Evropský portál české dechovky / Europäisches Portal böhmischer Blasmusik / European portal of Bohemian brass EVROPSKÝ PORTÁL ČESKÉ DECHOVKY
EUROPÄISCHES PORTAL BÖHMISCHER BLASMUSIK
EUROPEAN PORTAL of BOHEMIAN BRASS MUSIC
Vlajky
Živá tradice v domovině, Evropě a ve světě --- Living tradition at home, Europe and in the world --- Lebende Tradition in der Heimat, Europa und der Welt
Hudba spojuje národy  Hudba spojuje / Musik verbindet   Music unites nations   Hudba spojuje / Musik verbindet   Musik verbindet Völker

AdminHeader

EDITORIAL / ADMIN FLASH NEWS ...
VIENNA -    
     2024-05-21: Background maintenance, site, db backup ...
CZECH
GERMAN

A tak se, v "cukuletu", do našeho života vplížil březen. Příroda si s námi hraje na "kočku a myš". Od konce února se jeví již příhodná chvíle začít oživovat zahradu. Vysazovat semínka Hokaida (plody, které velmi preferuji pro svou delikátnost a široké uplatnění v mé kuchyni). Ovšem krátce na to rána - "rána", uhodily mrazíky - a další spekulace ohledně "očekávané" úrody nedávají smysl. Dnes ráno by se v mém zázemí východních Alp dalo hovořit o pokus o sněžení. Zdá se, že i "ti nahoře" mají potěšení z chaosu, který "ve světě" způsobují.

SudickySudičky, zřejmě příznivci dechovky


Na to vše ovšem sudičky nebraly ohled a je velmi těžké spekulovat, co je v měsíci březnu vedlo k tomu, že českou dechovku velmi pozitivně obohatily o dítka, budoucí osobnosti, kteřá svou pozdější činností v rozhodující míře ovlivnili další vývojový osud české dechovky.

Zmíním se zde jen o některých, neb jak mnozí již ví, je tzvn. "podujatě"/projekt  www.dechovka.eu "one-man-show-no-support" (akronym OMSNOS), čili žádné CNN s mračnem nejrůznějších, těžce placených lidí. Je nad mé síly a nemá tedy smysl volit přístup "Honza Pára ve všech ulicích" a nabízet "celé spektrum" včetně katalogů. Ale i to by bylo patrně neproveditelné.

Které osobnosti je třeba zmínit? Je jich bezesporu daleko více, než které zde uvedu, ale jsem omezen realitou (viz. OMSNOS). Každá, zde zmíněná osobnost, ať již skladatel, osobnost působící v oblasti lidových tradic, propagátor a nebo vše dohromady silně ovlivnila, ač zjevně či méně přímo viditelně vývoj české dechovky v historickém světle neustálého vývoje.

Patří k nim: Jožulka Uher, Bedřich Smetana, Blahoslav Smišovský, Josef Poncar, Karel Vacek, R. A. Dvorský, Jan Slabák, Jaromír Vejvoda, všichni jmenovaní narozeni v měsící březnu. Všem zmíněným jsem v minulosti již věnoval více či méně obsáhlejší příspěvek (viz. navigaci "People"). V tomto příspěvku tedy připomenu pouze "malou hvězdičku" z jejich obsáhlého, tvořivého univerza, které v mém "univerzu lidové hudby a tradic" vytváží velmi silnou duševní a citovou rezonanci.

Und so hat sich der März "in Windeseile" in unser Leben eingeschlichen. Die Natur spielt „Katz und Maus“ mit uns. Ab Ende Februar schien es ein guter Zeitpunkt zu sein, mit der Revitalisierung des Gartens zu beginnen. Hokkaido-Samen ins Gemüsebett einsetzen (eine Frucht, die ich wegen ihrem delikaten Geschmackt und ihrer breiten Verwendung in meiner Küche sehr schätze). Doch kurz darauf kommt es auf einem Morgen, ein Frostschlag und andere Spekulationen über die „erwartete“ Ernte ergeben keinen Sinn mehr. Den heutigen Morgen in meinem Hinterland der Ostalpen könnte man als Schneefall-Versuch bezeichnen. Sogar „die da oben“ scheinen Freude am Chaos zu haben, das derzeit in  „in der Welt“ angerichtet wird.

SudickySchicksalsgöttinen im März:
Vermutlich Fans
der böhmischen Blasmusik

All dies haben die "Schicksalsjuroren" jedoch nicht berücksichtigt und es ist sehr schwer zu spekulieren, was sie im Monat März dazu bewogen hat, die tschechische Blasmusik auf sehr eine derartig positive Weise mit Kindern, zukünftigen Persönlichkeiten, zu beschenken, die durch  Ihre späteren Aktivitäten  die zukünftige Entwicklung der böhmischen Blasmusik  entscheidend prägten.

Ich werde hier nur einige Persänlichkeiten erwähnen, denn wie viele bereits wissen, ist das sogenannte „Unterfangen“ (oder wie slowakisch liebevoll "podujatě" genannt wird)/Projekt www.dechovka.eu „one-man-show-no-support“ (Akronym OMSNOS). Also kein CNN mit einem Squad (Trupp), bestehend  aus diversen, hochbezahlten Leuten. Es liegt außerhalb meiner Macht und daher macht es keinen Sinn, den Ansatz „Hons Dampf in allen Gassen“ zu wählen bzw. „das gesamte Spektrum“ samt bundten Katalogen anzubieten. Aber auch das selbst wäre wahrscheinlich sehr utopisch.

Welche Persönlichkeiten sollten erwähnt werden? Es gibt zweifellos weit mehr, als ich hier auflisten werde, doch ich bin durch die Realität eingeschränkt (siehe OMSNOS). Jede hier erwähnte Persönlichkeit, sei es ein Komponist, eine im Bereich der Volkstradition tätige Person, ein Förderer oder alles zusammen, haben durch ihr Wirken und Einfluss die Entwicklung der böhmischen Blasmusik im Lichte der fortwährenden historischen Entwicklung massiv beeinflusst und geprägt.

Folgende Persůnlichkeite můgen erw§ht werden: Jožulka Uher, Bedřich Smetana, Blahoslav Smišovský, Josef Poncar, Karel Vacek, R. A. Dvorský, Jan Slabák, Jaromír Vejvoda, die im Monat März das Licht der Welt erblickt haben.

Allen Genannten habe ich in der Vergangenheit bereits einen mehr oder weniger ausführlichen Beitrag gewidmet (siehe Navigation „Personen“). In diesem Beitrag werde ich nur einen „kleinen Stern“ aus ihrem umfangreichen, kreativen Universum erwähnen, der auch in meinem „Universum der Volksmusik und der Traditionen“ eine sehr starke mentale und emotionale Resonanz hervorruft.


Uher
Smetana
Smišovský
Poncar
Vacek
Dvorský
Slabák
Vejvoda

V tej starej forotě - hudba Jožulka Uher, Jaroslav Janota, text Jožulka Uher
hraje a zpívá dechová hudba Túfaranka


Bedřich Smetana - Prodaná nevěsta, scéna "věrné milování"
Mařenka - Gabriela Beňáčková, Jeník - Petr Dvorský
Česká filharmonie, Maestro Zdeněk Košler


"Za potočinou" - Josef Poncar (jeho "srdcovka"/Lieblinkslied), Text Vašek Zeman
zpívají Josef Oplt a Ivana Zbořilová, hudební doprovod Harmonika-Duo Ehepaar Renáta und Josef Pospíšil


Zůstaň tu s námi, muziko česká - hudba, text Karel Vacek
htaje dechová hudba Supraphonu, řídí Jindčich Bauer


hudba Josef Stelibský, text Karel Růžička zpívá R.A. Dvorský a Václav Bláha (s trumpetou v ruce)
hraje R. A. Dvorský a jeho Melody Boys


Moravanka Jana Slabáka na Televarieté 1980


Zelené háje - hudba Jaromír Vejvoda (jeho "srdcovka"/Lieblinkslied, komp. 1944), Text Ladislav Jacura
zpívají Josef Oplt, Ivan Trnka

Kvitek100x100