Středoevropský portál české dechovky /  Mitteleuropäisches Portal böhmischer Blasmusik EVROPSKÝ PORTÁL ČESKÉ DECHOVKY
EUROPÄISCHES PORTAL BÖHMISCHER BLASMUSIK
-------- Flags --------
živá tradice v domovině a Evropě -- lebende Tradition in der Heimat und Europa
HUDBA SPOJUJE NÁRODY   Hudba spojuje / Musik verbindet    MUSIK VERBINDET VÖLKER

Pick of the Month

"Trvalo můj celý život, přijít na to, co neumím hrát."    "Es hat mein ganzes Leben gedauert, um zu wissen, was ich nicht spielen kann." -- Dizzie Gillespie

April 2008: Blaskapelle Valdaufinka Ády Školky

Ich habe Áda Školka, den Kapellmeister der Blaskapelle Valdaufinka ersucht, seine Formation dem interessierten Blasmusikpublikum kurz vorzustellen. Hier seine von mir übersetzte Kurzdarstellung.

 

Valdaufinka

Valdaufinka Ády Školky

Warum „Valdaufinka Ády Školky“? Es hängt vermutlich damit zusammen, dass ich Herrn Karel Valdauf persönlich kannte und in jener Zeit, wo ich als Kapellmeister von Budvarka tätig war, standen wir sehr oft gleichzeitig auf einem Podium, auf der einen Seite das Streichorchester von Karel Valdauf, auf der anderen die Blaskapelle Budvarka Ády Školky. Unzählige Male diskutierten wir gemeinsam über die Blasmusik und das Volkslied. In vielerlei Hinsicht hatten wir beide die gleichen Ansichten, was die Sache betraf. Als Karel Valdauf seine künstlerische Laufbahn beendete, widmete er mir das Archiv für die von mir gegründete Blaskapelle Valdaufinka. In einem Brief erwähnte er, dass er sein Lebenswerk an verschiedene andere Stellen hätte vergeben können, dass er aber das Archiv mir übergebe. Mit den Worten, er setzte voraus, das sein Archiv bei mir in guten Händen sein werde und dass seine Kompositionen mir gelegentlich auch gut zur Hand sein dürften. ...

Nach der bewegten Zeit gründete ich im Jahre 1989 das Internationale Blasmusikfestival Karel Valdauf in Trhové Sviny in Südböhmen, dem Geburtsort von Karel Valdauf. Dort präsentierte sich „Valdaufinka Ády Školky“ das erste Mal der breiten Öffentlichkeit. Seine Ehegattin Ivana Valdaufová übertrug mir sämtliche Rechte, die mit der Namensnutzung zusammenhängen.

Valdaufinka Ády Školky tritt nicht nur in allen Teilen unserer Heimat auf, sondern auch im Ausland. Mittlerweile hatte sie eine Reihe von CD- und MC-Aufnahmen produziert. Das Repertoire von Valdaufinka setzt sich überwiegend aus klassischen Kompositionen von Karel Vacek, Jaromír Vejvoda, Josef Poncar, Antonín Borovička, Josef Hotový, František Kmoch zusammen. In ihrem Repertoire können aber auch Kompositionen von Josef Stelibský, Johann Strauß, Rudolf Piskáček, Jakob Pezeller, Karl Keller und andere gefunden werden.

Die einheimischen Fernseh- und Rundfunk-Stationen der Gegenwart schieben aber dieses musikalische Segment zum medialen Rand. Es ist aber nachgewiesen, dass ein Drittel der Nation die Blasmusik innig liebt.

Für die Zukunft wünsche ich allen Zuhörern und Fans guter böhmischer Blasmusik gemütliches Zuhören sowie angenehme Unterhaltung.

Áda Školka, April 2008

 

czPožádal jsem Ádu Školku o krátkou prezentaci své dechové formace Valdaufinky.

Proč „Valdaufinka Ády Školky“? Je to asi tím, že jsem se osobně s panem Karlem Valdaufem znal a v době, kdy jsem dělal kapelníka Budvare, jsme mnohokrát vystupovali na jednom podiu, na jedné straně smyčcový orchestr Karla Valdaufa, na druhé dechová hudba Budvarka Ády Školky. Mnohokrát jsme spolu hovořili o dechové hudbě a o lidové písni. V mnoha směrech jsme měli stejný názor na věc. Když Karel Valdauf ukončil svou uměleckou dráhu, věnoval mně archiv pro dechovou hudbu Valdaufinku. V dopise se mi zmínil o tom, že mohl svou práci odkázat na různá jiná místa, ale že archiv posílá mně. Předpokládá, že archiv bude v dobrých rukách a že se mi jeho skladby mohou někdy i hodit. Po roce 1989 jsem založil Mezinárodní festival dechových hudeb v rodišti Karla Valdaufa v Trhových Svinech. Tam se také po prvé představila „Valdaufinka Ády Školky“ a manželka Ivana Valdaufová mi poskytla všechna práva k užívání tohoto názvu.

Valdaufinka Ády Školky účinkuje nejen po celé naší vlasti, ale i v zahraničí. Natočila řadu CD a MC. Repertoár Valdaufinky se převážně skládá ze skladeb klasických, především od Karla Vecka, Jaromíra Vejvody, Josefa Poncara, Antonína Borovičky, Josefa Hotového, Františeka Kmocha a dalších.Ve svém repertoáru jsou ale zařazeny také skladby autorů jako jsou Josef Stelibský, Johann Strauß, Rudolf Piskáček, Jakob Pezeller, Karl Zeller atd.

Dnešní televizní a rozhlasová media tento druh hudby odsunují na okraj. Je ale dokázáno, že třetina národa dechovou hudbu má velice ráda.

Do dalších let přeji všem posluchačům a fanouškům dobré dechové hudby příjemný poslech a pěknou zábavu.

Áda Školka, April 2008


Short portraits

Miluška Pašková

Miluška Pašková, Grande Dame des mährischen Gesangs
Miluška Pašková
Grande Dame
moravského zpěvu /
des mährischen Gesangs

V moravské dechovkové scéně není příliš mnoho těch, kteří k rozkvětu dechovkové tradice přispěli takovou měrou jako Miluška Pašková. Bez přestávky doprovázela zpěvem a tak dotvářela jedinečným způsobem zvukovou signaturu dechové hudby Mistříňanka od jejího vzniku až do jara letošního roku 2010.
Zůčastnila se nesčíslných vystoupení jak doma, tak v evropských zemích a v zámoří, v televizních i rozhlasových pořadech, na festivalech, nejrůznějších slavnostích akcích. Její hlas byl zaznamenán na úctyhodné řadě zvukových nahrávek. Byla a zůstává vzorem pro mladou generaci zpěvaček, které její žité poselství ponesou dál. I přes veškeré úspěchy zůstala Miluška vždy skromným a vlídným člověkem, který se přímému, srdečnému  kontaktu s fandy dechové hudby nikdy nestranil.

Zato náleží Milušce Paškové ze strany všech příznivců dechové hudby úpřímné poděkování.

Kytice

In der mährischen Blasmusikszene gibt es nicht allzu viele von denen, die zum Aufblühen der Blasmusiktradition in so einem Ausmaß beigetragen haben, wie Miluška Pašková. Ohne Unterbrechung begleitete sie mit Gesang die Blaskapelle Mistříňanka von ihrer Entstehung bis zum Frühling dieses Jahres 2010, womit sie in einzigartiger Weise die Klangsignatur dieser Formation mitprägte.
Miluška Pašková. nahm an zahllosen Auftritten sowohl in der Heimat als auch in europäischen Ländern und in Übersee, Fernseh- und Rundfunksendungen, Festivals, unterschiedlichen Festveranstaltungen teil. Ihre Stimme wurde auf einer beachtenswerten Anzahl von Tonträgern festgehalten. Sie war und bleibt ein Vorbild für die junge Generation von Sängerinnen, die ihre lebende Botschaft weiter tragen werden. Ungeachtet ihrer vielen Erfolge blieb Miluška immer ein bescheidener, umgänglicher freundlicher Mensch, der den herzhaften, direkten Kontakt mit den Blasmusikfans nie scheute.

Dafür gebührt Miluška Pašková seitens aller Anhänger der Blasmusik ein aufrichtiges Dankeschön.

Co je česká dechovka?

Dechovka je žijící tradice ve své české, moravské, slovenské domovině. Bohaté kulturní dědictví je jako alpská louka, plná rozličných květin. Její krása spočívá v různorodosti, pestrosti, vůni. Nenabízí pořadí, čísla, aby potěšila lidská srdce.

Kéž by tyto stránky přispěly k dalšímu
rozšíření a upevnění kulturní tradice
české dechovky v Evropě.
Portálem nejsou sledovány
žádné komerční zájmy.
Ornament
"Česká dechovka nezahyne,
její krásná živá tradice to nedovolí."
Ladislav Kubeš st., 1924-1998

Was ist böhmische Blasmusik?

Böhmische Blasmusik ist eine lebende Tradition in ihrer Heimat. Das reiche kulturelle Erbe ist wie eine Alpenwiese voll verschiedener Blumen. Ihre Schönheit besteht in der Vielfalt, Buntheit, dem Duft. Nicht Zahlen oder Ränke erfreuen das menschliche Herz.
Möge dieses Portal zur weiteren Verbreitung und Festigung der böhmischen Kulturtradition in Europa beitragen.
Durch das Portal werden keine Geschäftsinteressen verfolgt.

Ornament
"Böhmische Blasmusik geht nicht ein,
ihre schöne, lebende Tradition
lässt es nicht zu."
Ladislav Kubeš Sen., 1924-1998

What is Bohemian Brass?

Bohemian brass music is a living tradition in its native country and around. A rich cultural heritage is as a alpine meadow full of different beautiful flowers. Its beauty lies in the heterogeneity, diversity, colourfulness, odour. Not counts or ranks make happy the man`s heart.
May this portal help to spread and fasten the old heritage of bohemian brass music in Europe.
No commercial interests of any kind
are pursued here.
Ornament
"Bohemian brass music doesn't perish,
its beautifull living tradition
doesn't allow it."
Ladislav Kubeš sen., 1924-1998