Skladatel Viliam Béreš slaví šedesátiny / Komponist Viliam Béreš feiert 60. Geburtstag

- CZ -

ViliamBeres
60 Viliam Běreš slaví dnes, dne 22. února 2020 své kulaté šedesátiny.  Pro mne je to dostatečný důvod k tomu, abych mu věnoval na zdejších stránkách také příspěvek v rámci mých možností. Pozornému pozorovateli patrně neuniknou tři charakterní vlastnosti, týkající se jeho osobnosti: Energie, nadšení pro hudbu a v duši láska k vlasti.

Viliam Běreš je hudební osobnost s bohatým rejstříkem aktivit. Je činnjý nejen jako skladatel a velmi šikovný aranžér pro dechové sestavy v širokém spektru témat od aranří lidových písní pro dechové kapely až po velmi náročné úpravy pro velká dechová obsazení. Během svého pestrého hudebního života byl a nadále je aktivním dirigentem, uměleckým vedoucím, pedagogem, posudkovým členem v hudebních komisích, aktivním muzikantem,

Narodil se narodil 22. února 1960 v Kadani v severozápadní části Čech. Hudba jej doprovázela od útlého mládí. Asolvoval důkladnou hudební průpravu na prestižní Vojenské konzervatoři v Roudnici nad Labem, kterou prošlo mnoho vynikajících hudebních osobností. Tyto, jak známo,  velmi výrazně dotvářeli a dotváří charakter české dechové hudby. Vojenská konzervatoř v Roudnici byla doslova "líhní" skvělých hudebních osobností. (V rámci nové "strategicky obranné koncepce" v následných letech byla ale po dejinném přelomu v roce 1989 zrušena.  Na tradici české dechovky to bude mít v rámci několika desetiletí rozhodně negativní dopad.)
Po úspěšném absolvování Roudnice (předmět pozoun a tenor) byl Viliam Béreš služebně přiřazen k posádkové hudbě v Távoře. Tam také zákonitě přichází do styku s jihočeskými hudebními tradicemi a kapelami, s kterými začal navazovat kontakt. Nová "scéna" skýtala také dostatek příležitostí k činnosti v roli  skladatele a  aranžéra a hudební pouto od těchto dob přetrvává dodnes. Touha dalšího hudebního zdokonalování vedla Viliama Béreše na Pražskou konzervatoř. Tam se věnoval studiu dirigování a studium, vzhledem k neustálé hudební vášni, nemoho dopadnout jinak než s velmi pozitivním hodnocením.

Po převzetí taktovky na Posádkové hudbě Tábor (1978) a posléze jejím velitelem následuje přeložení do funkce velitele a prvního dirigenta u Posádkové hudby Praha. Povolání do funkce velitele a dirigenta Ustřední hudby Armády České Republiky (UHAČR) nenechalo na sebe dlouho čekat (1999). Následovalo velmi obtížné období pro vojenské hudby (viz. poznámka k osudu Roudnice). Nicméně Viliam Béreš svou osobností po dobu velitelství  značně dotvářel vysoké odbornost, profil, kvalitu a rozsah UHAČR.
V důsledku dalších plánovaných změn na Ministerstvu obrany, týkajících se reorganizace vojenských hudebních těles, zažádal Viliam Béreš koncem roku 2008 o ukončení své aktivní činnosti.

Po ukončení aktivní vojenské činnosti se Viliam Béreš věnuje širokému uplatnění svých doposud nabytých zkušeností ve společenské oblasti. Pokračování hudebních tradic vyžaduje péči o "kořeny". A toho si je Viliam Béreš bezpochyby velmi dobře vědom. Proto vynakládá značné úsilí na všestrannou hudební výchovu "kořenú", výchovu mladé generace. Těžiště přenáší do oblasti pedagogicé. Pomáhá zakládat nové kapely a jiným kapelám k dalšímu kvalitativnému zlepšení.

Další podrobnosti naleznou zájemci na osobních internetových stránkách www.viliamberes.cz

Bedřich Smetana - Prodaná nevěsta, Finale I.Akt - Polka "Pojď sem, holka" /  aranžmá Viliam Bereš
Hraje Dechový orchestr Základní Umělecké Školy Němčice nad Hanou, dirigent Jindřich Novák
Živý záznam z koncertu ke 100. výročí založení Československé republiky, hala Suprovka v Němčicích nad Hanou, 20.10.2018

Pane Béreši, blahopřání k narozeninám.
Kvet 100x100

- DE -

ViliamBeres
60 Viliam Běreš feiert heute, den 22. Februar 2020 seinen runden 60. Geburtstag. Für mich ist es ein ausreichender Grund dafür, aus diesem Anlass ihm einen Beitrag im Rahmen meiner Möglichkeiten zu widmen. Einem aufmerksamen Beobachter werden vermutlich drei Charaktereigenschaften nicht entkommen, die seine Persönlichkeit beträfen: Energie, Begeisterung für Musik und Heimatliebe in der Seele.

Viliam Běreš ist eine Musikpersönlichkeit mit einem breiten Spektrum von  Aktivitäten. Er betätigt sich nicht nur als Komponist und ein  geschickter Arrangeur von Themen für Blasmusik, insbesondere  Arrangements von Volksliedern für Blaskapellen üblicher Größe, sondern  macht auch auf sich aufmerksam als Arrangeur von zum Teil recht  anspruchsvollen Themen für ganz große Blasmusikbesetzungen. Im Laufe  seines musikalisch bunten Lebens war er und ist weiterhin ein aktiver  Dirigent, künstlerischer Leiter, Pädagoge, Mitglied in Jurys, aktiver Musikant (Tenor, Posaune).

Sein Geburtsdatum ist 22. Februar 1960, der Geburtsort Kadaǹ, einer mittelgroßen Stadt in der nordwestlichen Region des Landes. Die Musik begleitete ihn von früher Jugend. Im Laufe der Zeit absolvierte er eine musikalische Grundausbildung am renommierten Militärkonservatorium in Roudnice nad Labem, das von vielen hervorragenden Musikpersönlichkeiten des Landes besucht wurde. Viele von diesen Absolventen, wie allgemein bekannt,  haben den Charakter der böhmischen Blasmusik nachhaltig geprägt. Das Militärkonservatorium stellte buchstäblich die "Brutstätte" außergewöhnlicher musikalischer Persönlichkeiten. (Im Zuge der in Entwicklung befindlichen strategisch neuen "Verteidigungskonzeption" in den Folgejahren war diese Institution nach dem geschichtlichen Umbruchjahre 1989 ersatzlos gestrichen. Meiner Meinung nach wird dieses Ereignis auf den Fortbestand der böhmischen Blasmusik innerhalb einiger Jahrzehnte einen negativen Einfluss haben, der derzeit kaum abzuschätzen ist.)

Nach einem erfolgreichen Studienabschluss in Roudnice (Gegenstand Posaune und Tenor) wurde Viliam Béreš dienstlich der Militärgarnison in Tábor in Südböhmen zugeordnet. Dort kommt er auch gesetzmäßig in Berührung mit südböhmischen musikalischen Traditionen und  Blaskapellen, mit denen er begann zusammen zu arbeiten. (diese Zusammenarbeit Militärpersonal und zivile Blasmusik hat in Böhmen eine Tradition). Das neue musikalische Umfeld bot genügend Gelegenheiten sich als Komponist und Arrangeur zu versuchen und zu betätigen. Die persönliche Bindung von dieser Zeit der Zusammenarbeit hält weiterhin bis in unsere Tage an. Das innere Bedürfnis der Weiterbildung führte Viliam Béreš schließlich auf das Prager Konservatorium. Dort widmete er seine ganze Anstrengung dem Dirigentenstudium, beendet mit einem sehr guten Erfolg.

Nach der Übernahme des Taktstockes in der Militärmusik Tábor im Jahre 1978 sowie danach der Ernennung als Kommandant dieser Einheit folgte eine dienstliche Versetzung zur Militärmusik Prag in die Funktion des Kommandanten und des ersten Dirigenten. Die weitere Versetzung ließ nicht lange auf sich warten. Viliam Béreš wurde beauftragt, den Posten des Kommandanten und des Dirigenten von der Zentralmusik der Armee der Tschechischen Republik  (ZATR) zu übernehmen (1999). Es folgte nun im Zuge der politischen Wirrnisse eine schwierige Zeit für die Militärmusik in Böhmen (siehe auch die Bemerkung zum Schicksal Roudnice). Nichtsdestotrotz hat Viliam Béreš mit seiner ganzen Persönlichkeit während der Zeit als Kommandant von ZATR das Profil, die Qualität sowie das Repertoire maßgeblich positiv beeinflusst.

Im Zuge weiterer geplanter Änderungen im Verteidigungsministerium, die die grundlegende Reorganisation der Militärmusik im ganzen Land betrafen, ersuchte Viliam Béreš gegen Ende des Jahres 2008 um seine Beendigung des aktiven Dienstes beim Militär.

Nach Beendigung seines aktiven Militärdienstes widmet sich Viliam Béreš der Anwendung des gewonnenen breiten Erfahrungsfundus im zivilen Bereich zur Geltung zu  bringen. Die Fortsetzung der musikalischen Tradition erfordert die Pflege der "Wurzeln". Das ist Viliam Béreš zweifelsohne sehr bewusst. Deshalb entwickelt er großes Engagement im Bereich der umfassenden Musikerziehung sowie der Pflege der "Wurzeln", eine Anstrengung im  Bereich der musikalischen Erziehung junger Generation. Der Schwerpunkt  wird in den pädagogischen Bereich verlegt. Er hilft bei der Gründung neuer Blaskapellen und bestehenden Blaskapellen zu ihrer weiteren
qualitativen Verbesserung.

Weitere Details können Interessenten auf seiner persönlichen Web-Präsenz www.viliamberes.cz finden (Tschechisch).

Bedřich Smetana - Prodaná nevěsta, Finale I.Akt - Polka "Pojď sem, holka" / Arrangement Viliam Bereš
es spielt das Jugendblasorchester der Musikschule Němčice nad Hanou, Dirigent Jindřich Novák
Live-Konzert zum 100. Jahrestag der Gründung der Tschechischen Republik, Halle Suprovka, Němčice nad Hanou, 20.10.2018

Herr Béreš, Gratulation zum Geburtstag.
Kvet 100x100