Evropský portál české dechovky / Europäisches Portal böhmischer Blasmusik / European portal of Bohemian brass EVROPSKÝ PORTÁL ČESKÉ DECHOVKY
EUROPÄISCHES PORTAL BÖHMISCHER BLASMUSIK
EUROPEAN PORTAL of BOHEMIAN BRASS MUSIC
Vlajky
Živá tradice v domovině, Evropě a ve světě --- Living tradition at home, Europe and in the world --- Lebende Tradition in der Heimat, Europa und der Welt
Hudba spojuje národy  Hudba spojuje / Musik verbindet   Music unites nations   Hudba spojuje / Musik verbindet   Musik verbindet Völker

AdminHeader

EDITORIAL / ADMIN FLASH NEWS ...
VIENNA -    
     2024-06-14: Video performance improvements ...
Slovensky
GERMAN

Od skladatele pana Adama Hudce, čestného předsedy Združenie dychových hudieb Slovenska (ZDHS), jsem obdržel sdělení, které bych rád dále předal všem příznivcům české dechovky:

Vážení priatelia kvalitnej dychovej hudby

Rozhodli sme sa urobiť Centrálnu videodatabázu ZDHS.

V tejto sekcii nájdete všetko podstatné, čo  vzniklo za ostatných 70 rokov v oblasti dychovej hudby na Slovensku ( ale aj v Európe  ).Múdri ľudia hovoria, že kto nepozná históriu a nedokáže sa z nej poučiť, nie je schopný vytvárať v súčasnosti a ani v budúcnosti kvalitu. Preto vzniká postupne databáza toho najpodstatnejšieho v žánri dychová hudba, centralizovaná na jednu stránku Združenia dychových hudieb Slovenska. Jednak preto, aby sme najmä mladšej generácii dychovkárov predstavili mnoho skladateľov i skladieb, ktoré tvorili súčasť dychovej hudby v minulosti, ale aj preto, aby v neprehľadnej džungli internetu, You tubu či Facebooku - mal záujemca o náš žáner jednoduchšiu cestu k nájdeniu toho, čo ho zaujíma.

V podstránkach www.zdhs.sk/video nájdete 5 kategórií, z ktorých si môžete vybrať, čo vás zaujíma. Samozrejme sa budú jednotlivé oddelenia postupne dopĺňať ďalšími skladbami či informáciami. Keďže množstvo skladieb staršieho dáta vtedy nebolo možné nahrať na video, urobil som video a zavesil na You tube skladby pomocou použitia originálnej hudby a rôznych fotografií. Novšie skladby kapiel, alebo hudobných skladateľov sú už vo video podobe.

Veríme, že vás táto nová stránka zaujme a bude studnicou rýchlej pomoci pri hľadaní toho, čo si chcete z oblasti dychovej hudby vypočuť.

Príjemné počúvanie i prezeranie vám želá
Adam Hudec (tentokrát ako admin)


Adam Hudec - Jarná polka /  Frühlingspolka


hraje
Brighouse & Rasttrick Band, West Yorkshire, England, dirigent Alan Morrison
(překrásné podání)
Vom Komponisten Adam Hudec, dem  Ehrenvorsitzenden der Vereinigung der Blaskapellen der Slowakei (ZDHS), bekam ich eine Mitteilung, die ich an alle Blasmusikfans weiterreichen möchte.

Sehr geehrte Anhänger qualitativer Blasmusik

Wir haben an der ZDHS beschlossen, eine zentrale Videobasis einzurichten.

In der Videosektion am ZDHS finden Sie alles Wesentliche, was in den letzten 70 Jahren im Bereich der Blasmusik in der Slowakei (aber auch in Europa) entstanden ist. Kluge Menschen sagen, wer die Geschichte nicht kennt und nicht in der Lage ist, daraus zu lernen, ist auch nicht im Stande, weder heute noch in der Zukunft Qualität zu produzieren. Deshalb entsteht schrittweise eine Databasis des Wesentlichen in der Gattung "Blasmusik", zentral abgelegt auf den Seiten der ZDHS. Unserem Tun liegt die Motivation zugrunde, einerseits der jüngeren Generation  viele Komponisten und Kompositionen vorzustellen, die die Vergangenheit der Blasmusik darstellten. Andererseits aber auch, um den interessierten Blasmusikfans in dem unübersichtlichen Dschungel mancher Videoportale sich leichter zurecht zu finden.

In den Untersektionen www.zdhs.sk/video finden sie 5 Unterkategorien, aus denen sie wählen können. Dieser Bereich wird laufend ergänzt. Auch wenn eine Menge von Kompositionen älteren Datums zu jener Zeit auf Video nicht erfasst wurden, machte ich nachträglich ein Video unter Heranziehung der Original-Musik und einiger Fotos. Neuere Aufzeichnungen befinden sich bereits in der üblichen Videoform.

Wir hoffen, dass ihnen diese neue Sektion zusagt und zu einer Quelle bei ihrer künftigen Suche von gefragten Blasmusikstücken werden wird, 

Viel Freude beim Zuschauen und Zuhören wünscht ihnen
Adam Hudec (diesmal als Administrator)


Adam Hudec - Jarná polka /  Frühlingspolka


es spielt
Brighouse & Rasttrick Band, West Yorkshire, England, Dirigent Alan Morrison
(wunderschöne Darbietung)