Evropský portál české dechovky / Europäisches Portal böhmischer Blasmusik / European portal of Bohemian brass EVROPSKÝ PORTÁL ČESKÉ DECHOVKY
EUROPÄISCHES PORTAL BÖHMISCHER BLASMUSIK
EUROPEAN PORTAL of BOHEMIAN BRASS MUSIC
 
-------- Vlajky --------
živá tradice v domovině, Evropě a ve světě --- living tradition at home, Europe and in the world --- lebende Tradition in Heimat, Europa und der Welt
Hudba spojuje národy  Hudba spojuje / Musik verbindet   Music connects nations   Hudba spojuje / Musik verbindet   Musik verbindet Völker
 
CD Header

"Trvalo můj celý život, přijít na to, co neumím hrát."    "Es hat mein ganzes Leben gedauert, um zu wissen, was ich nicht spielen kann." -- Dizzie Gillespie

Profilové CD "Premiera" - Ján Múdry, tenor, pozoun

[span class=notice]Deutsche Übersetzung befindet sich in der 2. Beitragshälfte
Německý překlad se nachází v druhé části článku (Weiterlesen = čti dále ...)[/span]
Ján Múdry
Ján Múdry
Ján Múdry: CD Premiera
Profilové CD
"Premiera", 2009
Drietomský šuhajH: Adam Hudec

Ján Múdry se narodil 7. ledna 1984 v Trenčíně. Žije v obci Drietomě, která se nachází v okrese Trenčín nedaleko moravské hranice. Za své základní hudební vzdělání vděčí otci Jaroslavu Múdrému, dlouholetému uspěšnému kapelníkovi dechové hudby Drietomanka jako i svému bratru Jarovi, který po otci převzal žezlo a ujal se vedení této i nadále úspěšné dechové skupiny.

Hudební vzdělání získal studiem na konzervatoři v Žilině u prof. Bukače a v Bratislavě, kde ukončil studium absolutoriem. Ve hře na pozoun je Ján Múdry dvojnásobný vítěz mezi slovenskými konzervatořemi.

V současnosti je Ján Múdry na pevný úvazek u vojenské hudby v Bratislavě. Kromě toho je členem dechové hudby Drietomanka, kde zastupuje post tenoristy. Jako hostující se zůčastňuje vystoupení s dechovou hudbou  Gloria. Vypomáhá také dle potřeby velmi čile v mnoha slovenských a moravských kapelách.

Toto CDé obsahuje 13 skladeb. 10 skladeb bylo natočeno s DH Drietomanka, další tři s dechovými hudbami Dunajská kapela, Stříbrňanka a Gloria. CD bylo vydáno v prosinci 2009.

Kontakt janmudry.webcard.tel

Profil-CD "Premiera" - Ján Múdry, tenor, pozoun

Ján Múdry: CD Premiera
CD "Premiera"
backside

Ján Múdry wurde am 7. Jänner 1984 in Trenčín geboren. Er lebt in Drietoma (unweit der mährischen Grenze).  Seine musikalischen Grundlagen verdankt er in erster Linie seinem Vater Jaroslav Múdry Sen., ehemaligem Kapellmeister der Blaskapelle Drietomanka (er leitete die Blaskapelle mit Erfolg 20 Jahre lang) sowie seinem Bruder Jaroslav  Múdry Jun., dem derzeitigen Kapellmeister.

Musikalische Fachausbildung erhielt Ján Múdry am Konservatorium in Žilina bei Prof. Bukač und in Bratislava, wo er das Absolutorium erlangte. Im Posaunenspiel ist er der zweifache Sieger in der Spielkategorie Posaune unter den slowakischen Konservatorien.

Jaroslav Múdry, Josef Novák
Dva staří přátelé / Zwei alte Freunde
Jaroslav Múdry Sen., Jožka Novák
Ján Múdry ist bei der Militärmusik Bratislava als Tenorist angestellt. Darüber hinaus ist er als Tenorist bei der Blaskapelle Drietomanka. Als Gastspieler ist er bei der Blaskapelle Gloria  sowie aushilfsweise in zahlreichen Blaskapellen im slowakischen und mährischen Raum tätig.

Diese CD-Aufnahme enthält 13 Kompositionen. Davon wurden 10 Kompositionen  mit der Blaskapelle Drietomanka, die restlichen drei mit den Blaskapellen Dunajská kapela, Stříbrňanka und Gloria  im Dezember 2009 aufgenommen.

Kontakt janmudry.webcard.tel

Distinct vocalists

Distinct tubists

Short portraits

Karel Hegner

Karel Hegner
Mag. Karel Hegner

Zpěvák, moderátor televizních a rozhlasových pořadů, festivalů s
folklorní a dechovkovou tématikou,
pedagog

Sänger, Moderator von Fernseh-,
Rundfunksendungen, Festivals  mit Folklore- und Blasmusikthematik, Pädagoge

Bude asi existovat málo míst s dechovkovým zaměřením, které by Karel Hegner svou návštěvou a moderací již nepoctil. Karel působí vždy přirozeně, svým naprosto nenuceným vystupováním bezvadně harmonuje s lokálním publikem, je znalcem obsahu, prostředí i lidí. Jeho způsob podání je vždy kultivovaný, přiměřený, prostý jakýchkoliv přívlastků, které by se mohly jakkoliv nepříjemně dotýkat kohokoliv z návštěvníků. Pro pořadatele je tutdíž vždy výhrou.

Karel je ovšem také známý zpěvák lidových písní a populární jak mezi televizními diváky, tak rozhlasovými posluchači. Patří mezi přední interprety moravských lidových písní, kterých nashromáždil úctyhodnou spoustu. Svým hřejivě měkkým barytonovým hlasem dovede povznést kdejaké srdce, ať již v soukromých vystoupeních ve vinných sklípcích, tak na veřejném podiu. Od roku 1988 celých deset let uváděl koncerty známého lidového zpěváka Jožky Černého, v kterých také s Jožkou zpíval. Televizní diváci jej také znají z moderace pořadu "Klub přátel dechovky". S oblibou vystupuje na nejrůznějších soukromých oslavách nebo menších či větších veřejných oslavných akcích s cimbálovou muzikou  Aleše Smutného, jejíž je také členem.

Karel vystudoval operní zpěv na Janáčkově Akademii Muzických Umění v Brně (JAMU), kde také jako lektor s akademií spolupracuje od roku 1987 a předává dále své nabyté zkušenosti studentům této instituce.


 
- DE -   Es wird vermutlich wenig Orte mit blasmusikalischem Background geben, die durch die Anwesenheit und Moderation von Karel Hegner noch nicht beehrt worden sind. Karel´s Auftreten  wirkt immer natürlich, mit seiner lockeren, ungezwungenen Präsentation harmoniert er immer mit dem lokalen Publikum. Er ist ein wahrer Kenner der Inhalte, des Environment sowie der Leute. Seine Art zu moderieren ist sehr kultiviert, angemessen, frei von allen Attributen, die auch nur einen der Besucher irgendwie unangenehm tangieren könnten. Für die Veranstalter ist er ein wahrer Gewinn.

Karel ist allerdings auch als Sänger von Volksliedern sehr bekannt und zwar sowohl unter den Fernsehzuschauern wie auch den Rundfunkzuhörern. Er gehört zu den vorrangigen Interpreten mährischer Volkslieder, von denen er eine beachtliche Anzahl gesammelt hat.  Mit seiner  weichen, mit Wärme erfüllten Barytostimme  schafft er manches Herz zu erheben, sei es in den zahllosen privaten Veranstaltungen in den mährischen Weinkellern oder am Podium in den öffentlichen Veranstaltungen.  Ab 1988 ganze zehn Jahre moderierte er die Konzerte des sehr bekannten Volkssängers Jožka Černý, in denen er auch mit Jožka gemeinsam sang. Die Fernsehzuschauer kennen ihn auch aus der Sendung "Club der Freunde der Blasmusik", die er ebenfalls moderierte. Mit Vorliebe tritt er bei den unterschiedlichsten privaten Feiern  oder öffentlichen Veranstaltungen mit der Cimbalmusik des Aleš Smutný auf, deren Partie er auch angehört.

Karel absolvierte die Janáček Akademie der Musikkünste in Brünn  (JAMU), das Fach Operngesang, wo er nun seit dem Jahr 1987 als Universitätslektor seine reichen Erfahrungen den Studenten dieser Institution weitergibt.

Co je česká dechovka?

"Kultura a tradice patří k základním kamenům identity národa."

Dechovka
je žijící tradice ve své české, moravské, slovenské domovině. Bohaté kulturní dědictví je jako alpská louka, plná rozličných květin. Její krása spočívá v různorodosti, pestrosti, vůni. Nenabízí pořadí, čísla, aby potěšila lidská srdce.

Kéž by tyto stránky přispěly k dalšímu
rozšíření a upevnění kulturní tradice
české dechovky v Evropě.
Portálem nejsou sledovány
žádné komerční zájmy.
Ornament
"Česká dechovka nezahyne,
její krásná živá tradice to nedovolí."
Ladislav Kubeš st., 1924-1998

Was ist böhmische Blasmusik?

"Kultur und Traditionen gehören zu den Grundsteinen der Volksidentität."

Böhmische Blasmusik
ist eine lebende Tradition in ihrer Heimat. Das reiche kulturelle Erbe ist wie eine Alpenwiese voll verschiedener Blumen. Ihre Schönheit besteht in der Vielfalt, Buntheit, dem Duft. Nicht Zahlen oder Ränke erfreuen das menschliche Herz.
Möge dieses Portal zur weiteren Verbreitung und Festigung der böhmischen Kulturtradition in Europa beitragen.
Durch das Portal werden keine Geschäftsinteressen verfolgt.

Ornament
"Böhmische Blasmusik geht nicht ein,
ihre schöne, lebende Tradition
lässt es nicht zu."
Ladislav Kubeš Sen., 1924-1998

What is Bohemian Brass?

"Culture andl traditions belong to the foundation stones of the folk identity."

Bohemian brass music
is a living tradition in its native country and around. A rich cultural heritage is as a alpine meadow full of different beautiful flowers. Its beauty lies in the heterogeneity, diversity, colourfulness, odour. Not counts or ranks make happy the man`s heart.
May this portal help to spread and fasten the old heritage of bohemian brass music in Europe.
No commercial interests of any kind
are pursued here.
Ornament
"Bohemian brass music doesn't perish,
its beautifull living tradition
doesn't allow it."
Ladislav Kubeš sen., 1924-1998
This site is in service to the community of Bohemian Brass Culture since 2003 The site offers currently a volume of goodies well over 110Gb.
WELLCOME -- ENJOY -- STAY TUNED
THANKS FOR YOUR VISIT