Středoevropský portál české dechovky /  Mitteleuropäisches Portal böhmischer Blasmusik EVROPSKÝ PORTÁL ČESKÉ DECHOVKY
EUROPÄISCHES PORTAL BÖHMISCHER BLASMUSIK
-------- Flags --------
živá tradice v domovině a Evropě -- lebende Tradition in der Heimat und Europa
HUDBA SPOJUJE NÁRODY   Hudba spojuje / Musik verbindet    MUSIK VERBINDET VÖLKER

Pick of the Month

"Hudba a rytmus nacházejí cestu k nejskrytějším místům duše"    "Musik und Rhytmus finden den Weg zu den verborgensten Stellen der Seele." -- Platón

April 2008: Blaskapelle Valdaufinka Ády Školky

Ich habe Áda Školka, den Kapellmeister der Blaskapelle Valdaufinka ersucht, seine Formation dem interessierten Blasmusikpublikum kurz vorzustellen. Hier seine von mir übersetzte Kurzdarstellung.

 

Valdaufinka

Valdaufinka Ády Školky

Warum „Valdaufinka Ády Školky“? Es hängt vermutlich damit zusammen, dass ich Herrn Karel Valdauf persönlich kannte und in jener Zeit, wo ich als Kapellmeister von Budvarka tätig war, standen wir sehr oft gleichzeitig auf einem Podium, auf der einen Seite das Streichorchester von Karel Valdauf, auf der anderen die Blaskapelle Budvarka Ády Školky. Unzählige Male diskutierten wir gemeinsam über die Blasmusik und das Volkslied. In vielerlei Hinsicht hatten wir beide die gleichen Ansichten, was die Sache betraf. Als Karel Valdauf seine künstlerische Laufbahn beendete, widmete er mir das Archiv für die von mir gegründete Blaskapelle Valdaufinka. In einem Brief erwähnte er, dass er sein Lebenswerk an verschiedene andere Stellen hätte vergeben können, dass er aber das Archiv mir übergebe. Mit den Worten, er setzte voraus, das sein Archiv bei mir in guten Händen sein werde und dass seine Kompositionen mir gelegentlich auch gut zur Hand sein dürften. ...

Nach der bewegten Zeit gründete ich im Jahre 1989 das Internationale Blasmusikfestival Karel Valdauf in Trhové Sviny in Südböhmen, dem Geburtsort von Karel Valdauf. Dort präsentierte sich „Valdaufinka Ády Školky“ das erste Mal der breiten Öffentlichkeit. Seine Ehegattin Ivana Valdaufová übertrug mir sämtliche Rechte, die mit der Namensnutzung zusammenhängen.

Valdaufinka Ády Školky tritt nicht nur in allen Teilen unserer Heimat auf, sondern auch im Ausland. Mittlerweile hatte sie eine Reihe von CD- und MC-Aufnahmen produziert. Das Repertoire von Valdaufinka setzt sich überwiegend aus klassischen Kompositionen von Karel Vacek, Jaromír Vejvoda, Josef Poncar, Antonín Borovička, Josef Hotový, František Kmoch zusammen. In ihrem Repertoire können aber auch Kompositionen von Josef Stelibský, Johann Strauß, Rudolf Piskáček, Jakob Pezeller, Karl Keller und andere gefunden werden.

Die einheimischen Fernseh- und Rundfunk-Stationen der Gegenwart schieben aber dieses musikalische Segment zum medialen Rand. Es ist aber nachgewiesen, dass ein Drittel der Nation die Blasmusik innig liebt.

Für die Zukunft wünsche ich allen Zuhörern und Fans guter böhmischer Blasmusik gemütliches Zuhören sowie angenehme Unterhaltung.

Áda Školka, April 2008

 

czPožádal jsem Ádu Školku o krátkou prezentaci své dechové formace Valdaufinky.

Proč „Valdaufinka Ády Školky“? Je to asi tím, že jsem se osobně s panem Karlem Valdaufem znal a v době, kdy jsem dělal kapelníka Budvare, jsme mnohokrát vystupovali na jednom podiu, na jedné straně smyčcový orchestr Karla Valdaufa, na druhé dechová hudba Budvarka Ády Školky. Mnohokrát jsme spolu hovořili o dechové hudbě a o lidové písni. V mnoha směrech jsme měli stejný názor na věc. Když Karel Valdauf ukončil svou uměleckou dráhu, věnoval mně archiv pro dechovou hudbu Valdaufinku. V dopise se mi zmínil o tom, že mohl svou práci odkázat na různá jiná místa, ale že archiv posílá mně. Předpokládá, že archiv bude v dobrých rukách a že se mi jeho skladby mohou někdy i hodit. Po roce 1989 jsem založil Mezinárodní festival dechových hudeb v rodišti Karla Valdaufa v Trhových Svinech. Tam se také po prvé představila „Valdaufinka Ády Školky“ a manželka Ivana Valdaufová mi poskytla všechna práva k užívání tohoto názvu.

Valdaufinka Ády Školky účinkuje nejen po celé naší vlasti, ale i v zahraničí. Natočila řadu CD a MC. Repertoár Valdaufinky se převážně skládá ze skladeb klasických, především od Karla Vecka, Jaromíra Vejvody, Josefa Poncara, Antonína Borovičky, Josefa Hotového, Františeka Kmocha a dalších.Ve svém repertoáru jsou ale zařazeny také skladby autorů jako jsou Josef Stelibský, Johann Strauß, Rudolf Piskáček, Jakob Pezeller, Karl Zeller atd.

Dnešní televizní a rozhlasová media tento druh hudby odsunují na okraj. Je ale dokázáno, že třetina národa dechovou hudbu má velice ráda.

Do dalších let přeji všem posluchačům a fanouškům dobré dechové hudby příjemný poslech a pěknou zábavu.

Áda Školka, April 2008


Short portraits

Karel Hegner

Karel Hegner
Mag. Karel Hegner

Zpěvák, moderátor televizních a rozhlasových pořadů, festivalů s
folklorní a dechovkovou tématikou,
pedagog

Sänger, Moderator von Fernseh-,
Rundfunksendungen, Festivals  mit Folklore- und Blasmusikthematik, Pädagoge

Bude asi existovat málo míst s dechovkovým zaměřením, které by Karel Hegner svou návštěvou a moderací již nepoctil. Karel působí vždy přirozeně, svým naprosto nenuceným vystupováním bezvadně harmonuje s lokálním publikem, je znalcem obsahu, prostředí i lidí. Jeho způsob podání je vždy kultivovaný, přiměřený, prostý jakýchkoliv přívlastků, které by se mohly jakkoliv nepříjemně dotýkat kohokoliv z návštěvníků. Pro pořadatele je tutdíž vždy výhrou.

Karel je ovšem také známý zpěvák lidových písní a populární jak mezi televizními diváky, tak rozhlasovými posluchači. Patří mezi přední interprety moravských lidových písní, kterých nashromáždil úctyhodnou spoustu. Svým hřejivě měkkým barytonovým hlasem dovede povznést kdejaké srdce, ať již v soukromých vystoupeních ve vinných sklípcích, tak na veřejném podiu. Od roku 1988 celých deset let uváděl koncerty známého lidového zpěváka Jožky Černého, v kterých také s Jožkou zpíval. Televizní diváci jej také znají z moderace pořadu "Klub přátel dechovky". S oblibou vystupuje na nejrůznějších soukromých oslavách nebo menších či větších veřejných oslavných akcích s cimbálovou muzikou  Aleše Smutného, jejíž je také členem.

Karel vystudoval operní zpěv na Janáčkově Akademii Muzických Umění v Brně (JAMU), kde také jako lektor s akademií spolupracuje od roku 1987 a předává dále své nabyté zkušenosti studentům této instituce.


 
- DE -   Es wird vermutlich wenig Orte mit blasmusikalischem Background geben, die durch die Anwesenheit und Moderation von Karel Hegner noch nicht beehrt worden sind. Karel´s Auftreten  wirkt immer natürlich, mit seiner lockeren, ungezwungenen Präsentation harmoniert er immer mit dem lokalen Publikum. Er ist ein wahrer Kenner der Inhalte, des Environment sowie der Leute. Seine Art zu moderieren ist sehr kultiviert, angemessen, frei von allen Attributen, die auch nur einen der Besucher irgendwie unangenehm tangieren könnten. Für die Veranstalter ist er ein wahrer Gewinn.

Karel ist allerdings auch als Sänger von Volksliedern sehr bekannt und zwar sowohl unter den Fernsehzuschauern wie auch den Rundfunkzuhörern. Er gehört zu den vorrangigen Interpreten mährischer Volkslieder, von denen er eine beachtliche Anzahl gesammelt hat.  Mit seiner  weichen, mit Wärme erfüllten Barytostimme  schafft er manches Herz zu erheben, sei es in den zahllosen privaten Veranstaltungen in den mährischen Weinkellern oder am Podium in den öffentlichen Veranstaltungen.  Ab 1988 ganze zehn Jahre moderierte er die Konzerte des sehr bekannten Volkssängers Jožka Černý, in denen er auch mit Jožka gemeinsam sang. Die Fernsehzuschauer kennen ihn auch aus der Sendung "Club der Freunde der Blasmusik", die er ebenfalls moderierte. Mit Vorliebe tritt er bei den unterschiedlichsten privaten Feiern  oder öffentlichen Veranstaltungen mit der Cimbalmusik des Aleš Smutný auf, deren Partie er auch angehört.

Karel absolvierte die Janáček Akademie der Musikkünste in Brünn  (JAMU), das Fach Operngesang, wo er nun seit dem Jahr 1987 als Universitätslektor seine reichen Erfahrungen den Studenten dieser Institution weitergibt.

Co je česká dechovka?

Dechovka je žijící tradice ve své české, moravské, slovenské domovině. Bohaté kulturní dědictví je jako alpská louka, plná rozličných květin. Její krása spočívá v různorodosti, pestrosti, vůni. Nenabízí pořadí, čísla, aby potěšila lidská srdce.

Kéž by tyto stránky přispěly k dalšímu rozšíření a upevnění kulturní tradice české dechovky v Evropě.
Portálem nejsou sledovány žádné komerční zájmy.
Ornament
"Česká dechovka nezahyne,
její krásná živá tradice to nedovolí."
Ladislav Kubeš st., 1924-1998

Was ist böhmische Blasmusik?

Böhmische Blasmusik ist eine lebende Tradition in ihrer Heimat. Das reiche kulturelle Erbe ist wie eine Alpenwiese voll verschiedener Blumen. Ihre Schönheit besteht in der Vielfalt, Buntheit, dem Duft. Nicht Zahlen oder Ränke erfreuen das menschliche Herz.
Möge dieses Portal zur weiteren Verbreitung und Festigung der böhmischen Kulturtradition in Europa beitragen.
Durch das Portal werden keine Geschäftsinteressen verfolgt .

Ornament
"Böhmische Blasmusik kommt nicht um,
ihre schöne, lebende Tradition
lässt es nicht zu."
Ladislav Kubeš Sen., 1924-1998

What is Bohemian Brass?

Bohemian brass music is a living tradition in its native country. A rich cultural heritage is as a alpine meadow full of different beautiful flowers. Its beauty lies in the heterogeneity, diversity, colourfulness, odour. Not counts or ranks make happy the man´s heart.
May this portal help to spread and fasten the old heritage of bohemian brass music in Europe.
By this portal there are no commercial interests pursued.
Ornament
"Bohemian brass music doesn't perish,
its beautifull living tradition
doesn't allow it."
Ladislav Kubeš sen., 1924-1998