Evropský portál české dechovky / Europäisches Portal böhmischer Blasmusik / European portal of Bohemian brass EVROPSKÝ PORTÁL ČESKÉ DECHOVKY
EUROPÄISCHES PORTAL BÖHMISCHER BLASMUSIK
EUROPEAN PORTAL of BOHEMIAN BRASS MUSIC
 
-------- Vlajky --------
Živá tradice v domovině, Evropě a ve světě --- Living tradition at home, Europe and in the world --- Lebende Tradition in Heimat, Europa und der Welt
Hudba spojuje národy  Hudba spojuje / Musik verbindet   Music unites nations   Hudba spojuje / Musik verbindet   Musik verbindet Völker
 

"Kdo umí zpívat a smát se, ten se neleká žádného neštěstí."    "Wer singen und lachen kann, der erschreckt vor keinem Unglúck."
-- české přísloví / tschechisches Sprichwort

April 2008: Blaskapelle Valdaufinka Ády Školky

Ich habe Áda Školka, den Kapellmeister der Blaskapelle Valdaufinka ersucht, seine Formation dem interessierten Blasmusikpublikum kurz vorzustellen. Hier seine von mir übersetzte Kurzdarstellung.

 

Valdaufinka

Valdaufinka Ády Školky

Warum „Valdaufinka Ády Školky“? Es hängt vermutlich damit zusammen, dass ich Herrn Karel Valdauf persönlich kannte und in jener Zeit, wo ich als Kapellmeister von Budvarka tätig war, standen wir sehr oft gleichzeitig auf einem Podium, auf der einen Seite das Streichorchester von Karel Valdauf, auf der anderen die Blaskapelle Budvarka Ády Školky. Unzählige Male diskutierten wir gemeinsam über die Blasmusik und das Volkslied. In vielerlei Hinsicht hatten wir beide die gleichen Ansichten, was die Sache betraf. Als Karel Valdauf seine künstlerische Laufbahn beendete, widmete er mir das Archiv für die von mir gegründete Blaskapelle Valdaufinka. In einem Brief erwähnte er, dass er sein Lebenswerk an verschiedene andere Stellen hätte vergeben können, dass er aber das Archiv mir übergebe. Mit den Worten, er setzte voraus, das sein Archiv bei mir in guten Händen sein werde und dass seine Kompositionen mir gelegentlich auch gut zur Hand sein dürften. ...

Nach der bewegten Zeit gründete ich im Jahre 1989 das Internationale Blasmusikfestival Karel Valdauf in Trhové Sviny in Südböhmen, dem Geburtsort von Karel Valdauf. Dort präsentierte sich „Valdaufinka Ády Školky“ das erste Mal der breiten Öffentlichkeit. Seine Ehegattin Ivana Valdaufová übertrug mir sämtliche Rechte, die mit der Namensnutzung zusammenhängen.

Valdaufinka Ády Školky tritt nicht nur in allen Teilen unserer Heimat auf, sondern auch im Ausland. Mittlerweile hatte sie eine Reihe von CD- und MC-Aufnahmen produziert. Das Repertoire von Valdaufinka setzt sich überwiegend aus klassischen Kompositionen von Karel Vacek, Jaromír Vejvoda, Josef Poncar, Antonín Borovička, Josef Hotový, František Kmoch zusammen. In ihrem Repertoire können aber auch Kompositionen von Josef Stelibský, Johann Strauß, Rudolf Piskáček, Jakob Pezeller, Karl Keller und andere gefunden werden.

Die einheimischen Fernseh- und Rundfunk-Stationen der Gegenwart schieben aber dieses musikalische Segment zum medialen Rand. Es ist aber nachgewiesen, dass ein Drittel der Nation die Blasmusik innig liebt.

Für die Zukunft wünsche ich allen Zuhörern und Fans guter böhmischer Blasmusik gemütliches Zuhören sowie angenehme Unterhaltung.

Áda Školka, April 2008

 

czPožádal jsem Ádu Školku o krátkou prezentaci své dechové formace Valdaufinky.

Proč „Valdaufinka Ády Školky“? Je to asi tím, že jsem se osobně s panem Karlem Valdaufem znal a v době, kdy jsem dělal kapelníka Budvare, jsme mnohokrát vystupovali na jednom podiu, na jedné straně smyčcový orchestr Karla Valdaufa, na druhé dechová hudba Budvarka Ády Školky. Mnohokrát jsme spolu hovořili o dechové hudbě a o lidové písni. V mnoha směrech jsme měli stejný názor na věc. Když Karel Valdauf ukončil svou uměleckou dráhu, věnoval mně archiv pro dechovou hudbu Valdaufinku. V dopise se mi zmínil o tom, že mohl svou práci odkázat na různá jiná místa, ale že archiv posílá mně. Předpokládá, že archiv bude v dobrých rukách a že se mi jeho skladby mohou někdy i hodit. Po roce 1989 jsem založil Mezinárodní festival dechových hudeb v rodišti Karla Valdaufa v Trhových Svinech. Tam se také po prvé představila „Valdaufinka Ády Školky“ a manželka Ivana Valdaufová mi poskytla všechna práva k užívání tohoto názvu.

Valdaufinka Ády Školky účinkuje nejen po celé naší vlasti, ale i v zahraničí. Natočila řadu CD a MC. Repertoár Valdaufinky se převážně skládá ze skladeb klasických, především od Karla Vecka, Jaromíra Vejvody, Josefa Poncara, Antonína Borovičky, Josefa Hotového, Františeka Kmocha a dalších.Ve svém repertoáru jsou ale zařazeny také skladby autorů jako jsou Josef Stelibský, Johann Strauß, Rudolf Piskáček, Jakob Pezeller, Karl Zeller atd.

Dnešní televizní a rozhlasová media tento druh hudby odsunují na okraj. Je ale dokázáno, že třetina národa dechovou hudbu má velice ráda.

Do dalších let přeji všem posluchačům a fanouškům dobré dechové hudby příjemný poslech a pěknou zábavu.

Áda Školka, April 2008


Short portraits

Rudolf Štrubl

Rudolf Štrubl

Rudolf Štrubl
02.04.1915 Šakvice - 16.02.1982 Šakvice
 
Muzikant, skladatel, varhaník, kapelník
Musikant, Komponist, Orgelspieler, Kapellmeister

V zátiší


hraje Mistříňanka

- CZ - Rudolf  Štrubl jako skladatel obohatil klenotnici moravské dechovky o krásné, podmanivé melodie (Vesničanka, V zátiší, Pivoňka, Sedmikráska, Starým mládencům, Podzimní polka, Parádnice, Pod Pálavou, Záludná, Tichý večer ...). Složil více než 200 skladeb, polky, valčíky pochody a hčbitovní doprovody.  Nacházel mnoho příznivců nejen v jihomoravské oblasti, ale také daleko za hranicemi vlasti. V roce 1952 založil svou vlastní formaci v Šakvicích, které se říkalo Šrublova kapela. Tím založil tradici současné dechové hudby v obci, která tvořila  důležité podhoubí pro vznik nynější Túfaranky, jedné z předních moravských dechových hudeb, která se věnuje tradicím. Jako varhaník obstarával hudbu v místním kostele. Rudolf Štrubl nezanechal po sobě žádné potomky. Jeho jméno zůstává v povědomí "Štrublovkami", malými notovými sešity s jeho skladbami, které tvořily součást notového vybavení mnohých dechovek v jihomoravském regionu.

 

- DE - Rudolf Štrubl hat als Komponist die Schatzkammer der mährischen Blasmusik um schöne, unter die Haut gehende Melodien bereichert (Vesničanka, V zátiší, Pivoňka, Sedmikráska, Starým mládencům, Podzimní polka, Parádnice, Pod Pálavou, Záludná, Tichý veče ...). Er verfasste über 200 Kompositionen, Polkas, Wältze, Märsche und Begräbnisbegleitungen. Rudolf Štrub fand viele Anhänger seiner Stücke nicht nur im südmährischen Raum, sondern auch weit weg über den  Grenzen seiner Heimat. Im Jahre 1952 gründete er eigene Formation, die als Štrubl Blaskapelle bekannt war. Damit begrúndete er eine Tradition der Blasmusik in der Gemeinde, eines wichtigen Förderungsumfeldes fürs spätere Entstehen der heutigen Blaskapele Túfarana, einee der besten mährischen Blasformationen, die sich im althergebrachten Sinn Pflege der der Blasmusik-Tradition widmet.Als Orgelspieler betreute er die Kirchenmusik in der örtlichen Kirche. Er hinterließ keine Nachkommen. Sein Name bleibt aber in Erinnerung durch die "Štrublovky", kleine Notenhefte mit seinen Kompositionen, die zum Notenbestand vieler Blaskapellen im südmährischen Raum gehörten.

Co je česká dechovka?

"Kultura a tradice patří k základním kamenům identity národa."

Dechovka
je žijící tradice ve své české, moravské, slovenské domovině. Bohaté kulturní dědictví je jako alpská louka, plná rozličných květin. Její krása spočívá v různorodosti, pestrosti, vůni. Nenabízí pořadí, čísla, aby potěšila lidská srdce.

Kéž by tyto stránky přispěly k dalšímu
rozšíření a upevnění kulturní tradice
české dechovky v Evropě.

Portálem nejsou sledovány
žádné komerční zájmy.
Ornament
"Česká dechovka nezahyne,
její krásná živá tradice to nedovolí."
Ladislav Kubeš st., 1924-1998

Was ist böhmische Blasmusik?

"Kultur und Traditionen gehören zu den Grundsteinen der Volksidentität."

Böhmische Blasmusik
ist eine lebende Tradition in ihrer Heimat. Das reiche kulturelle Erbe ist wie eine Alpenwiese voll verschiedener Blumen. Ihre Schönheit besteht in der Vielfalt, Buntheit, dem Duft. Nicht Zahlen oder Ränke erfreuen das menschliche Herz.

Möge dieses Portal zur weiteren Verbreitung und Festigung der böhmischen Kulturtradition in Europa beitragen.

Durch das Portal werden keine Geschäftsinteressen verfolgt.

Ornament
"Böhmische Blasmusik geht nicht ein,
ihre schöne, lebende Tradition
lässt es nicht zu."
Ladislav Kubeš Sen., 1924-1998

What is Bohemian Brass?

"Culture andl traditions belong to the foundation stones of the folk identity."

Bohemian brass music
is a living tradition in its native country and around. A rich cultural heritage is as a alpine meadow full of different beautiful flowers. Its beauty lies in the heterogeneity, diversity, colourfulness, odour. Not counts or ranks make happy the man`s heart.

May this portal help to spread and fasten the old heritage of bohemian brass music in Europe.

No commercial interests of any kind
are pursued here.
Ornament
"Bohemian brass music doesn't perish,
its beautifull living tradition
doesn't allow it."
Ladislav Kubeš sen., 1924-1998