Evropský portál české dechovky / Europäisches Portal böhmischer Blasmusik / European portal of Bohemian brass EVROPSKÝ PORTÁL ČESKÉ DECHOVKY
EUROPÄISCHES PORTAL BÖHMISCHER BLASMUSIK
EUROPEAN PORTAL of BOHEMIAN BRASS MUSIC
 
-------- Vlajky --------
Živá tradice v domovině, Evropě a ve světě --- Living tradition at home, Europe and in the world --- Lebende Tradition in Heimat, Europa und der Welt
Hudba spojuje národy  Hudba spojuje / Musik verbindet   Music unites nations   Hudba spojuje / Musik verbindet   Musik verbindet Völker
 

_ Composer Header _

Skladatel Milan Nedůchal / Komponist Milan Nedůchal

Česky

Josef Novák, Milan Nedůchal, Aron
 dechovková legenda Josef Novák, Milan Nedůchal
Jožkův zvědavý pes, "dechovkář" Aron
(click to enlarge)

Moravské Slovácko oplývá v současnosti mnoha lidovými hudebními skladateli, kteří svou tvorbou tiše obohacují klenotnici slováckých písniček.

Jsou to lidé, kteří svými city vnímavě zachycují dění v jejich lokálním a regionálním kulturním prostředí, zejména lidské vztahy a denní život. Jsou to lidé, kteří pociťují potřebu promítat své vlastní postřehy a  reflexe o krásnu, vznešeném a nadčasových hodnotách do jejich melodií a textú.

Motivací k tomu mají hned nekolik. Silně pociťují potřebu svou kreativní činností přispět ke kontinuu tradice, založenou předky, jako i obohacovat a povznášet lidské city při mnoha slavnostních příležitostech, které se na Slovácku bez hudby neobejdou. V neposlední řadě se také nechají vést skrytým přáním. Chtěli by mladým lidem nenuceným způsobem nabídnout často tak důležité orientační mantinely slušného a morálního chování v životě. Toto vše je zpravidla  harmonicky a subttilně vloženo zakódovaně do kompozici a textu. [Čti dále ...]

[ Čti dále ... ] Skladatel Milan Nedůchal

Předchozích několik úvodních slov se zcela vztahuje na skladatele Milana Nedůchala z obce Ratíškovice (žije tam i skladatel František Kotásek), která se nachází několik kilometrů severně od Hodonína. Milan, kterého chci nyní v tomto příspěvku širšímu publiku představit, napsal po dobu své dosavadní skladatelské činnosti více než 120 krásných skladeb, nekteré opaatřené vlastním textem. Jeho skladby, jež jsou z větší části věnovány fenoménu lásky, našly cestu témeř ke všem kapelám slováckého regionu.

U muziky


hudba Milan Neduchal, text Miroslav Koštuřík
hraje dechová hudba Podhoranka

Milan Nedůchal se narodil 2. listopadu 1961 v Hodoníně. Základní devítiletou školu absolvoval v Ratíškovicích. Od svých 10 let navštevoval, jako mnoho jeho vrstevníkú, Lidovou školu umení v Ratiškovicích. V té době zde mimořádně bujela lidově tvořivá a folklorní činnost, která se projevovala v nejruznejších formách. Milan se zaměřil na výuku hry na dechové nástroje baskrídlovku, pozoun a bastrubku. Navštěvoval hodiny u pana učitele Josefa Ištvánka, který v té době v obci působil. Po Základní devítileté škole se Milan vyučil zámečníkem a poté nastoupil jako zaměstnanec do místního podniku Strojírny Tomáš Ratíškovice.

V 18 letech následovala v té době ještě povinná dvouletá vojenská základní služba, čili v vletech 1979 - 1981, kterou Milan absolvoval u Posádkové hudby Praha. Posádce velel mjr. Jaroslav Zeman a kap. Stríška. V tomto dvouletém období získal Milan mnoho hodnotných zkušeností, které mohl pak v dalším životě dobře zůrocit.

Zamilovaný


hudba Milan Neduchal
hraje dechová hudba Podhoranka

Po návratu z Prahy do Ratíškovic v roce 1982 založil Milan později velmi známou a velmi oblíbenou dechovou hudbu Dolanka, kterou poté následující dva roky kapelnicky i umělecky vedl. Tato dechová formace natočila v následujících letech, mimo jiné pod vedením Františka Kotáska a Josefa Ištvánka, přes 10 CD, které lze bez nadsázky považovat za skvosty slovácké dechovky. Dolanka žel bohu ukončila svou činnost svým posledním vystoupením na přehlídce dechových hudeb v Ratiškovicích v minulém roce. Obsah jejich prezentace, který na internetu již není dostupný, byl mnou včas zajištěn a v "zamrzlém" stavu je i nadále veden na zdejších stránkách, viz. dolanka.dechovka.eu

V roce 1985 byl Milan osloven kapelníkem dechové Hudby Podhoranka z Ježova a požádán o "záskok", který nakonec vyústil ve stálou změnu. Následujících 20 let hrál Milan s Podhorankou. Podhornaka se nacházela v generačním přelomu, kapelu zachvátila nová vitalita. Pro tuto kapelu začal Milan také velmi aktivně komponovat hudbu i texty. Písničky byly pak součástí repertoáru a nahrávek nejen Podhoranky, ale mnoha jiných kapel.

Rok 2003 přinesl pro Milana osudový zlom. Přihodil se mu v místních Strojírnách Tomáš Ratíškovice težký pracovní úraz, který jej zprvu vyřadil z běžného života. Po mnoha měsících, strávených v nemocnici a lázenských rehabilitacích se Milan dosta z nejhoršího. Muže se nyní opět věnovat hraní, v omezené míře, zpravidla na různých lokálních akcích. Milan pobírá částečný invalidní důchod a pracuje na částecný úvazek.

Milan Nedůchal měl vždy k dechové hudbě mimořádně hluboký vztah, má ji velice rád. Proto dechové hudbě zasvětil převážnou část svého produktivního života.

Milan mě požádal o převzetí exkluzivního zastupování v souvislosti s distribucí jeho not do nemecky hovořících zemí, v čemž mu rád vyhovím. Česky hovorící zájemci o Milanovu hudební tvorbu se mohou na nej obrátit přímo.
Adresa: Milan Neduchal, Hornická 478, 696 02 Ratíškovice, Tel: 728 917 346, email: Neduchal.Milan AT seznam.cz

Vranovická polka


hudba Milan Neduchal, text Josef Dofek z Vranovic
hraje dechová hudba Podhoranka

[ Weiterlesen ... ] Komponist Milan Nedůchal

Die wenigen Einleitungsworte passen zur Gänze auf den Komponisten Milan Neduchal aus der Gemeinde Ratíškovice (dort lebt auch František Kotásek), die sich wenig Kilometer nördlich von Hodonín befindet. Milan, den ich in diesem Beitrag einem breiteren Publikum näher vorstellen möchte, schrieb im Laufe seiner bisherigen Komponistentätigkeit mehr als 120 ansprechende Kompositionen, einige von diesen mit seinem eigenen Text ausgestattet. Seine Kompositionen, die zum größten Teil dem Phänomen der Liebe gewidmet sind, fanden Eingang zu fast allen Blaskapellen der mährisch-slowakischen Region.

U muziky / Bei Musik


Musik Milan Neduchal, Text Miroslav Koštuřík
es spielt Blaskapelle Podhoranka

Milan Neduchal wurde am 2. November 1961 in Hodonín  geboren. Die neunjährige Grundschule absolvierte er in Ratíškovice. Von seinem zehnten Lebensjahr besuchte er, wie übrigens viele seiner Altersgenossen, die Kunstvolksschule im Ort. In dieser Zeit wucherte in dieser Gegend die Beschäftigung mit der Volkskunst, die sich in vielfältigen Formen manifestierte. Milan fand Vorliebe für Blasmusik. Er konzentrierte sich auf das Erlernen von Blasinstrumenten-Spiel und zwar auf den Instrumenten Bassflügelhorn, Posaune und Basstrompete. Milan besuchten Unterrichtsstunden bei Herrn Musiklehrer Josef Ištvánek, der zu dieser Zeit in der Gemeinde wirkte. Nach der Grundschule erlernte Milan den Beruf eines Schlossers mit anschließender Anstellung im lokalen Betrieb Maschienenbau Tomáš Ratíškovice.

In seinem 18.  Lebensjahr, von 1979 - 1981,  folgte der übliche, zwei Jahre dauernde Pflichtpräsenzdienst beim Bundesheer. Diesen absolvierte Milan bei der Militärmusik Prag. Die Militärmusik wurde zu diesem Zeitpunkt von Major Jaroslav Zeman und Kapitän Stríška geleitet. In diesem Zeitraum gewann Milan viele wertvolle musikalische Erfahrungen, die er dann in späteren Leben gut "verzinsen" konnte.
 
Zamilovaný / Verliebt


Musik, Text Milan Neduchal
es spielt Blaskapelle Podhoranka

Nach der Rückkehr aus Prag nach Ratíškovice im Jahre 1982 gründete Milan die Blaskapelle Dolanka, die in weiteren Jahren an Bekanntheit und Ansehen gewann und beim Publikum sehr beliebt war. Diese Blaskapelle stand er als Kapellmeister und künstlerischer Leiter die folgenden zwei Jahre vor. Diese Blasformation nahm in den Folgejahren unter anderem unter der Federführung von  František Kotásek und Josef Ištvánek  mehr als 10 CD´s auf, die ohne Übertreibung als Juwelen der mährisch-slowakischen Blasmusik angesehen werden können. Leider Gottes beendete Dolanka mit dem letzten Auftritt am 43. Blasmusikfestival im Ort definitiv ihre Tätigkeit. Den Inhalt ihrer Internet-Präsentation, die am Internet nicht mehr zu finden ist, wurde von mir aber rechtzeitig sichergestellt und im "eigefrorenen" Zustand wird auf diesen Seiten weitergeführt, s. dolanka.dechovka.eu

Im Jahre 1985 wurde Milan vom Kapellmeister der Blaskapelle Podhoranka aus Ježov ersucht, im Notfall auszuhelfen. Paarmalige Aushelfer, die dann folgten, mündeten schließlich  in einen permanenten Wechsel der Blaskapelle. 20 folgende Jahre spielte Milan in der Blaskapelle Podhoranka. Diese Blaskapelle befand sich in einem Generationswechsel, erfasst von einer neuen Vitalität. Für diese Blaskapelle begann dann Milan sehr intensiv, aus der Not heraus, neue Stücke zu komponieren und zu texten.  Diese neuen Kompositionen bildeten dann nicht nur den Bestandteil des Repertoire von Podhoranka, sondern verbreiteten sich und wurde von vielen anderen Blaskapellen gespielt.

Das Jahr 2003 brachte für Milan einen schicksalhaften Bruch. In dem lokalen Ratíškovice -Betrieb, wo er beschäftigt war, ereilte ihn ein schwerer Arbeitsunfall, der ihn aus dem bisherigen Lebenslauf hinauskatapultierte. Nach vielen, monatelangen Aufenthalten in Spitälern und Rehabilitationseinrichtungen gelang es Milan, aus dem Schlimmsten herauszukommen. Er kann sich nun wieder dem Spiel, allerdings im beschränkten Umfang, widmen,  in dem er sich bei lokalen Anlässen engagiert. Milan bezieht gegenwärtig eine teilweise, bescheidene Invaliditätspension und arbeitet nebenbei mit einer halben Verpflichtung.

Milan Neduchal verspürte zur Blasmusik immer eine tiefe Beziehung und er liebt diese weiterhin sehr. Deshalb weihte er der Blasmusik den überwiegenden Teil seines produktiven Lebens ein.

Milan ersuchte mich, hinsichtlich etwaiger Distribution seiner Werke in Deutsch sprechenden Ländern die exklusive Vertretung zu übernehmen. Tschechisch Sprechende, die sich für seine Werke interessieren, können mit ihm einen direkten Kontakt aufnehmen.
Seine Anschrift: Milan Neduchal, Hornická 478, 696 02 Ratíškovice, Tel: 728 917 346, email: Neduchal.Milan AT seznam.cz
 
Vranovická polka


Musik Milan Neduchal, Text Josef Dofek aus Vranovice
es spielt Blaskapelle Podhoranka
Skladby Milana Nedůchala / Kompositionen von Milan Nedůchal

- CZ - Povím vám, proč mám rád dechovou hudbu a proč jsem jí oddaně sloužil: protože jejím základem je dech. Bez dechu není života, dech je tvořivá síla.
Naši dědové a otcové to věděli, a kdo to chce dnes popírat, je sám proti sobě.
Česká dechovka nezahyne, její krásná živá tradice to nedovolí.
-- Ladislav Kubeš st.
- DE - Ich sage ihnen,warum ich Blasmusik liebe und warum ich ihr hingebungsvoll mein ganzes Leben diente: Die Grundlage fúr die Blasmusik ist der Atem.
Ohne Atem gibt es kein Leben, Atem ist Schöpfungskraft. Unsere Opas und Väter wussten dies, und wer das bestreiten will, ist selbst gegen sich.
Die böhmische Blasmusik wird nicht untergehen, ihre schöne Tradition erlaubt es nicht.
--Ladislav Kubeš Sen.


This site is in service to the traditional Bohemian Brass Music community since 2003
THANKS FOR YOUR VISIT and STAY TUNED