Evropský portál české dechovky / Europäisches Portal böhmischer Blasmusik / European portal of Bohemian brass EVROPSKÝ PORTÁL ČESKÉ DECHOVKY
EUROPÄISCHES PORTAL BÖHMISCHER BLASMUSIK
EUROPEAN PORTAL of BOHEMIAN BRASS MUSIC
 
-------- Vlajky --------
Živá tradice v domovině, Evropě a ve světě --- Living tradition at home, Europe and in the world --- Lebende Tradition in Heimat, Europa und der Welt
Hudba spojuje národy  Hudba spojuje / Musik verbindet   Music unites nations   Hudba spojuje / Musik verbindet   Musik verbindet Völker
 

"Chopina a Schumanna mám rád, ačkoli je nemůžu vystát."  "Chopin und Schumann habe ich gerne, obwohl ich beide nicht ausstehen kann." -- Antonín Dvořák

Červenec/Juli 2010: Dechová hudba Mladá muzika Šardice

-INFO-   Beiträge tschechisch und deutsch -CZ-  -DE- Články v češtině a v němčině.  (Weiterlesen = Čti dále)   -INFO-
Mlládežnická dechová hudba / Jugendblaskapelle
Mladá muzika Šardice
živý pramen hudební tradice / lebende Quelle musikalischer Tradition

Uprostřed vinic, několik kilometrů jihozápadně od Kyjova se nachází poměrně malá, nenápadná obec Šardice, velmi bohatá na kulturní minulost a známá svou péčí o folklor a tradice. Ač obec čítá kolem dvou tisícovek obyvatel, naleznete zde hned tři dechová seskupení a to ne kdejaká. Tento měsíc věnuji zdejší dechové hudbě mladých mé měsční pozastavení. Představím vám velmi úspěšnou a velmi aktivní dechovou hudbu Mladá muzika Šardice.

Josef Ištvánek, Antonín Zahnaš, Antonín Pavluš
"Otcové" dnešní úspěšné formace
"Vätter"der heute erfolgreichen Formation
Josef Frýbort (nicht im Bild)
Josef Ištvánek, Antonín Zahnaš, Antonín Pavluš
Vznik tohoto poměrně mladého seskupení mladých muzikantů, jejichž průměrný věk se pohybuje kolem 16ti let, se datuje zpět do osumdesátých let předchozího století.

U kolébky myšlenky vést mladé k hudbě, založit formaci a tak i zajistit pokračování žijící hudební  tradice stál místní muzikant tamější dechové hudby Šardičanka a žijící veterán Antonín Zahnaš (vlevo v obraze uprostřed). Díky jeho iniciativě se podařilo vzbudit zájem o dechovou hudbu u více než 30ti školáků místní základní školy a získat potřebnou podporu ze strany rodičů a obce. Pro výuku zavázal navíc kyjovského učitele hudební výchovy Josefa Frýborta, který se zpořátku zdráhal, protože již v několika obcích kromě Kyjova samotného vyučoval. Nakonec ale žádosti vyhověl. Dalším značným problémem bylo sehnat potřebné prostředky na zakoupení hudebních nástrojů. I toto bylo možno úspěšně vyřešit.

Počátkem roku 1979 začal pan Frýbort dvakrát týdně vyučovat v Šardicch v jedné z učeben základní školy. Nadšení na straně žáků bylo veliké, proto bylo možno koncem téhož roku zorganizovat v obci již první vysoupení tohoto nově vzniklého hudebního tělesa, který si rok nato osvojil definitivně  název Mladá muzika Šardice. Je třeba doplňit, že Josef Frýbort jako vynikající učitel hudby byl žádán v celém kyjovském okolí a v Kyjově vedl rovněž  svou vlastní kapelu mladých. Není proto divu, že se nově vzniklé formaci v Šardicích nemohl věnovat v takové míře, jak by si to tamní mladí  přáli. Proto bylo posléze nutné poohlédnout se po alternativách.

Roman Kohoutek
současný vedoucí / derzeitiger Leiter
Roman Kohoutek
Počínaje rokem 1982 byl pro další výuku získán kapelník Mistříňanky Antonín Pavluš. Antonín Pavluš se během své činnosti postaral nejen o definitivní obsazení všech nástrojů, které tradiční dechová kapela tvoří, ale podporoval vystupování mimo obec. Mezitím se podařilo vybavit formaci tradičními šardickými kroji, tvořcí nedílnou součást zdejšího dechovkového projevu.  Dechová hudba Mistříňanka byla již v této době velmi úspěšnou formací. Antonín Pavluš musel tudíž v roce 1985 svou činnost v Šardicích ukončit a věnovat se zcela vlastní kapele. Dalšími osobnostmi, které se o partu mladých starali, byť jen krátce, byli Josef Kalivoda z Kyjova a Pavel Skočík z Mutěnic. Skočík po úspěšném tříletém výchovném působení zakotvil nakonec u Bročanky a na Šardice mu moc času nezbývalo. Velmi krátkou dobu převzal starost nad šardickou mládeží také čejkovický Jaroslav Novák.

  Na začátku roku 1990 došlo opět ke střídání stráží a starost nad Mladou muzikou poznenáhlu - zato na delší dobu -  převzal  Josef Ištvánek, který vyučoval v Ratíškovicích Veselou muziku a do Šardic se přistěhoval.  Organizační agendy obstarával Miroslav Gregorovič, který již v předchozích letech aktivitu mladých podporoval. Josef Ištvánek coby výborný vojenský muzikant přispěl svým působením k výraznému zvýšení kvality a morálky této se rozvíjející dechové formace. Mladá muzika začala rozvíjet velmi aktívní činnost a zůčastňovala se mnoha zahraničních a známých domácích festivalů, koncertů, rozhlasových a televizních vystoupení, kde si získávala velkou oblibu a zaznamenala až do současnosti  neuvěřitelnou řadu  mimořádných úspěchů a ocenění. (Již pouhý seznam by překročil zamýšlený rozsah tohoto příspěvku.)

V roce 1992 byla Mladá muzika převzata do správní kompetence obce. V následujících letech natočila Mladá muzika pod vedením Josefa Ištvánka dvě CDé "Až budu veliký" a "Dík za vychování",třetí následovalo na podzim 2002 pod názvem „Potkal jsem růžičku“. V roce 1997 došlo k odštěpení několika starších hráčů, kteří založili vlastní partu, které dali název ... "Ištvánci". Vrchol úsilí Josefa Ištvánka byl korunován pozvánkou v roce 2000  do Japonska na 8. Mezinárodní festival mládežnických hudeb v Schizuoka, kde Mladá muzika  velmi úspěšně reprezentovala svou vlast.
Nastávající zdravotní problémy začaly ale nutit Josefa Ištvánka silně redukovat a posléze zastavit své angažmá v dosavadní hudebně výchovné řinnosti. Jeho desetileté úspěšné působení v čele  Mladé muzice zanechalo v této formaci silné stopy. Za jeho příkladnou výchovnou práci a mimořádné osobní angažmá v Mladé muzice udělila  obec Josefu Ištvánkovi čestné očanství obce Šardice.

Po odchodu Josefa Ištvánka počátkem roku 2002 převzal vedení na krátkou dobu Stanislav Řihák z Dubňan, který byl rok nato vystřídán klarinetistou Markem Burešem (žák Josefa Ištvánka). Formace v tomto období dosahovala přibližně 60 členů včetně bohatého zpěvného zázemí. Došlo ale k opětné redukci osazenstva, protože parta starších hráčů odešla do jiných kapel.

V půli června 2005 dochází k opětným změnám ve vedení, kdy Marek Bureš odchází a Mladé muziky se ujímá  Petr Jašek, člen dřívější Posádkové hudby Brno. Ten ale ze zdravotních důvodů nesetrvává dlouho.

Na podzim roku 2006 dochází v Šardicích k zásadním změnám. Hudební výuka, která doposud v Šardicích probíhala za organizační a finanční podpory obce přechází nyní pod hlavičku Základní umělecké školy v Kyjově s externím pracovištěm Šardice.Vedení Mladé muziky přebírá učitel ZUŠ Kyjov Roman Kohoutek, sám dlouholetý člen, odchovanec Mladé muziky a Josefa Ištvánka, absolvent kroměřížské konzervatoře, který i v současnosti tuto formaci nadále vede.

Závěrem je třeba se zmínit o Stanislavu Pěnčíkovi, který měl Mladou muziku ve velké lásce a aktivně ji podporoval.  Také moderace šardického festivalu mládežnických dechových hudeb, který se každým rokem v obci koná, byla  jeho doménou

Juli 2010: Blaskapelle des Monates - Jugendblaskapelle Mladá muzika Šardice

Mladá muzika Šardice, zpěvy
Mladá muzika Šardice
Zpěvačky v Ratíškovicích 2007
Sängerinnen in Ratíškovice 2007
Inmitten von Weingärten, einige Kilometer südwestlich von Kyjov entfernt, liegt ein verhältnismäßig kleiner, unauffälliger Ort  Šardice, sehr reich an Kulturvergangenheit und bekannt durch seine Folklore- und Traditionspflege. Obwohl der Ort um die zwei Tausend Bewohner zählt, findet man hier gleich drei Blasmusikformationen und zwar nicht irgendwelche. Diesen Monat widme ich der in diesem Ort ansässigen Jugendblaskapelle meine Zuwendung. Ich stelle euch die sehr erfolgreiche sowie sehr aktive Jugendblaskapelle Mladá muzika Šardice vor.

Die Entstehung dieser relativ jungen Formation junger Musikanten, deren Durchschnittsalter  in der Gegend von 16 Jahren liegt, wird in den Anfang der 80er Jahre des vorangegangenen Jahrhunderts datiert.

Bei der Wiege des Gedanken, Jugendliche zur Musik zu führen, eine Formation von Jugendlichen zu gründen und in dieser Weise den Fortbestand der lebenden Musiktradition zu sichern, stand der örtliche Musikant und lebender Veteran  Antonín Zahnaš  von der örtlichen Blaskapelle Šardičanka (s. Bild oben). Dank enormer Initiative gelang  es ihm, in der örtlichen Hauptschule das Interesse für die Blasmusik bei mehr als 30 Schülern zu wecken und die Unterstützung seitens der Eltern und der Gemeinde zu gewinnen. Darüber hinaus gelang es ihm, für den Unterricht den kyjover Musiklehrer  Josef Frýbort, der anfänglich eher zögerte, denn er außer in Kyjov auch in einigen  herum liegenden Gemeinden bereits unterrichtete. Letzten Endes übernahm er auch den Unterricht in Šardice. Ein weiteres, erhebliches Problem bestand in der Beschaffung von finaziellen Mitteln zur Anschaffung nötiger Blasinstrumente.  Doch auch dieser Themenbereich konnte mit Erfolg erledigt werden.

Zu Beginn des Jahres 1979 begann Herr Frýbort zwei Mal in der Woche in einem der Klassenräume der Hauptschule in Šardice zu unterrichten. Die Begeisterung der Schüler war enorm, deshalb war es möglich, bereits Ende des Jahres den ersten Auftritt dieses neuentstandenen Klangkörpers zu organisieren, der sich ein Jahr darauf definitiv den Namen Mladá muzika Šardice zulegte. Eine ergänzende Bemerkung ist angebracht.  Josef Frýbort  war als ausgezeichneter Musiklehrer in der ganzen Umgebung bekannt und dementsprechend auch gefordert. Auch in Kyjov selbst leitete er seine eigene Jugendblaskapelle. Es überraschte daher niemand, dass er sich der neuentstandenen Gruppe Jugendlicher in Šardice nicht in dem Ausmaß widmen konnte, wie sich´s manche wünschten. Allmählich bestand die Notwendigkeit, sich nach einer Alternative umzusehen.

Mit Anfang des Jahres 1982 wurde für den weiteren Unterricht der Kapellmeister von Mistříňanka, Antonín Pavluš gewonnen. Dieser sorgte während seiner Unterrichtstätigkeit nicht nur dafür, dass alle Instrumente besetzt werden konnten, die zu einer klassischen Blaskapelle  gehören,  aber vor allem forcierte das Auftreten dieser Formation außerhalb des Ortes selbst. Inzwischen  gelang es auch, die ganze Formation mit traditioneller örtlicher Tracht auszustatten, die zum untrennbaren Bestandteil der blasmusikalischen Erscheinung gehört.  Die Blaskapelle Mistříňanka war zu diesem Zeitpunkt bereits eine sehr erfolgreiche Formation.  Antonín Pavluš sah sich daher im Jahre 1985  gezwungen, seine Unterrichtstätigkeit in Šardice zu beenden, um sich seiner eigenen Formation zur Gänze widmen zu können.  Zu weiteren Persönlichkeiten, die sich der Jugendblaskapelle und sei es nicht allzu lang widmeten,  gehörten Josef Kalivoda aus Kyjov und  Pavel Skočík aus Mutěnice. Pavel Skočík landete nach seiner dreijährigen Tätigkeit in Šardice  bei der Blaskapelle Bročanka, wonach ihm für weitere Aktivitäten nicht viel Zeit übrig blieb. Für eine kurze Zeit übernahm die Obsorge für die Jugendblaskapelle Jaroslav Novák aus Čejkovice.

Mit dem Jahr 1990 kam es erneut zur „Wachablöse“ und die Obsorge für Mladá muzika Šardice – dafür für längere Zeit – übernahm Josef Ištvánek, der in Ratíškovicíce die Jugendblaskapelle  Veselá muzika unterrichtete und nach Šardice umzog.  Organisationsagenden besorgte Miroslav Gregorovič (zeit lang der örtliche Bürgermeister), der schon in den vorangegangenen Jahren Aktivitäten der Jugendlichen unterstützte. Josef Ištvánek als ausgezeichneter Gardemusikant trug mit seiner Tätigkeit zur signifikanten Anhebung der Qualität und Moral dieser sich entfaltenden Formation bei.  Mladá muzika Šardice begann eine sehr aktive Tätigkeit zu entwickeln. Sie nahm an vielen ausländischen und bekannten inländischen Blasmusikfestivals, Konzerttournees, Rundfunk- sowie Fernsehauftritten teil. Die Formation durfte sich bisher größer Beliebtheit erfreuen und gewann eine unglaubliche Anzahl von außergewöhnlicher Erfolge und Anerkennungen (Schon eine bloße Auflistung würde den beabsichtigten Umfang dieses Beitrages sprengen.)

Im Jahre 1992 wurde Mladá muzika Šardice in die Verwaltungskompetenz der Gemeinde übernommen. In den Folgejahren nahm diese Formation unter der Leitung von Josef Ištvánek  zwei CD´s  under der Bezeichnung „Wenn ich einmal groß bin“ sowie „Danke für die Erziehung“ auf, die bisher dritte Aufnahme mit der Bezeichnung „Ich traf ein Röschen“  folgte im Herbst 2002. Im Jahre 1997 kam es zur Abspaltung einiger Spieler, die die neue Blaskapelle „Ištvánci“ gründeten, die nach ihrem Lehrer benannt wurde. Der Gipfel der Anstrengung von Josef Ištvánek wurde im Jahre 2000 durch  der Einladung nach Japan zum 8. Internationalen Jugend-Blasmusikfestival in Schizuoka gekrönt,  wo Mladá muzika Šardice mit einem sehr großen Erfolg die eigene blasmusikalische Heimat repräsentierte.

Beginnende Gesundheitsprobleme begannen aber Josef Ištvánek zu zwingen, sein Engagement in musikalisch-erzieherischer Hinsicht zu reduzieren und schließlich auf Empfehlung von Ärzten zu beenden.  Seine zehnjährige engagierte Tätigkeit in Šardice hinterließ in der von ihm betreuten Formation tiefe Spuren. Für die beispielhafte erzieherische Tätigkeit sowie seinen besonderen persönlichen Einsatz wurde ihm Statut des Ehrenbürgers der Gemeinde Šardice zuerkannt.

Nach dem Abgang von Josef Ištvánek zu Beginn des Jahres 2002 übernahm den Leitungsposten Stanislav Řihák aus Dubňany , der nach kurzer Zeit von Marek Bureš abgelöst wurde (Schüler von Josef Ištvánek).  Die Formation zählte zu dieser Zeit etwa 60 aktive Mitglieder inklusive eines zahlreichen Korps von Sängerinnen und Sängern.  Mit zunehmendem Mitgliedsalter kam es aber zur erneuerten Abwanderung einiger Mitglieder zu anderen Blasmusikformationen.

In der Jahresmitte 2005 kommt es erneut zu Veränderungen in Leitung der Jugendblaskapelle, als Marek Bureš, anderen Verpflichtungen folgend, sein Amt niederlegt.  Für eine kurze Zeit wird die Leitung von Petr Jašek übernommen, einem ehemaligen Mitglied der Gardemusik Brünn, der aber aus gesundheitlichen Gründen nicht bleiben kann.

Im Herbst 2006 kommt es in Šardice zu grundlegenden Veränderungen. Die musikalische Erziehung, die bisher unter der organisatorischen sowie finanziellen Unterstützung der Gemeinde erfolgte, wird nun in die Hoheit der Elementaren Kunstschule Kyjov  ( ZUŠ Kyjov ) überführt. In Šardice wird von dieser Schule eine Expositur errichtet, mit deren Leitung der Musiklehrer  von ZUŠ Kyjov  Roman Kohoutek, selbst ein langjähriges Mitglied von Mladá muzika Šardice  sowie ein Zögling von Josef Ištvánek, ein Absolvent des bekannten Konservatoriums Kroměříž, betraut wird.  Roman betreut Mladá muzika Šardice bis zur Gegenwart.

Abschließend gebührt  Stanislav Pěnčík zu erwähnen, der die „Kids von Šardice“ in großer Liebe hatte und diese auch nach seiner Art tatkräftig unterstützte. Auch die Moderation des alljährlich stattfindenden Jugendblasmusikfestivals in Šardice, solang Stanislav Pěnčík lebte, war seine Domäne.

Short portraits

Rudolf Štrubl

Rudolf Štrubl

Rudolf Štrubl
02.04.1915 Šakvice - 16.02.1982 Šakvice
 
Muzikant, skladatel, varhaník, kapelník
Musikant, Komponist, Orgelspieler, Kapellmeister

V zátiší


hraje Mistříňanka

- CZ - Rudolf  Štrubl jako skladatel obohatil klenotnici moravské dechovky o krásné, podmanivé melodie (Vesničanka, V zátiší, Pivoňka, Sedmikráska, Starým mládencům, Podzimní polka, Parádnice, Pod Pálavou, Záludná, Tichý večer ...). Složil více než 200 skladeb, polky, valčíky pochody a hčbitovní doprovody.  Nacházel mnoho příznivců nejen v jihomoravské oblasti, ale také daleko za hranicemi vlasti. V roce 1952 založil svou vlastní formaci v Šakvicích, které se říkalo Šrublova kapela. Tím založil tradici současné dechové hudby v obci, která tvořila  důležité podhoubí pro vznik nynější Túfaranky, jedné z předních moravských dechových hudeb, která se věnuje tradicím. Jako varhaník obstarával hudbu v místním kostele. Rudolf Štrubl nezanechal po sobě žádné potomky. Jeho jméno zůstává v povědomí "Štrublovkami", malými notovými sešity s jeho skladbami, které tvořily součást notového vybavení mnohých dechovek v jihomoravském regionu.

 

- DE - Rudolf Štrubl hat als Komponist die Schatzkammer der mährischen Blasmusik um schöne, unter die Haut gehende Melodien bereichert (Vesničanka, V zátiší, Pivoňka, Sedmikráska, Starým mládencům, Podzimní polka, Parádnice, Pod Pálavou, Záludná, Tichý veče ...). Er verfasste über 200 Kompositionen, Polkas, Wältze, Märsche und Begräbnisbegleitungen. Rudolf Štrub fand viele Anhänger seiner Stücke nicht nur im südmährischen Raum, sondern auch weit weg über den  Grenzen seiner Heimat. Im Jahre 1952 gründete er eigene Formation, die als Štrubl Blaskapelle bekannt war. Damit begrúndete er eine Tradition der Blasmusik in der Gemeinde, eines wichtigen Förderungsumfeldes fürs spätere Entstehen der heutigen Blaskapele Túfarana, einee der besten mährischen Blasformationen, die sich im althergebrachten Sinn Pflege der der Blasmusik-Tradition widmet.Als Orgelspieler betreute er die Kirchenmusik in der örtlichen Kirche. Er hinterließ keine Nachkommen. Sein Name bleibt aber in Erinnerung durch die "Štrublovky", kleine Notenhefte mit seinen Kompositionen, die zum Notenbestand vieler Blaskapellen im südmährischen Raum gehörten.

Co je česká dechovka?

"Kultura a tradice patří k základním kamenům identity národa."

Dechovka
je žijící tradice ve své české, moravské, slovenské domovině. Bohaté kulturní dědictví je jako alpská louka, plná rozličných květin. Její krása spočívá v různorodosti, pestrosti, vůni. Nenabízí pořadí, čísla, aby potěšila lidská srdce.

Kéž by tyto stránky přispěly k dalšímu
rozšíření a upevnění kulturní tradice
české dechovky v Evropě.
Portálem nejsou sledovány
žádné komerční zájmy.
Ornament
"Česká dechovka nezahyne,
její krásná živá tradice to nedovolí."
Ladislav Kubeš st., 1924-1998

Was ist böhmische Blasmusik?

"Kultur und Traditionen gehören zu den Grundsteinen der Volksidentität."

Böhmische Blasmusik
ist eine lebende Tradition in ihrer Heimat. Das reiche kulturelle Erbe ist wie eine Alpenwiese voll verschiedener Blumen. Ihre Schönheit besteht in der Vielfalt, Buntheit, dem Duft. Nicht Zahlen oder Ränke erfreuen das menschliche Herz.
Möge dieses Portal zur weiteren Verbreitung und Festigung der böhmischen Kulturtradition in Europa beitragen.
Durch das Portal werden keine Geschäftsinteressen verfolgt.

Ornament
"Böhmische Blasmusik geht nicht ein,
ihre schöne, lebende Tradition
lässt es nicht zu."
Ladislav Kubeš Sen., 1924-1998

What is Bohemian Brass?

"Culture andl traditions belong to the foundation stones of the folk identity."

Bohemian brass music
is a living tradition in its native country and around. A rich cultural heritage is as a alpine meadow full of different beautiful flowers. Its beauty lies in the heterogeneity, diversity, colourfulness, odour. Not counts or ranks make happy the man`s heart.
May this portal help to spread and fasten the old heritage of bohemian brass music in Europe.
No commercial interests of any kind
are pursued here.
Ornament
"Bohemian brass music doesn't perish,
its beautifull living tradition
doesn't allow it."
Ladislav Kubeš sen., 1924-1998