Evropský portál české dechovky / Europäisches Portal böhmischer Blasmusik / European portal of Bohemian brass EVROPSKÝ PORTÁL ČESKÉ DECHOVKY
EUROPÄISCHES PORTAL BÖHMISCHER BLASMUSIK
EUROPEAN PORTAL of BOHEMIAN BRASS MUSIC
 
-------- Vlajky --------
Živá tradice v domovině, Evropě a ve světě --- Living tradition at home, Europe and in the world --- Lebende Tradition in Heimat, Europa und der Welt
Hudba spojuje národy  Hudba spojuje / Musik verbindet   Music unites nations   Hudba spojuje / Musik verbindet   Musik verbindet Völker
 

"Kdo chce pochopit hudbu, nepotřebuje ani tak sluch, jako srdce"    "Wer Musik begreifen will, braucht nicht so sehr das Gehör, wie vielmehr das Herz." -- Jiří Mahen

Listopad/November 2010: Dechová hudba Žadovjáci

-INFO-   Beiträge tschechisch und deutsch -CZ-  -DE- Články v češtině a v němčině.   -INFO-
dechová hudba Žadovjáci
dechová hudba s hlubokými kořeny v místních tradicích
/
Blaskapelle Žadovjáci
Blasmusik mit tiefen Wurzeln in der regionalen Tradition

Tento měsíc soustředím mou pozornost na oblast Slovácka, která na poměrně malé zeměpisné ploše doslova překypuje lidovou kulturou a dechovkovými tradicemi. Budu se myšlenkově pohybovat v blízkosti kulturního epicentra Slovácka, Kyjova. Každá obec má v této oblasti svůj jedinečný charakter, těžce zde hledat hluchá místa bez muzikantů a dechové hudby. 

Zavítám to Žádovic, rodné obce pana učitele Josefa Frýborta, který celý svůj život příkladným způsobem zasvětil propagaci dechové hudby v tomto regionu. V Žádovicích se také setkávám s velmi známou dechovou hudbou, která svým dlouholetým a angažovaným působením nejen v moravském regionu, ale i za hranicemi vlasti silnou měrou přispívá k životaschopnosti české dechové hudby. Tento měsíc je mé pojednání věnováno dechové hudbě Žadovjáci, ano, jak jinak, ze Žádovic. ...Dechová hudba Žadovjáci slavila tento rok 55té  jubileum své aktivní činnosti. Je to pozoruhodně dlouhá doba, po kterou tato kapela svým projevem na nesčíslných vystoupeních obohacovala lidská srdce, lidem přinášela radost při nejrůznějších příležitostech. Žadovjáci vystupovali a vystupují pravidelně nejen na festivalech, přehlídkách, hodech, ale také při nejrůznějších malých či velkých svátečních příležitostech. Svým charakteristickým, nenapodobitelným projevem si tato formace získala mnoho příznivců po celé Evropě. V Holansku dokonce, jak se domnívám i mnoho mimořádných nadšenců.
 

Pamětní list, 50 let Žadovjáků
Pamětní list obce Žádovice
k 50-tému výročí
v rukou kapelníka Ladislava Svobody
(foto jsem pořídil v KD Hodonín, listopad 2005)
/
Gedenkurkunde der Gemeinde Žádovice
zum 50-sten Jubiläum
in Händen von Kplm. Ladislav Svoboda
(aufgenommen in KD Hodonín, November 2005)
(click to enlarge)

Od založení kapely v roce 1955 prošlo touto formací několik hudebníků, v kapele se ovšem stále nachází ještě někteří zakladatelé. Antonín Krist zastupoval funkci kapelníka celých 20 let a spolu s Milošem Machkem dovedl kapelu v roce 1978 k prvenství v soutěži o Zlatou křídlovku v Českých Budějovicích (viz. také Seznam vítězů v soutěži "Zlatá křídlovka"). Co se týče obsazení, mohou se Žadovjáci pochlubit generační raritou. Hrají v ní Kristi třech generací: Antonín Krist, syn Petr Krist st. a vnuk Petr Krist ml., poslední dva dokonce tvořící tenorové duo. V současné době je velmi vítaným hostem Zbyněk Bílek na první křídlovce, který svým osobytým, procítěným podáním hudební charakter kapely ještě více zvýrazňuje. Kapela je doprovázena obligátním zpěvem, který tvoří kvartet, sestávající ze zpěváků  Olgy Baričičové, Blanky Heikenwälderové (která převzala post Lenky Králové), Pavla Růžičky a kmenové legendy Miroslava Surky. Miroslav působí v kapele od samého počátku, nejdříve jako křídlovák, pak ale našel blíže ke zpěvu a jako konferancier kapelu také při vystoupení představuje a programem provází. Dechová hudba Žadovjáci je úzce spjata s osobností Ladislava Svobody, B klarinetysty formace, který po více než dvacet let jako kapelník a umělecký vedoucí udává směr a dbá o vysokou hudební úroveň, kterou si kapela za léta své existence vypracovala.

Repertoár kapely je značně pestrý. Jsou v něm ovšem v silné míře zastoupeny skladby moravských skladatelů, patrnou blízkost lte vycítit mimo jiné k Antonínu Žváčkovi. Součástí repertoáru je samosebou nejen česká dechová literatura, ale i populární či swingové melodie a solové skladby. Kapela také velmi ráda sáhne ke kompozicím novějšího data, která zatím nejsou zcela v širokém oběhu. Je dlužno dodat, že i současný kapelník občas zaznamená své vlastní nápady do notové osnovy, které jak patrno oslovují příznivce dechové hudby i mimo domovinu.

Dechová hudba Žadovjáci je dechovkové veřejnosti známa nejen z mnoha festivalů a již zmíněných vystoupení, ale také z rozhlasového a televizního vysílání a řady vystoupení po celé vlasti a v zahraničí. Formace během své 55tileté existence zachytila svou tvůrčí a interpretační činnost na mnoha různých tonových nosičích počínaje gramodeskami až po současná CD.

V roce 2005 slavila kapela v Hodonínském domu kultury spolu s dechovou hudbou Šohajka své kulaté 50-tiny. Přišlo mnoho lidí. Dostavili se i zástupci obce Žádovice a předali Žadovjákům čestné uznání za jejich dlouholetou prospěšnou agitaci pro obec. Starosta obce předal Ladislavu Svobodovi Pamětni list, na kterém je zaznamenáno:

"Zastupitelstvo obce Žádovice
uděluje
dechové hudbé Žadovjáci
Pamětní list
za reprezentaci obce
u příležtosti 50-tého výročí založení dechové hudby.
"
(obraz vpravo)


A to nejcennější na závěr. Žadovjáci byli vždy a jsou nadále věrni své kolébce, lidově hudebním tradicím jejich rodného kraje. Kraje, který je formoval a který z nich Žadovjáky udělal.

Blaskapelle Žadovjáci

 

Žádovice

In diesem Monat konzentriere meine Aufmerksamkeit auf das Gebiet der Mährischslowakei, das auf einer  verhältnismäßig kleinen Fläche von Volksmusik und Blasmusiktraditionen glatt überquellt. Gedanklich werde ich mich in der Nähe des kulturellen Epizentrums der Mährischslowakei, der Stadt Kyjov, bewegen. Jede Ortschaft hat in diesem Landstrich ihren einzigartigen Charakter, schwerlich wird man in dieser Gegend „taube Stellen“ ohne Musikanten, ohne Blasmusik finden.

Ich kehre in den Ort Žádovice ein, den Geburtsort des Lehrers Herrn Josef Frýbort, der auf beispielhafte Art sein ganzes Leben der Verbreitung und Pflege der Blasmusik in dieser Region widmete. In Žádovice begegnet mir eine sehr bekannte Blaskapelle, die mit ihrer langfristigen, engagierten Wirkung  nicht nur in Mähren, aber auch weit weg über die Heimatgrenzen mit einem starken Maß zur Lebensfähigkeit der böhmischen Blasmusik beiträgt. Diesen Monat ist meine Abhandlung der Blaskapelle Žadovjaci, ja, aus Žádovice, wie sonst, gewidmet.

Die Blaskapelle Žadovjaci feierte dieses Jahr ihr 55-jähriges Jubiläum ihrer aktiven Tätigkeit. Es ist eine beachtlich lange Zeit, während der diese Blaskapelle mit ihrer öffentlichen Präsenz bei unzähligen Auftritten menschliche Herzen mit der Volksmusik bereicherte, bei verschiedensten Anlässen den Menschen Lebensfreude spendete. Die Blaskapelle trat auf und beteiligt sich weiterhin an Festivals,  traditionellen Volksfesten, bei feierlichen Gelegenheiten unterschiedlichen Umfanges.  Mit ihrem einmaligen musikalischen Ausdruck gewann diese Formation viele Anhänger in ganz Europa. In Holland sogar, wie ich vermute, auch viele besondere Enthusiasten.

Von der Gründung der Blaskapelle im Jahre 1955 wechselten einige Musiker die Posten in dieser Formation, doch in der Blaskapelle gibt es noch heute einige von denen, die bei der Gründung mit dabei waren. Antonín Krist  hatte ganze 20 den Posten des Kapellmeisters inne und gemeinsam mit Miloš Machk brachte die Blaskapelle im Jahre 1978 zur höchsten Anerkennung im Wettbewerb um das Goldene Flügelhorn in České Budějovice (s.a. Goldenes Flügelhorn, Ergebnisübersicht). In Hinblick auf die Besetzung kann sich die  Blaskapelle Žadovjaci einer Generationsrarität rühmen.  In der Formation spielen nämlich drei Mitglieder der Familie Krist von drei Generationen: Antonín Krist, sein Sohn Petr Krist Sen. und der Enkel Petr Krist Jun., die letzten Zwei bilden sogar das Tenorduo.  In der Gegenwart ist Zbyněk Bílek am ersten Flügelhorn ein willkommener Gast, der durch seine individuelle, gefühlsbetonte Darbietung das musikalische Profil der Blaskapelle noch mehr verdeutlicht. Die Blaskapelle wird vom obligaten Gesangsquartett  begleitet, bestehend aus den Sängerinnen und Sängern Olga Baričičová, Blanka Heikenwälderová (die den Posten nach Lenka Králová übernahm), Pavel Růžička und der Žadovjaci-Legende Miroslav Surka.

Žadovjáci, zpěv
Die Blaskapelle Žadovjaci in Hodonín 2005
(v.l.) Lenka Králová, Mirek Surka,
Pavel Svoboda, Olga Baričičová
(click to enlarge)

Miroslav wirkt in der Blaskapelle von allem Anfang an, zuerst als Flügelhornist, später  aber fand er näher zum Gesang.  Darüber hinaus  übernimmt er als Moderator in der Regel die Präsentation der  Blaskapelle und führt  mit Begleitwort durch das Programm.  Die Blaskapelle Žadovjaci ist mit der Persönlichkeit Ladislav Svoboda eng verknüpft, dem B-Klarinettisten der Formation, der nun mehr als 20 Jahre als Kapellmeister und künstlerischer Leiter die Ausrichtung der Blaskapelle bestimmt und dafür sorgt, dass sich die Blaskapelle das über viele Jahre erarbeitete hohe musikalische Niveau beibehält.

Das Repertoire der Blaskapelle ist sehr bunt und breitgefächert. Den entscheidenden Teil bilden jedoch Werke mährischer Komponisten, eine spürbare Nähe zu Antonínu Žváček lässt sich feststellen. Zum Bestandteil des Repertoires gehört selbstverständlich nicht nur böhmische Blasmusikliteratur,  aber auch Kompositionen aus dem Pop- und Swing-Bereich sowie Kompositionen für Soloinstrumente. Es lässt sich beobachten, dass die Blaskapelle auch gerne zu Kompositionen recht frischen Entstehungsdatums greift, die noch nicht in den Umlauf gelangt sind.  Es darf nicht unerwähnt bleiben, dass auch der Kapellmeister Ladislav selbst gerne seine eigenen musikalischen Einfälle in Notenschrift zu Papier bringt, die auch Blasmusikanhänger, wie man sieht, außerhalb der Heimat ansprechen.

Die Blaskapelle Žadovjaci ist der blasmusikalischen Community nicht nur aus Festivals und sonstigen öffentlichen Auftritten bekannt, sondern auch aus Rundfunk- und Fernsehsendungen sowie zahlreichen Auftritten an vielen Orten der Heimat und im Ausland. Die Formation hielt ihre schöpferische und interpretatorische Tätigkeit während der 55-jährigen Existenz auf vielen Tonträgern fest, angefangen von Schallplatten bis zu gegenwärtigen CDs und DVDs.

Im Jahre 2005 feierte die Blaskapelle im Kulturhaus Hodonín gemeinsam mit der Blaskapelle Šohajka ihren runden Fünfziger. Es kamen viele Leute. Anwesend war auch eine Vertreterabordnung der Gemeinde Žádovice, die der Blaskapelle Žadovjaci eine Anerkennung für ihre langjährige, für die Gemeinde förderliche Werbung überbrachte. Der Bürgermeister überreichte Ladislav Svoboda die Gedenksurkunde mit folgendem Inhalt:
 

Die Vetretung der Gemeinde Žádovice
erteilt der
Blaskapelle Žadovjaci
die Gedenksurkunde
für die Repräsentation der Gemeinde
anlässlich des 50-jährigen Jubiläums der Gründung der Blaskapelle
(s. Bild oben rechts)


Und das Wertvollste zum Schluss. Alle Mitglieder der Blaskapelle Žadovjaci  waren immer und bleiben treu ihrer Wiege, der musikalischen Volkstradition ihrer Heimatregion. Einer Region, die sie formte und die aus ihnen  erst Žadovjaci machte.

Short portraits

Gernot Kahofer

Gernot Kahofer

Gernot Kahofer

Deutsch

Musiker, Lehrer,  Leiter, Kenner der böhmischen Blasmusik, verlässlicher Partner, Kumpel

Gernot Kahofer ist in erster Linie ein extrem netter, umsichtiger und umgänglicher Mensch. Als ob das nicht schon einmal genügen würde:-) Er ist darüber hinaus ein begeisterter Fan der böhmischen Blasmusik, ausgezeichneter Trompeter, umsichtiger Lehrer und respektvoller Leiter von Weinviertler Mährische Musikanten,  einer 7-köpfigen Partie, die er aus teilweise seinen eigenen Zöglingen geformt hat.

Gernot sieht man nicht nur im Segment der Böhmischen Blasmusik wie etwa mit der allen bekannten Blech und Brass Banda am Makos Böhmischem Kirtag in Aspang excellieren  (ich kann mich mit dem neuen Titel von BBB irgendwie immer noch nicht recht anfreunden). Er taucht als willkommener Spieler auf Orten an, wo man ihn kaum erwarten würde (etwa in der Šestka-Formation von Josef Konečný beim Musikantenball in Hodonín). Gernot taucht aber oft und gerne auch in jazzigen Formationen mit unterschiedlichen Namen auf. Und wenn's ein Kenner der Materie sein soll, trifft man ihn in etablierten, "klassischen" Wiener Kreisen plötzlich auch an ( etwa im Wienerklassik Orchester).

Gernot ist zu Hause im nördlichen Weinviertel, einen Steinwurf von musikalisch- sowie folklore-reichem Podluží auf der mährischen Seite jenseits der österreichischen Grenze entfernt und mit Wein und Musik erwachsen geworden. Er absolvierte mit Erfolg die „Universität für Musik und darstellende Kunst“ in Wien. Neben seinen musikalischen Aktivitäten betätigt er sich als Pädagoge  in Laa an der Thaia und Hohenau, wo er in Hohenau darüber hinaus auch die Musikschule leitet.

RomanaMusik Zdeněk Kučera
Weinviertler Mährische Musikanten

Alte Liebe - 2. CD, Weinviertler Mährische Musikanten

CD "Alte Liebe"

aufgenommen im
Tonstudio Rajchman
im Jahre 2010

Co je česká dechovka?

"Kultura a tradice patří k základním kamenům identity národa."

Dechovka
je žijící tradice ve své české, moravské, slovenské domovině. Bohaté kulturní dědictví je jako alpská louka, plná rozličných květin. Její krása spočívá v různorodosti, pestrosti, vůni. Nenabízí pořadí, čísla, aby potěšila lidská srdce.

Kéž by tyto stránky přispěly k dalšímu
rozšíření a upevnění kulturní tradice
české dechovky v Evropě.

Portálem nejsou sledovány
žádné komerční zájmy.
Ornament
"Česká dechovka nezahyne,
její krásná živá tradice to nedovolí."
Ladislav Kubeš st., 1924-1998

Was ist böhmische Blasmusik?

"Kultur und Traditionen gehören zu den Grundsteinen der Volksidentität."

Böhmische Blasmusik
ist eine lebende Tradition in ihrer Heimat. Das reiche kulturelle Erbe ist wie eine Alpenwiese voll verschiedener Blumen. Ihre Schönheit besteht in der Vielfalt, Buntheit, dem Duft. Nicht Zahlen oder Ränke erfreuen das menschliche Herz.

Möge dieses Portal zur weiteren Verbreitung und Festigung der böhmischen Kulturtradition in Europa beitragen.

Durch das Portal werden keine Geschäftsinteressen verfolgt.

Ornament
"Böhmische Blasmusik geht nicht ein,
ihre schöne, lebende Tradition
lässt es nicht zu."
Ladislav Kubeš Sen., 1924-1998

What is Bohemian Brass?

"Culture andl traditions belong to the foundation stones of the folk identity."

Bohemian brass music
is a living tradition in its native country and around. A rich cultural heritage is as a alpine meadow full of different beautiful flowers. Its beauty lies in the heterogeneity, diversity, colourfulness, odour. Not counts or ranks make happy the man`s heart.

May this portal help to spread and fasten the old heritage of bohemian brass music in Europe.

No commercial interests of any kind
are pursued here.
Ornament
"Bohemian brass music doesn't perish,
its beautifull living tradition
doesn't allow it."
Ladislav Kubeš sen., 1924-1998