Evropský portál české dechovky / Europäisches Portal böhmischer Blasmusik / European portal of Bohemian brass EVROPSKÝ PORTÁL ČESKÉ DECHOVKY
EUROPÄISCHES PORTAL BÖHMISCHER BLASMUSIK
EUROPEAN PORTAL of BOHEMIAN BRASS MUSIC
Vlajky
Živá tradice v domovině, Evropě a ve světě --- Living tradition at home, Europe and in the world --- Lebende Tradition in der Heimat, Europa und der Welt
Hudba spojuje národy  Hudba spojuje / Musik verbindet   Music unites nations   Hudba spojuje / Musik verbindet   Musik verbindet Völker
CZECH
GERMAN

÷ Zde vzniká ... velmi skromný německo-český, česko-německý lexikon často používaných pojmů. V tabulce se nachází časté výrazy. Obsah bude rozšiřován, tak jak se budou nové pojmy nabízet. Ke spolupráci jsou všichni srdečně zváni. Stačí uvést český nebo německý výraz, který by svým častým výskytem v tomto lexiku asi neměl chybět. (E-Mail lexikon [mailsign] dechovka [.] eu)

÷ Hier entsteht ... ein sehr bescheidenes deutsch-tschechisches, tschechisch-deutsches Lexikon von oft verwendeten Begriffen. In der Tabelle befinden sich Begriffe, die oft vorkommen. Der Umfang wird allmählich erweitert so wie sich weitere Begriffe anbieten werden. Zur Zusammenarbeit sind alle herzlich eingeladen. Es genügt,  den tschechischen oder deutschen Begriff einzusenden, der in diesem Lexikon enthalten sein sollte. (E-Mail lexikon [mailsign] dechovka [.] eu)

  česky / tschechisch deutsch / německy poznámka / Bemerkung
B - -  
       
D dechovka Blaskapelle (f), auch
Blasmusik (f)
-
  dechovky Blaskapellen -
  dechová hudba Blaskapelle (f), auch
Blasmusik (f)
-
  dechový nástroj
dechové nástroje
Blasinstrument (n)
Blasinstrumente
klarinet/Klarinette, trubka/Trompete,
křídlovka/Flügelhorn, tenor/Tenorhorn,
baryton/Bariton, pozoun/Posaune,
lesní roh/Horn, tuba/Tuba, bicí/Schlagzeug,
buben/Trommel
  dechovka, -y Blaskapelle, -en (f) auch Blasmusik (f)
  den, dny Tag (r), Tage pondělí/Montag, úterý/Dienstag, středa/Mittwoch,
čtvrtek/Donnerstag, pátek/Freitag, sobota/Samstag,
neděle/Sonntag
- - - -
F fanoušek dechovky Blasmusikfan (m)  
  frajárka Geliebte (f) s. a. šohaj (in Mähren)
- - - -
H hody, posvícení Kirchweihfest, die bedeutendste lokale Festivität viz. také posvicení - hody - krmáš ve wikipedii / s.a. [[Kirchweih]] in Wikipedia
  hudební vydavatelství
hudební nakladatelství
Musikverlag (r)  
   "hrát z kule"  auswendig spielen  (in Mähren)
- - - -
K kapela Kapelle, Blaskapelle (f) -
- konstrukce nástrojů Instrumentenbau (r) konstruktér nástrojů/Instrumentenbauer
       
M měsíc, měsíce Monat (r), Monate leden/Januar, únor/Februar, březen/März, duben/April,
květen/Mai, červen/Juni, červenec/Juli, srpen/August,
září/September, říjen/Oktober, listopad/November,
prosinec/Dezember
  "Muziko, zavrť to" "Musik, dreh´s um" Aufforderung zur Wiederholung des zuletzt gespielten Teils
- - - -
N nátrubek Mundstück (s)  
  "na úvrati"
 
"am Flurende"

abgeleitet von Feldackern;
es wurde der Flurrand erreicht,
umdrehen und den Vorgang
wiederholen

  nota, noty Note (e), Noten notový list/Notenblatt
- - - -
O oklamat betrügen  
- - -  
S skladatel Komponist (r)  
  skladba Komposition (f), Stück (s)  
  šohaj Junge, Geliebter (r) s.a. frajárka (in Mähren)
  styk Umgang (r) Jak se máš?/Wie geht es dir?
Jak se máte?/Wie geht es Ihnen?
Blahopřeji/Gratulation
dobrý den, večer/Guten Tag, Abend
Vystoupení bylo skvělé/Der Auftritt war blendend
- - - -
V  ventil rotační, pístový  Drehventil, Perinetventil (s)  
  vystoupení Auftritt (m) -
- - - -
Z zklamat enttäuschen  
  zpěvák, zpěvačka Sänger (r), Sängerin (f)  
  zvukař, tonový technik Tontechniker (m)  
       

Nützlich im Alltag / K užití ve všední den

Guten Tag dobrý den
Guten Abend dobrý večer
Gute Nacht dobrou noc
Auf Wiedersehen na shledanou
Bitte / Danke prosím / děkuji
Ja / Nein ano / ne
Nicht so, sondern ... ne tak, ale ...
Entschuldigung promiň / promiňte
Eingang vchod
Ausgang východ
Durchgang průchod
Wie geht’s dir /  Ihnen? jak se máš / máte?
Was gibt’s Neues? co je nového?
Ich weiß es nicht nevím
Ich verstehe nicht nerozumím
Ich spreche leider kein Tschechisch bohužel nemluvím česky
Ich spreche nur wenig Tschechisch mluvím česky jen málo
Sprichst du / Sprechen Sie Deutsch? mluvíš / mluvíte německy?
Bitte, sprich / sprechen Sie langsamer mluv / mluvte prosím pomaleji
Bitte, schreib / schreiben Sie mir das auf prosím napište mi to
Was bedeutet das? co to znamená?
Wie sagt man auf Tschechisch ... ? jak se řekne česky ... ?
Was ist das? co je to?
Wer ist das? kdo je to?
Wie heißt Du? / Wie heißen Sie? jak se jmenuješ? / jak se jmenujete?
Ich heiße ... jmenuji se ...
Wo ist / Wo befindet sich ... ? kde je ... ? / kde se nachází ...?
Wie spät ist es? kolik je hodin?
Hast du Zeit für mich ? máš pro mne čas?
Genau so (exakt so, Zustimmung) přesně tak (exakt, přitakání)
Pünktlich (Zeitangabe, pünktlich um 18 Uhr) přesně (časově, začátek přesně v 18 hod.)
Ich möchte einen Kaffee prosím kávu (dám si kávu)
Was kostet ... ein Bier? kolik stojí ... pivo?
Prost! na zdraví!
Beginn, Ende začátek, konec
Veranstaltung představení
Abendprogramm program večera
Das kenne ich, kennst du / kennen Sie das? to znám, znáš  / znáte to?
Freund, Freundin přítel, přítelkyně
Sehr geehrte Damen und Herrn vážené dámy a pánové
Ich wünsche allen einen angenehmen Abend Přeji všem příjemný večer
   

Co je česká dechovka?


"Kultura a tradice patří k základním kamenům identity národa."

Dechovka
je žijící tradice ve své české, moravské, slovenské domovině. Bohaté kulturní dědictví je jako alpská louka, plná rozličných květin. Její krása spočívá v různorodosti, pestrosti, vůni. Nenabízí pořadí, čísla, aby potěšila lidská srdce.


Kéž by tyto stránky přispěly k dalšímu
rozšíření a upevnění kulturní tradici
české dechovky v Evropě a jinde.

Portálem nejsou sledovány
žádné komerční zájmy.
Ornament
"Česká dechovka nezahyne,
její krásná živá tradice
to nedovolí."
Ladislav Kubeš st., 1924-1998

Was ist böhmische Blasmusik?


"Kultur und Traditionen gehören zu den Grundsteinen der Volksidentität."

Böhmische Blasmusik
ist eine lebende Tradition in ihrer Heimat. Das reiche kulturelle Erbe ist wie eine Alpenwiese voll verschiedener Blumen. Ihre Schönheit besteht in der Vielfalt, Buntheit, dem Duft. Nicht Zahlen oder Ränke erfreuen das menschliche Herz.

Möge dieses Portal zur weiteren Verbreitung und Festigung der böhmischen Kulturtradition in Europa und anderswo beitragen.

Durch das Portal werden keine Geschäftsinteressen verfolgt.

Ornament
"Böhmische Blasmusik geht nicht ein,
ihre schöne, lebende Tradition
lässt es nicht zu."
Ladislav Kubeš Sen., 1924-1998

What is Bohemian Brass?


"Culture and traditions belong to the foundation stones of the folk identity."

Bohemian brass music
is a living tradition in its native country and around. A rich cultural heritage is as a alpine meadow full of different beautiful flowers. Its beauty lies in the heterogeneity, diversity, colourfulness, odour. Not counts or ranks make happy the man`s heart.

May this portal help to spread and fasten the old heritage of bohemian brass music in Europe and elsewhere.

No commercial interests of any kind
are pursued here.
Ornament
"Bohemian brass music doesn't perish,
its beautifull living tradition
doesn't allow it."
Ladislav Kubeš sen., 1924-1998