Evropský portál české dechovky / Europäisches Portal böhmischer Blasmusik / European portal of Bohemian brass EVROPSKÝ PORTÁL ČESKÉ DECHOVKY
EUROPÄISCHES PORTAL BÖHMISCHER BLASMUSIK
EUROPEAN PORTAL of BOHEMIAN BRASS MUSIC
 
-------- Vlajky --------
Živá tradice v domovině, Evropě a ve světě --- Living tradition at home, Europe and in the world --- Lebende Tradition in Heimat, Europa und der Welt
Hudba spojuje národy  Hudba spojuje / Musik verbindet   Music unites nations   Hudba spojuje / Musik verbindet   Musik verbindet Völker
 

_ Composer Header _

Skladatel Adam Hudec a slovenská dechovka / Komponist Adam Hudec und die slowakische Blasmusik

- CZ -

Adam Hudec

Jméno Adama Hudece padne zpravidla v souvislosti s technicky velmi náročnými dechovými skladbami, které mnohé kapely vyzdvihují na štít jako známku svých schopností.

Toto je naprosto opodstatněné. Mnohé skladby Adama Hudce - a je jich požehnaně - ženou technický a hudební um každého muzikanta, který má vůbec odvahu po jeho skladbách sáhnout, zcela do krajností a vyčerpání veškerých svých rezerv.

Čtěte dále (read more) ...

Mag. Adam Hudec
skladatel, kapelník, organizátor
(Photo courtesy of Adam Hudec)

[ Cti dále ] Adam Hudec a slovenská dechovka

Malokarpatská kapela
Malokarpatská kapela (Adam Hudec 1. rada vpravo)

Velmi úzce spjata s jeho jménem byla od roku 1975 špicková formace "Malokarpatská kapela", o kterou se s maximálním nasazením po celých 20 let všestranne staral. Všestranne znamená, že mimo organizacních a propagacních záležitostí kapelu zásoboval prubežne hudebním materiálem z vlastního pera jako i nescetným množstvím aranží na téma melodií z lidové klenotnice, hrál, zpíval a byl hlásnou troubou kapely. Kapela svým pusobením - jak to bežne bývá - prispela všeobecne ke kvalitativnímu posunu latky nahoru u všech kapel, které se s touto formací samosebou chtely merit. Malokarpatská kapela natocila mnoho nosicu, ke kterým i dnes dechovkoví gurmáni rádi sáhnou. Své pusobení jako formace ukoncila v roce 1995.

Tento clánek venuji Adamu Hudcovi, jednomu z predních skladatelu soucasné stredoevropské dechovky a velmi aktivnímu proponentu dechové hudby na Slovensku, kde stežejne pusobí. Adam Hudec je všestranný clovek. Od pocátku 80tých let  fokusuje  své kreativní síly na kompozicní práci.  V roce 1990 byl spoluzakladatelem dnes již velmi známého Združenie dychových hudieb Slovenska (ZDHS), jehož byl prvním predsedou. Nyní jako cestný predseda této zastrešující organizace se i nadále aktivne podílí na koncepcní tvorbe a dechovkovém dení na Slovensku. Neváhá ale investovat také pozoruhodný cas svého pracovního dne do organizace, propagace a práce s mladými lidmi. Zpravidla zastupuje Slovensko jako reprezentant dechové hudby na mezinárodním pódiu. Je rovnež  autorem a moderátorem slovenských rozhlasových poradu s dechovkovou tématikou. Není treba vyzdvihovat, že jej potkáváme krome toho v mnoha posudkových porotách, hodnotících kvalitu vystoupení soucasných dechových hudeb.

Adam Hudec se narodil 3. listopadu 1949 v Banskej Štiavnici. Po prupravné stránce lze poznamenat, že absolvoval bratislavskou konzervator a VŠMU, specializace hra na hoboj. Již behem svých studií pusobil od roku 1972 celých 15 let v Symfonickém orchestru bratislavského rozhlasu. Následne pocal prevážne casove investovat do zmínené kapely, kterou založil. Malokarpatská kapela byla velmi castým hostem ve všech masových mediích nejen v tehdejší Ceskoslovenské Republice, ale také mediálne prezencní v sousedních státech, Holandsku, Belgii, Polsku, SSSR, Madarsku, Rumunsku, zejména ale v Nemecku a Rakousku, kde má ceská dechovka, jak známo, mnoho príznivcu.
 

Kúty

Paleta skladeb Adama Hudce zárí pestrostí. Naleznete v jeho seznamu kompozice jak pro malá, nám bežná dechovková obsazení, tak i pro velké orchestry. Jeho sklady vyšly tiskem v hudebních vydavatelstvích jak na Slovensku, tak v sousedních zemích, zejména pak v rakouském nakladatelství Adler pana Heriberta Raicha (pres úctyhodných 200 skladeb). Nebude asi dechovkového fandy, který neslyšel jeho "Išiel jáger ces horu" v podání nekterého ze špickových interpretu. Tuto skladbu hrají kapely za normálních okolností rychlíkovým tempem, pri kterém pouze dobre promazané trumpety a nejlepší trumpetisté jsou sto se touto "houštinou not" prodrat. Rovnež velmi známá je melodicky poetická skladba Kúty, Kúty,  v které je zaklícován v silné míre vztah Adama Hudce k jeho rodné vlasti. Existují špickové kapely, které jsou skladbami Adama Hudce tak bohate vybaveny, že vám mohou zajistit celý vecer ... s Adamem Hudcem:-)

Bratislavské noviny psaly dne 25.9.2009 o udelování cen hudebního fondu. Mezi kandidáty byl i Adam Hudec, kterému byla udelena cena  Karola Pádivého za ... "prvý slovenský cyklus siedmich koncertov pre sólové dychové nástroje a velký orchester, ako jedinecný pocin v oblasti slovenskej i európskej dychovej hudby".

Adam Hudec zachytil své postrehy a reflexi v knize, kterou napsal: "To bola Malokarpatska kapela". Kompetentnejšího autora tématiky steží nalezneme. Kniha se nachází na knižních pultech.

Nejen na Slovensku, ale i ve stredoevropském regionu je Adam Hudec bezesporu uznávaný odborník a propagátor dechové hudby.

Skladby Adama Hudce: Seznam_1 - Seznam_2

Malokarpatská, zpev Adam Hudec - Kúty, Kúty, text Albin Škoviera


zpev
Miroslava Kršáková, Olga Bubnicová, Karol Bubnic a Adam Hudec
hraje Malokarpatská kapela
natoceno v roce 1990 v Kútech
Malokarpatská, zpev
"Kúty, Kúty, to je pekné mestecko,
Kúty, Kúty, tam som nechal srdécko,
moja milá zpátky mi ho nedala,
že sa on ho lepší než já postará ..."
Jablko "Kúty, Kúty, dies ein schönes Städtchen,
Kúty, Kúty, dort lies ich mein Herzchen,
meine Liebe gab es mir nicht zurück,
sie wisse es zu umsorgen besser, als ich ..."

[ Weiterlesen ]  Adam Hudec und die slowakische Blasmusik

Malokarpatská kapela
Blaskapelle Malokarpatská (A. Hudec 1. Reihe, rechts)

Sehr eng verknüpft mit seinem Namen war ab dem Jahr 1975 die Spitzenformation  Malokarpatská Blaskapelle, um die sich Adam Hudec mit dem maximalen Einsatz ganze 20 Jahre lang vielseitig kümmerte. Vielseitig heißt hier, dass er außer den üblichen organisatorischen und Werbeangelegenheiten die Blaskapelle mit Notenmaterial aus eigener Feder versorgte,  schrieb unzählige Arrangements zu Themen aus der Schatzkammer der slowakischen Volkskunst. Er spielte, sang und war zugleich das Sprachrohr der Formation in der Öffentlichkeit.  Die Blaskapelle trug - wie es so oft ist - mit ihrer Wirkung zur allgemeinen Anhebung der qualitativen Latte bei, insbesondere unter den Blaskapellen, die sich mit ihnen messen wollten. Malokarpatská Blaskapelle produzierte über 30 Tonträger, zu denen mancher Feinschmecker der Blasmusik auch heute noch gerne zurückgreift. Die Blaskapelle beendete ihre Tätigkeit im Jahre 1995.

Diesen Beitrag widme ich Adam Hudec, einem der prominentesten Komponisten gegenwärtiger mitteleuropäischer Blasmusik und einem sehr aktiven Befürworter der Blasmusik in der Slowakei, wo er zu Hause ist und schwerpunktmäßig wirkt. Adam Hudec ist ein vielseitiger Mensch. Seit Anfang der 1980er Jahre fokussiert er seine kreativen Kräfte auf Kompositionstätigkeit. Im Jahre 1990 war er Mitbegründer des heute bekannten Verbandes der Blaskapellen der Slowakei / Združenie dychových hudieb Slovenska (ZDHS, dessen erster Vorsitzender er war. Als Ehrenvorsitzender dieses slowakischen Dachverbandes beteiligt er sich weiterhin aktiv an der konzeptionellen Gestaltung sowie dem Blasmusikgeschehen in der Slowakei. Er zögert auch nicht, einen beachtlichen Teil seines Arbeitstages in die Organisation, Werbung sowie Arbeit mit jungen Leuten und Kindern zu investieren. Er nimmt in der Regel auch die Aufgabe als Repräsentant der Slowakei bei den internationalen Aktivitäten wahr. Er konzipiert Rundfunksendungen mit Blasmusik-Thematik und ist zugleich auch als Moderator tätig. Es bedarf keiner Hervorhebung, dass Adam Hudec als Vorsitzender in vielen Jury-Gremien bei den einschlägigen Wettbewerben mitwirkt.

Adam Hudec wurde am 3. November 1949 in Banská Štiavnica geboren. Zu seiner Ausbildung lässt sich anmerken: Er absolvierte das Pressburger Konservatorium und die Musikhochschule, Fachrichtung Oboe. Während seines Studiums wirkte er bereits ab 1972 die folgenden 15 Jahre als Oboist im Symphonischen Orchester des Pressburger Rundfunks. In weiterer Folge begann er den überwiegenden Teil seiner Zeit in die bereits erwähnte Blaskapelle zu investieren, die von ihm gegründet wurde. Die Malokarpatská Blaskapelle wurde ein häufiger Gast nicht nur  in allen  Massenmedien der damaligen Tschechoslowakischen Republik, sondern auch medial sehr präsent in anderen europäischen Ländern wie Holland, Belgien, Polen, Ungarn, SSSR, Rumänien und allen voran in Deutschland und Österreich, wo die böhmische Blasmusik, wie allgemein bekannt, sehr viele Anhänger hat.
 

Kúty

Die Palette von seinen Werken strahlt eine bunte Vielfalt aus. Man findet in seinem Gesamtverzeichnis sowohl Kompositionen für kleine, übliche Blasmusikbesetzungen vor als auch Kompositionen für symphonische Orchester. Seine Werke wurden in Druck sowohl in den slowakischen Musikverlagen, als auch in Musikverlagen in den Nachbarländern herausgegeben, allen voran im österreichischen Adler-Musikverlag des Herrn Heribert Raich (mehr als beachtliche 200 Stücke). Es wird vermutlich keinen echten Anhänger der böhmischen Blasmusik geben, dem das Stück von Adam Hudec "Es ging ein Jäger durch den Forst" nichts sagt. Dieses Stück wird normalerweise im atemberaubenden Tempo vorgetragen, bei dem nur gut durchgeschmierte Trompeten und die besten Trompeter durch den "Forst von Noten" durchkommen können. Nicht minder ist bekannt das Stück Kúty, Kúty, in dem eine tiefe Liebe des Komponisten zu seiner eigenen Heimat verschlüsselt ist. Es gibt Spitzenblaskapellen, die mit  seinen Kompositionen so reichlich ausgestattet sind, dass sie einen Hudec-Abend bestreiten könnten.

Die Pressburger Zeitung schrieb am 25. September 2009 in ihrer Ausgabe über die Zuerkennung von Preisen des Musikfonds. Unter den Kandidaten fand man auch Adam Hudec, dem der Preis von Karol Pádivý zugesprochen wurde, wie es hieß, für ..."den ersten slowakischen Zyklus von sieben Konzerten für Blasmusik und großes Orchester als einen einzigartigen Akt im Bereich der slowakischen und europäischen Blasmusik".

Adam Hudec hielt seine Wahrnehmung und Reflexionen im neu erschienenen Buch fest: "Das war die slowakische  Malokarpatska Blaskapelle" / "To bola Malokarpatská kapela". Einen besseren Verfasser als Adam Hudec würde man gewiss nicht finden. Das Buch ist über den Buchhandel erhältlich.

Nicht nur in der Slowakei, sondern im europäischen Bereich ist Adam Hudec zweifelsohne ein anerkannter Fachmann und agiler Befürworter der böhmischen Blasmusik.
 

Kompositionen von Adam Hudec: Verzeichnis_1 - Verzeichnis_2

Malokarpatská, zpev Adam Hudec - Kúty, Kúty, Text Albin Škoviera


Gesang
Miroslava Kršáková, Olga Bubnicová, Karol Bubnic,  Adam Hudec
  es spielt Blaskapelle Malokarpatská
  aufgenommen im Jahre 1990 in Kúty
Malokarpatská, zpev
"Kúty, Kúty, to je pekné mestecko,
Kúty, Kúty, tam som nechal srdécko,
moja milá zpátky mi ho nedala,
že sa on ho lepší než já postará ..."
Jablko "Kúty, Kúty, dies ein schönes Städtchen,
Kúty, Kúty, dort lies ich mein Herzchen,
meine Liebe gab es mir nicht zurück,
sie wisse es zu umsorgen besser, als ich ..."

- CZ -

Slovenský skladatel Adam Hudec a bývalý kapelník Malokarpatské kapely svádí chronický boj s časem. Není se čemu divit. Je v neustálem nasazení jako organizátor, propagátor, poradce, je vítaným členem různých porot s hudební tématikou, přispívá aktivně do internetového vysílání slovenské dychovky,  které nazývá "Oddychovkou", a také - a to snad především - je velmi produktivní jako skladatel.

Podařilo se mně získat od Adama Hudce seznam jeho dosavadní práce, který jsem pro širokou veřejnost vhodným způsobem upravil (lze užít hledací funkce) a se souhlasem autora na těchto stránkách zveřejňuji.

V případě zájmu je možno se spojit přímo s Adamem Hudcem přes e-mail hudec1 [AT] chello [DOT] sk

Skladby 1


{article=888}

Skladby 2a


{article=890}

Skladby 2b


{article=889}

Aranžmá 1


{article=891}

Aranžmá 2


{article=887}

Aranžmá 3


{article=892}

CDs Malokarpatské kapely


{article=893}


- CZ - Povím vám, proč mám rád dechovou hudbu a proč jsem jí oddaně sloužil: protože jejím základem je dech. Bez dechu není života, dech je tvořivá síla.
Naši dědové a otcové to věděli, a kdo to chce dnes popírat, je sám proti sobě.
Česká dechovka nezahyne, její krásná živá tradice to nedovolí.
-- Ladislav Kubeš st.
- DE - Ich sage ihnen,warum ich Blasmusik liebe und warum ich ihr hingebungsvoll mein ganzes Leben diente: Die Grundlage fúr die Blasmusik ist der Atem.
Ohne Atem gibt es kein Leben, Atem ist Schöpfungskraft. Unsere Opas und Väter wussten dies, und wer das bestreiten will, ist selbst gegen sich.
Die böhmische Blasmusik wird nicht untergehen, ihre schöne Tradition erlaubt es nicht.
--Ladislav Kubeš Sen.


This site is in service to the traditional Bohemian Brass Music community since 2003
THANKS FOR YOUR VISIT and STAY TUNED