Evropský portál české dechovky / Europäisches Portal böhmischer Blasmusik / European portal of Bohemian brass EVROPSKÝ PORTÁL ČESKÉ DECHOVKY
EUROPÄISCHES PORTAL BÖHMISCHER BLASMUSIK
EUROPEAN PORTAL of BOHEMIAN BRASS MUSIC
Vlajky
Živá tradice v domovině, Evropě a ve světě --- Living tradition at home, Europe and in the world --- Lebende Tradition in der Heimat, Europa und der Welt
Hudba spojuje národy  Hudba spojuje / Musik verbindet   Music unites nations   Hudba spojuje / Musik verbindet   Musik verbindet Völker

_ Composer Header _

"To nejlepší v hudbě není zaznamenáno v notách"    "Das Beste in der Musik steht nicht in den Noten." -- Gustav Mahler

CZECH
GERMAN

Jsem příznivcem té poctivé, čisté muziky – Vacek, Poncar, Vejvoda.
Zvlášť Vackovi lze stěží změnit jedinou notu, ostatně nikdy to nebylo třeba.
Ta harmonická promyšlenost, melodická invence, formální vyváženost je prostě geniální.
-- Jiří Volf (z osobní korespondence)

Posádková Hudba Brno v rakouském St. Pölten
v čele s pplk. Jiřím Volfem
(click to enlarge)
"Sejde z očí, sejde z mysli ..."

Aby se toto známé přísloví tentokráte nenaplnilo tak lehce, je následující článek věnován jednomu z velkých vojenských hudebníků a milovníků české dechovky, podplukovníku Jiřímu Volfovi, svého času veliteli a dirigentu Posádkové hudby Brno, který slaví dnes, 2. Listopadu 2013 své 68. narozeniny.

Jak známo,  Jiří Volf ukončil v této funkci ke dni 31. října 2002 svou dlouholetou čínnorodou službu u vojenské hudby . V té době ještě netušil, jaký osud Posádkovou hudbu Brno bude v brzkém budoucnu následovat. Jiří Volf, silně motivován, vynaložil mnoho úsilí na  rozkvět této prestižní instituce, která byla známa nejen mezi odborníky, ale také velmi pozorně vnímána širokou hudebně kulturní  veřejností

Senior Jiří Volf, nyní již definitivně v "civilním", pokračuje ovšem dále ve své hudebně orientované činnosti. Jak také jinak. Hudba byla pro něj vždy nejen posláním a povoláním, ale zároveň také i koníčkem.  Žije v Brně a věnuje se ve svém volném čase své oblíbené skladatelské a aranžérské činnosti, které zasvětil  mimo profesní vedení jednoho z nejprestižnějších vojenských hudebních těles na domácí půdě také velkou část svého života.

Helena


hudba Jiří Volf, text Jaroslav Hájek
hraje dechová hudba Vysočanka
pod vedením Jiřího Vorlíčka
zpívají
Jiří Chládek, Josef Smolík

skladba bezplatně ke ztažení,
viz. noty.dechovka.eu
Jiří Volf se narodil 2. listopadu 1945 v Praze, rodiče ale bydleli ve Statenicích, malé obci v bezprostřední blízkosti hlavního města. Je vždy zajímavé, často ale téměř nemožné, dopídit se velmi křehkých hudebních kořenů, z kterých následně vyrostl skvělý muzikant. Ne vždy musí být tradiční hudební podhoubí v rodině, jako tomu kupříkladu bylo u Dynastie Maňasů / Musiker-Dynastie der Maňas. U Volfů vládla v tomto ohledu příznivá situace. Otec se sice o muziku vůbec nezajímal, zato ale matka Jiřího hudební duch kultivovala v rodině zpěvem lidových písní, což nemohlo zůstat bez odezvy. Bratr matky byl navíc nadšený harmonikář. Zde lze najít patrně odpověď na svízelnou otázku. A tak se stalo, že v Jiřím bylo zasazeno senzibilní hudební zrnko. Jiří si začal všímat hudebního projevu ve svém okolí, které jej pro hudbu motivovalo. Strýc harmonikář, samouk, který byl pro chlapce "vzorem", jeho hudební sklony vycítil. Sehnal starou harmoniku a začal chlapce učit hře na nástroj. Tímto okamžikem získal hudební svět patrně nového nadšeného muzikanta.
[ Čtěte dále / Read more ... ]

Ich bin ein Anhänger von der aufrichtigen, sauberen Musik - Vacek, Poncar, Vejvoda.
Insbesondere Vacek kann man kaum eine einzige Note durch eine andere ersetzen, es war ja auch nie notwendig.
Die durchdachte Überlegung in harmonischer Hinsicht, melodische Invention, formelle Ausgewogenheit ist schlichtweg genial.
-- Jiří Volf (aus persönlicher Korrespondenz)

Garnisonmusik Brünn im österreichischen St. Pölten
unter der Leitung von Oberleutnant Jiří Volf
(click to enlarge)
"Aus den Augen, aus dem Sinn ..."

D

amit dieses bekannte Sprichwort diesmal nicht so leicht zur Gänze zutreffen soll, ist folgender Beitrag Oberleutnant Jiří Volf, einem der großen gegenwärtigen Militärmusiker und Liebhaber der böhmischen Blasmusik gewidmet, der seiner Zeit als Oberkommandant und Dirigent der Militärgarnisonmusik Brünn tätig war und heute, am 2. November 2013 seinen 68. Geburtstag feiert.

Wie sicher manchen bereits bekannt, beendete Jiří Volf in dieser Funktion zum 31. Oktober 2002 seinen langjährigen fruchtbaren Dienst im Wesen der Militärmusik. Zu jener Zeit seines Abganges ahnte er noch nicht, welches Schicksal schon in naher Zukunft die Militärgarnisonmusik Brünn ereilen wird. Jiří Volf, sehr stark motiviert, wandte viel Kraft und Mühe seines Lebens darauf auf, um zum signifikanten Aufblühen dieser Prestige-Institution beizutragen. Einer Institution, die nicht nur in fachkundigen Publikumskreisen ein hohes Ansehen genoss, sondern nicht minder sehr aufmerksam auch von der breiten kulturell orientierten musikalischen Öffentlichkeit wahrgenommen wurde. 

Der Senior Jiří Volf, nun definitiv in "ziviler Bekleidung", setzt allerdings in seiner musikalisch orientierten Tätigkeit fort. Wie denn auch sonst. Die Musik war für ihn nicht nur eine Berufung und Beruf, aber zugleich auch ein leidenschaftliches Hobby. Er lebt in Brünn. In seiner "Freizeit" geht er seiner Lieblingstätigkeit als Komponist und Arrangeur nach. Einer Beschäftigung, der er außer seiner beruflichen Leitung einer der prestigeträchtigsten Militärmusikformationen am heimatlichen Boden einen beachtlichen Teil seines Lebens gewidmet hat.

Helena


Musik Jiří Volf, Text Jaroslav Hájek
  es spielt dechová hudba Vysočanka
  unter der Leitung von Jiří Vorlíček
Gesang
Jiří Chládek, Josef Smolík

kostenfreier Download der Komposition,
s. noty.dechovka.eu
Jiří Volf kam am 2. November 1945 im Prager Spital zur Welt. Die Eltern lebten in Statenice, einem kleinen Vorort, unmittelbar grenzend an die Hauptstadt.  Es ist immer interessant, oft aber beinahe unmöglich, die zarten musikalischen Wurzeln  rückwärts zu verfolgen, aus denen ein großartiger Musiker großgeworden ist. Nicht immer muss der musikalische Nährboden in der Familie vorhanden sein, wie es beispielsweise in der Dinastie Maňasů  der Fall war. In der Familie Volf herrschte in dieser Hinsicht aber doch eine günstige Konstellation. Der Vater interessierte sich für Musik in keiner Weise, dafür aber die Mutter. Diese kultivierte Jiří  seinen musikalischen Geist durch den Gesang von Volksliedern in der Familie. Dies konnte Jiří seiner  Aufmerksamkeit kaum entgehen. Der Bruder seiner Mutter war darüber hinaus ein leidenschaftlicher Ziehharmonika-Spieler. Hier lässt sich vermutlich die Antwort auf die knifflige Frage finden. So ist es nun geschehen, dass in Jiří das sensible musikalische Korn auf den fruchtbaren Boden gefallen ist.  Jiří begann das musikalische Umfeld in seiner Umgebung wahrzunehmen. Der Onkel Ziehharmonika-Spieler, ein Amateur und Autodidakt, der für den Buben ein Vorbild war, hat die Anlage und Neigung des Buben erkannt. Er besorgte kurzerhand eine alte Ziehharmonika und begann den Buben im Instrumentenspiel zu unterrichten. Vermutlich in diesem Augenblick gewann die musikalische Welt einen neuen begeisterten Musiker.
[ Weiterlesen / Read more ... ]

Jiří Volf - Hudebník v uniformě

Další vývoj chlapce se odvíjel dle častého scénáře. Jiří ctižádostivě cvičil a dělal pokroky, které svým příležitostným vystupováním nezůstaly bez povšinutí. Pozorná školní ředitelka paní Rusá přišla s dotazem, jestli by se nechtěl v budoucnu věnovat hudbě. Dotaz byl zbytečný. To byl Jiří pro muziku již zcela zapálen a tak po ukončení základní školní docházky následovala věhlasná Vojenská hudební škola v Roudnici nad Labem. Původně dával přednost křídlovce. Kvůli důkladné kontrole zubů ale "neprošel" a tak se smířil s harmonikou a bubny. Vstup do vojenského života nebyl lehký. Následovaly měsíce a roky tvrdého sebeovládání. Jiří Volf patřil ve svém ročníku k nejlepším žákům. Rozhodující okamžik nadešel, když na sebe upozornil majora Karla Pitru z Vojenské posádky Brno, který se shaněl po dobrém bubeníkovi. Je třeba dodat, že v té době patřila brněnská posádková hudba již k vojenským hudebním tělesům zvučného jména.

V roce 1964 se stává Jiří Volf u Posádkové hudby Brno vojákem z povolání. V této době dochází ve vedení armády k poznenáhlým změnám, ke kterým patřilo i zkvalitnění armádní hudby. Zvyšování kvalifikace bylo tudíž vítané. Jiří Volf se této nabídky uchopil. Začal se zdokonalovat ve hře na bubny dálkovým studiem na Brněnské konzervatoři u Prof. Pasterky, členem Brněnské filharmonie. Po ukončení studia v roce 1970 ovšem návazně pokračuje ve studiu dirigování u Prof. Jaroslava Brože, které o pět let později v roce 1975 s úspěchem ukončil. V Brně poznal svou druhou životní lásku, budoucí ženu Elišku a tak se stalo Brno jeho definitivním domovem. Z nedostatku vojenských dirigentů v Čechách měl značné obavy z eventuálního přeložení, které byly ovšem majorem Pitrou  zcela rozptýleny. Major Pitra byl voják každým coulem, patřící k legendám vojenské hudby této doby,

Po odchodu majora Pitry do důchodu převzal jeho post Jaroslav Kubáček. Jiří Volf hovoří o třech důležitých etapách své vojenské činnosti: prvních 12 let byl bubeníkem, dalších 13 let zástupcem Jaroslava Kubáčka a posledních 15 let jako
Posádková Hudba Brno v roce 1993
"Pýcha národa"
Posádková Hudba Brno v roce 1993,
v době velení pplk. Jiřího Volfa
(click to enlarge)
velitel Posádkové hudby Brno. Posledních 15 let činnosti hodnotí Jiří Volf jako nejtěžší a to z prostého důvodu: Po totální změně režimu po roce 1989 dochází v českém vojenství k zásadní změně v orientaci cílů a poslání armády, především však jejího financování. V rámci těchto rapidních změn, doprovázené častou výměnou ministrů obrany, je považována vojenská hudba za přežitek, který k obraně vlastně ani nepatří. V takové atmosféře nejistoty bylo nutné se neustále přizpůsobovat novým vydaným směrnicím a zároveň neustále definovat vhodné vlastní cíle a naplňovat činnost smysluplným obsahem.

Za nejkrásnější léta v uniformě považuje Jiří Volf porevoluční desetiletí v letech 1990 - 2000. V tomto časovém rozmezí bylo možno realizovat velmi aktivní hudební činnost v nejrůznějších formách jak na domácí půdě (koncerty pro veřejnost, přehlídky, soutěže, showprogramy), tak zahraniční zájezdy do sousedních evropských zemí. Vznikaly družby s řadou zahraničních těles. Zde bych jako příklad uvedl vystupování Posádkové Hudbyudby Brno v rakouském St. Pöltenu v rámci udržování vztahů s vojenskou hudbou Dolního Rakouska pod vedením  plukovníka Antona Pistotnika. Tyto koncerty měly u publika velmi pozitivní ohlas a v dikci Jiřího Volfa patřily k  "nezapomenutelným".


Přehled zahraničních vystoupení Posádkové Hudby Brno v letech 1989 až 1999

16.9 1989 NDR Neubrandenburg Festival, monstrekoncert
31.5.-1.6.199 2SRN Atzelgift Festival, koncert, průvod
25.-26.7 1992 Francie Bricquebeck Festival, koncert, průvod
16.4. 1993 Rakousko Sankt Pölten Slavnostní koncert
29.-31.5. 1993 Francie Saint Quentin Přehlídka dechových hudeb, Pietní koncert
29.-31.5. 1993 Francie Dunkerque Přehlídka dechových hudeb, Pietní koncert
5.-6.6. 1993 Francie Rouen Show program
14.6. 1993 SRN Ochsenhausen Městské slavnosti, koncert
10.-12.7. 1993 SRN Wissen Slavnosti střeleckého klubu
17.10. 1993 Rakousko Nöhagen  Koncert
23.11. 1993 SRN Regensburg Galakoncert
28.5. 1994 Francie Hazebrouck Showprogram
11.-12.6.1994 SRN Rott an d. Rott Koncert
7.-9.7. 1994 Itálie Modena Festival vojenských hudeb
18.-19.5. 1995 Rakousko Baden beim Wien Přehlídka vojenských hudeb
29.-30.6. 1996 Francie Lens Showprogram
11.-12.7. 1996 Rakousko Bruck ad Mur Koncert
13.-15.9. 1996 Francie Lille Showprogram
13.-15.9. 1996 Belgie Izegem Showprogram
13.-18.8. 1997 Francie Dax Koncert, showprogram
27.5. 1998 Rakousko Sankt Pölten Showprogram, koncert
12.-15.3. 1999 Maďarsko Budapešť Den NATO, showprogram

V čem tkví stěžejní přínos Jiřího Volfa pro domáci dechovou hudbu? Spektrum jeho dosavadní působnosti bylo velmi pestré a široké. V souvislosti s jeho osobností lze nabídnout následující, jistě neúplnou mozaiku, aniž by bylo nutno klást důraz na pořadí důležitosti jednotlivých prvků.

Jiří Volf byl a je po odborné a charakterové stránce oblíbenou osobností mezi muzikanty nejen doma, ale i u mnoha  středoevropských sousedů. Jeho velký přínos lze spatřovat v udržování velmi dobrých přátelských vztahů mezi jednotlivými muzikanty, napříč vojenským a civilním sektorem, v kulturně osvětové oblasti. Navíc, kdykoliv byl osloven, spolupracoval a všemožně pomáhal skýtáním svých znalosti a nabytých schopnosti ze svého bohatého profesního života.  Mám zde na mysli zejména vyhledávanou spolupráci ze strany amatérských dechových souborů na Moravě.

Přispíval tímto způsobem ke zvýšování kvality v mnoha současných dechových hudbách. Jiřího Volfa lze ale také řadit  k hudebním vychovatelům, protože svou činností jako dirigent i zde pozitivně ovlivňoval kvalitu hudebnho
orchestrální skladba
Mikulovské stráně


hudba Jiří Volf
povinná skladba na
"Zlaté křídlovce 2006"
hraje
Tschecharanka,
která se ZK2006 zúčastnila
viz.
Goldenes Flügelhorn 2006, 3.-4. Juni 2006

  Jiří Volf, sedící v porotě,
sám označil interpretaci
Tschecháranky za nejlepší
podání. Jak známo, působil rovněž jako člen mnoha posudkových komisí - zde se pouze zmíním o "Zlaté křídlovce" jak v Českých Budějovicích, tak v Hodoníně - kde svými úsudky působil motivačně na kapely, což mělo opět pozitivní vliv na kvalitu  dechové hudby.

Jiří Volf se věnoval a stále věnuje skladatelské činnosti. Sám se ale za skladatele nepovažuje. Jak sám říká, z důvodu skromnosti a úcty před jinými skladateli. K tomuto názoru jej patrně svádí podrobné studium skladeb jiných autorů, jak klasických, tak z oblasti české dechovky ("Tři krále české dechovky" jsem uvedl již jako motto). Jiří Volf mně poskytl seznam skladeb, hlášených na Ochranném Svazu Autorském, které se nachází v sekci Compositions pod titulem Skladby Jiřího Volfa / Kompositionen von Jiří Volf Ze seznamu je patrný dosavadní rozsah jeho tvorby. Je rovněž zřejmé, s kterými známými textaři Jiří Volf doposud spolupracival.

Za zmínku a poděkování ovšem stojí, že Jiří Volf poskytl www.dechovka.eu řadu skladeb, které jsou s jeho písemným svolením volně / bezplatně  ke stažení z tohoto portálu, viz. Noty ke ztažení zdarma. Vřelý dík za velkorysost  jménem celé středoevropské dechové komunity.

Na tomto místě bych rád uvedl několik souvisejících poznámek, týkajících se vojenské a dechové hudby. Na toto téma mám v úmyslu napsat později podrobnější pojednání, zejména týkající se závažných změn v současném pojetí české vojenské hudby, zrušení Vojenské hudební školy v Roudnici nad Labem, masivní likvidace vojenských hudebních útvarů po celé republice a z toho vyplývající hluboký dopad na scénu současné české dechové hudby.

Cituji z magisterské práce, vypracované v rámci studia Bc. Tomáše Hrušky na filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, Ústav hudební vědy, s názvem " Vojenská hudba v Brně, její historie a význam pro kultůrní život města". V této práci Tomáš Hruška uvádí řadu zajímavostí, mimo jiné na straně 75:


... Již v tomto období probíhala ovšem další z nekonečné řady reorganizačních změn v ozbrojených silách České republiky, jejímž výsledkem bylo další snižování stavů a rušení tradičních vojenských posádek. Tok finančních prostředků po vstupu naší republiky do struktur NATO a probíhající plné profesionalizaci armády směřoval k jiným, nastupujícím prioritám. Rozvoj vzdušných sil, zahraniční mise a jejich logistická podpora, to vše znamená realizaci nových doktrín v ideovém směřování současné armády. V dopise tehdejšího ministra obrany České republiky Miroslava Kostelky z 2. října 2003,  který osvětluje zrušení brněnské vojenské hudby, se tato vize potvrzuje. „Reforma je vstupním krokem k vybudování efektivního systému obrany a bezpečnosti naší země. Její hlavní cíle, úkoly a finanční krytí jsou přímo závislé na ekonomických možnostech státu. Je zřejmé, že se proces výstavby nové armády neobejde bez rušení podpůrných, nebojových a zabezpečovacích prvků, které se přímo nepodílejí na vytváření bojové hodnoty.[…] Hudba přináší hodnoty odlišnější, než je tomu u běžných vojenských činností. Chystáme profesionální armádu, která se svými potřebami odlišuje od té klasické, konskripčního typu. […] Pro moderní alianční armádu by byl současný počet vojenských hudeb přepychem, který si naše armáda nemůže dovolit“. ...


Ze soukromé korespondence bych rád také doplnil  několik postřehů Jiřího Volfa, který si ještě v okamžiku odchodu do důchodu vůbec nedovedl představit, že bude během pouhých dvou let po jeho odchodu, tedy v dubnu 2004, tak skvělé renomované hudební těleso, jakým bezesporu Posádková Hudba Brno byla, nemilosrdně zlikvidováno  v průběhu krátkozraké restrukturalizace českého vojenství. Tento okamžik považuji osobně za mimořádně závažný milník v další existenci české dechovky. Stejně závažný milník, jako rozhodnutí Marie Terezie v roce 1741 zavést povinné hudby u rakouských vojenských oddílů. Jak víme, milník, který byl počátkem rozkvětu dechových hudeb v Evropě a tudíž i  dechovky české.

Jiří Volf, jistě dojat, sám poznamenává, cituji:

Je to sice už více než 10 let, co jsem opustil PH Brno, která byla za dva roky poté zrušena, což mě spolu s mnoha dalšími velmi zasáhlo, neboť jsem byl ještě při svém odchodu do důchodu přesvědčen, že tak dobrý orchestr a v takové aglomeraci, jakou Brno rozhodně je, zůstane zachován, ale potřeby armády jsou jiné a to bez ohledu na tradice či kvalitu. Naše česká muzika byla oceňována venku, o čemž jsme se přesvědčovali na každém výjezdu po roce 1990. A že jich bylo! Zato doma jsme byli Popelkou. Při děkovačkách po koncertech a vystoupeních na stadionech, náměstích, v sálech i v kostelích v Rakousku, Německu, Francii, Itálii, Maďarsku a Švýcarsku jsem vždy litoval, že tam nejsou ti páni generálové, kteří už tenkrát považovali hudby za přítěž armády.

... a na jiném místě ...

"V září minulého roku jsem se zúčastnil setkání absolventů Vojenské konzervatoře z roku 1962 po padesáti létech v Roudnici nad Labem.. Prohlídka prázdného zámku Lobkowitzů v nás vyvolala nejen vzpomínky na zde prožitá léta, ale i lítost nad fenoménem, který definitivně zmizel z našeho života. Vojenská hudební služba je v Česku minulostí, přestože v Praze a v Olomouci ještě vojenské hudby jsou."

Příznivci Posádkové Hudby Brno provozovali několik let internetovou prezentaci, která obsahovala jistě velmi mnoho zajímavých informací a audiovizuálního materiálu. Žel bohu se prezentace v současné době nachází v dezolátním stavu, patrně díky změnám ve struktuře serverů providera. Velmi cenný foto a audiomateriál byl umístěn na zvláštním serveru, po kterém se "slehla zem". Prostě kompletně zmizel a s ním patrně nenávratně i celá sbírka materiálu. Pokoušel jsem se několikráte na vlastní pěst vysledovat stopy k původnímu providerovi v zahraničí, leč jsem nikdy na mé dotazy žádnou odpověď nedostal. Považuji to za velkou škodu.  Měl jsem dokonce v úmyslu celou prezentaci transformovat, převést pod subdoménu dechovka.eu a prezentaci udržovat online ve "zmrazeném" stavu.

Závěrem dodávám rněkolik povzbuzujících slov Jiřího Volfa, týkajících se budoucna:

Nerad bych byl neskromný, ale jak armádě, tak české muzice jsme dělali čest, o tom jsem velmi přesvědčen.

Je štěstím, když může člověk dělat to, co ho těší a baví. Jsem vděčný za to, že jsem to štěstí měl, že jsem mohl dělat práci, která mě bavila a přinášela uspokojení i přes problematiku, která je spojena s řízením kolektivu, s odpovědností velitelskou i odbornou. ... Dechová hudba se bude vyvíjet dál, bude přinášet radost a potěšení svým příznivcům, tak jako ostatní hudební žánry se bude i nadále potýkat s balastem, vatou a nánosy, které jí čest nedělají, ale které jsou od nepaměti součástí každého vývoje.


Čertovská písničkahudba Jiří Volf, text Jaroslav Hájek
hraje dechová hudba Vysočanka
pod vedením Jiřího Vorlíčka
zpívají
Sylvia Gráfová, Marcela Pryclová-Láníková
Jiří Chládek, Josef Smolík

I tato skladba je bezplatně ke ztažení, viz.
Noty ke ztažení zdarma

 
Jiří Volf v civilu
Jiří Volf v "civilním"

Jiří Volfe, upřímné gratulace k dnešním narozeninám
  jménem mým i početnou středoevropskou komunitu příznivců české dechové hudby.


Jiří Volf - Musiker in Uniform

Die weitere Entwicklung des Buben verlief nach einem oft anzutreffenden Scenario. Jiří  übte mit großem Ehrgeiz und machte Fortschritte. die durch seine gelegentliche Auftritte nicht ohne Aufmerksamkeit ausblieben. Die aufmerksame Schuldirektorin Frau Rusá kam schließlich zu Jiří mit der Frage, ob es ihm nicht gefallen würde, sich in der Zukunft ernsthaft mit der Musik zu beschäftigen. Die Frage war zu diesem Zeitpunkt bereits überflüssig. Jiří entbrannte für die Musik zur Gänze. Nach Abschluss der Grundschule folgte die berühmte Musiker-Brutstätte in Böhmen, die Militärmusikschule in Roudnice nad Labem. Ursprünglich bevorzugte er das Flügelhorn-Studium. Wegen einer gründlichen Kontrolle seiner Zähne seitens der Aufnahmekommission ging dieser Wunsch aber daneben. So fand er sich mit dem Fachstudium Ziehharmonika und Schlagwerk ab. Der Eintritt ins militärische Leben war alles andere als leicht. Es folgten Jahre einer harten Selbstbeherrschung. Jiří Volf  gehörte aber in seinem Jahrgang zu den besten Schülern. Die entscheidende Wende in seinem Leben kam  in dem Augenblick, als er bei Major Karel Pitra auf sich aufmerksam machte. Major Pitra von der Militärgarnisonmusik Brünn war gerade auf der Suche nach einem fähigen Schlagwerker. Es sei erwähnt, dass zu dieser Zeit die Garnisonmusik Brünn bereits zu den militärischen Musikformationen mit einem klingenden Namen gehörte.

Im Jahre 1964 wechselt Jiří Volf seinen Status zum Berufsoffizier bei der Garnisonmusik Brünn. In dieser Zeit kommt es in der Armeeführung zu allmählichen Änderungen, zu denen auch die qualitative Anhebung der Militärmusik gehörte. Die Qualifikationssteigerung des Personals wurde daher begrüßt. Jiří Volf hat von diesem tendenziellen Angebot gebrauch gemacht. Er begann seine Qualifikation durch ein Fernstudium am Brünner Konservatorium zu erhöhen. Er nahm das Studium beim Prof. Pasterka auf, dem Mitglied der Brünner Philharmonie. Nach positivem Abschluss dieses Studiums im Jahre 1970 setzt er im Fach Dirigieren beim Prof. Brož fort, das er 5 Jahre später, also im Jahr 1975 mit Erfolg abschloss. In Brünn lernte er seine zweite Lebensliebe, seine künftige Ehefrau Eliška, kennen. So kam es auch, dass Brünn zu seiner "endgültigen" Heimat wurde. Aufgrund eines großen Mangels an Dirigenten in Böhmen hegte Jiří Volf die beachtliche Befürchtung, dienstlich dorthin verlegt zu werden. Seine frisch gewordene Gemahlin würde ihm nämlich kaum folgen. Diese Befürchtung wurde aber von Major Pitra durch Zusicherung, bei ihm in Brünn zu bleiben, zur Gänze zerstreut. Major Pitra, ein strammer Soldat von Kopf bis zu Fuß, gehörte in jener Zeit zu Legenden im militärischen Milieu.

Nach Abgang von Major Pitra in die Pension wurde sein Posten von Jaroslav Kubáček  übernommen. Bezüglich seiner militärischen Laufbahn spricht Jiří Volf von drei Etapen: Die ersten 12 Jahre war er Schlagwerker, die weiteren 13 Jahre als Stellvertreter von Kubáček und die letzten 15 Jahre in der Funktion als Kommandant der Garnisonmusik Brünn.
Posádková Hudba Brno v roce 1993
"Stolz des Volkes"
Garnisonmusik Brünn im Jahre 1993
  in der Zeit der Leitung von Oberstleutnant Jiří Volf
(click to enlarge)
Die letzten 15 Jahre seiner Tätigkeit bewertet   Jiří Volf  als die schwierigsten und zwar mit einfacher Begründung. Nach der totalen Bruchlandung des kommunistischen Regime im Jahre 1989 kommt es im tschechischen Militärwesen zu einer grundlegenden Änderung in der Ausrichtung der Zielsetzungen und der primären Sendung der tschechischen Verteidigungsdoktrin und damit eng verbundener Umverteilung der Finanzierung. Im Zuge dieser rapide einander folgender Änderungen und Anpassungen, begleitet von oftmaligem Austausch der Verteidigungsminister (etwa 12 an der Zahl), wurde die Militärmusik mit zunehmender Lautstärke als ein Anachronismus betrachtet, der zu Verteidigungsaufgaben eigentlich überhaupt nicht gehört. In einer derartigen Atmosphäre der Unsicherheit war es notwendig, sich pausenlos an neu herausgegebene, zum Teil wirre Richtlinien anzupassen und zugleich aber auf eigenes Risiko neue sinnvolle Zielsetzungen zu konzipieren sowie die Tätigkeit mit sinnvollen Inhalten zu füllen.

Zu schönsten Jahre in der Uniform zählt Jiří Volf das Jahrzehnt 1990 - 2000. In dieser Zeitspanne war es möglich, sehr aktive musikalische Tätigkeit in den verschiedensten Formen zu realisieren und zwar sowohl zu Hause (öffentliche Auftritte und Konzerte, Militärschau-Programme, Wettbewerbe u.v.a.m.), als auch bei vielzähligen Gastbesuchen bei den mitteleuropäischen Nachbarn. Es entstanden Freundschaftsbündnisse mit einer Reihe von namhaften musikalischen Körpern. Hier erwähne ich der Kürze halber Auftritte de Garnisonmusik Brünn im österreichischen St. Pölten im Rahmen der Aufrechterhaltung freundschaftlicher Beziehungen zur Militärmusik Niederösterreich unter der Leitung von Oberst Anton Pistotnik. Diese Konzerte fanden beim Publikum ein sehr positives Echo und in Diktion von  Jiří Volf gehörten diese zu den "unvergesslichen".


Auftritte der Garnisonmusik Brünn in den Jahren 1989 až 1999 in Übersicht

16.9 1989 NDR (DDR) Neubrandenburg Festival, monstrekoncert
31.5.-1.6.199 SRN (Bundesrepublik Deutschland) Atzelgift Festival, koncert, průvod
25.-26.7 1992 Francie (Frankreich) Bricquebeck Festival, koncert, průvod
16.4. 1993 Rakousko (Österreich) Sankt Pölten Slavnostní koncert
29.-31.5. 1993 Francie Saint Quentin Přehlídka dechových hudeb, Pietní koncert
29.-31.5. 1993 Francie Dunkerque Přehlídka dechových hudeb, Pietní koncert
5.-6.6. 1993 Francie Rouen Show program
14.6. 1993 SRN Ochsenhausen Městské slavnosti, koncert
10.-12.7. 1993 SRN Wissen Slavnosti střeleckého klubu
17.10. 1993 Rakousko Nöhagen  Koncert
23.11. 1993 SRN Regensburg Galakoncert
28.5. 1994 Francie Hazebrouck Showprogram
11.-12.6.1994 SRN Rott an d. Rott Koncert
7.-9.7. 1994 Itálie (Italien) Modena Festival vojenských hudeb
18.-19.5. 1995 Rakousko Baden beim Wien Přehlídka vojenských hudeb
29.-30.6. 1996 Francie Lens Showprogram
11.-12.7. 1996 Rakousko Bruck ad Mur Koncert
13.-15.9. 1996 Francie Lille Showprogram
13.-15.9. 1996 Belgie (Belgien) Izegem Showprogram
13.-18.8. 1997 Francie Dax Koncert, showprogram
27.5. 1998 Rakousko Sankt Pölten Showprogram, koncert
12.-15.3. 1999 Maďarsko (Ungarn) Budapešť Den NATO, showprogram

Worin besteht nun schwerpunktmäßig der Beitrag von Jiří Volf für die heimische böhmische Blasmusik? Das Spektrum seiner bisherigen Wirkung war sehr bunt und breit. Im Zusammenhang mit seiner Persönlichkeit kann folgendes, sicher nicht vollständiges Mosaik geboten werden, ohne auf die Reihenfolge der Wichtigkeit einzelner Beiträge im besonderen Rücksicht zu nehmen.

Jiří Volf war und ist nach wie vor in fachlicher und charakterlicher Hinsicht eine beliebte Persönlichkeit unter den Musikern nicht nur zu Hause, sondern auch in anderen mitteleuropäischen Gegenden. Sein besonderer Beitrag für die Blasmusik kann in der Pflege freundlicher Beziehungen zwischen Musikanten erblickt werden. Und zwar quer durch das militärische, wie auch zivile Umfeld, im Bereich der Kultur sowie der Öffentlichkeitsarbeit. Jiří Volf  ist auch damit bekannt, dass er bereitwillig anderen half. Wenn er  angesprochen und um Rat gebeten wurde, stellte er seine vielfältigen Kenntnisse und Erfahrungen aus seinem reichen musikalischen Leben gerne zur Verfügung.  Insbesondere sei hier der enge  Kontakt zu mährischen Blaskapellen erwähnt, der zur vielfältigen musikalischen Zusammenarbeit mit  Jiří Volf führte, die von den Blaskapellen besonders geschätzt wurde. Das Anliegen der musikalischen Qualität sowie der Interpretationstreue begleitet ihn das ganze Leben. Er trug auf diese Weise zur allgemeinen Anhebung des qualitativen Niveaus unter den Blaskapellen.  Jiří Volf kann auch als ein musikalischer Erzieher angesehen werden, denn als Dirigent hat er in qualitativer Hinsicht seinen positiven Einfluss auch hier ausgeübt. Als Kenner der Materie wurde Jiří Volf als gerne gesehenes Mitglied in Beurteilungskommissionen eingeladen. An dieser Stelle erwähne ich lediglich seine Jury-Mitgliedschaft beim "Goldenen Flügelhorn" sowohl in České Budějovice, als auch in Hodonín.

Orchestral-Komposition
Mikulovské stráně


Musik Jiří Volf
Pflichtstück am
"Goldenen Flügelhorn 2006"
es spielt
Tschecharanka,
die am GF2006 teilnahm
s.a.
Goldenes Flügelhorn 2006, 3.-4. Juni 2006

  Jiří Volf, ein Mitglied der Jury,
bezeichnete selbst die Interpretation von
Tschecháranka als die beste
Im zivilen Bereich ist Jiří Volf der musikalischen Gemeinschaft vor allem als Komponist und Arrangeur bekannt. Er selbst hält sich aber nicht für einen Komponisten und zwar deshalb, wie er selbst sagt, aud Gründen der Bescheidenheit und Hochachtung vor anderen Komponisten. Zu dieser Meinung wird er durch das eingehende Studium anderer Autoren verleitet, sowohl der klassischen wie auch der aus dem Segment der böhmischen Blasmusik (die "drei Könige" wurden bereit im Motto erwähnt). Vermutlich, who knows:-) Jiří Volf stellte mir eine Aufstellung seiner Kompositionen zur Verfügung, die bei OSA (Autoren-Schutzverband) gemeldet sind. Man  findet diese in der Sektion Compositions unterm Titel Skladby Jiřího Volfa / Kompositionen von Jiří Volf. Aus dem Verzeichnis ist der bisherige Umfang seines Schaffens zu ersehen. Es ist ebenfalls daraus ersichtlich, mit welchen bekannten Textern er bisher zusammengearbeitet hat.

An dieser Stelle erwähne ich, dass Jiří Volf meinem Portal www.dechovka.eu eine Reihe von Kompositionen zur Verfügung stellte, die mit seiner schriftlichen Zustimmung kostenfrei von www.dechovka.eu abgezogen werden können, s.a. Noty ke ztažení zdarma. Vielen Dank für die Großzügigkeit im Namen der blasmusikalischen Gemeinschaft.

An dieser Stelle möchte ich noch einige zusammenhängende Bemerkungen anbringen, die das Gebiet der Militärmusik und der "zivilen" Blasmusik betreffen. Zu diesem umfangreichen Thema beabsichtige ich später noch eine gesonderte Abhandlung später zu schreiben, in dem ich mich mit den grundlegenden Veränderungen im gegenwärtigen Verständnis der Militärmusik, der Auflösung der elitären Militärmusikschule in Roudnice nad Labem sowie der massenweisen, flächendeckenden Liquidation von Garnisonmusik-Einheiten in der Tschechischen Republik befassen möchte. Ich vertrete die These, dass dies alles, langfristich betrachtet, die böhmische Blasmusik tiefgreifend negativ  beeinflussen wird.
 
Zur Verdeutlichung zitiere ich aus der Magisterarbeit, ausgearbeitet im Rahmen des Studiums Bc. von Tomáš Hruška an der philosophischen Fakultät der Masaryk Universität in Brünn, Abt. Musikwissenschaft mit der Bezeichnung " Vojenská hudba v Brně, její historie a význam pro kultůrní život města - zu Deutsch - "Militärmusik in Brünn, ihre Geschichte sowie die Bedeutung für das kulturelle Leben der Stadt". In dieser Arbeit führt Tomáš Hruška eine Reihe von überaus interessanten Fakten auf, unter anderem auf der S. 75 folgendes:

... Schon in diesem Zeitraum verlief allerdings eine weitere aus der unendlichen Reihe organisatorischer Maßnahmen in Verteidigungskräften der Tschechischen Republik, deren Ergebnis war, den Personalstand zu reduzieren und traditionelle Militärgarnisonen aufzulösen. Der Fluss von finanziellen Mitteln nach dem Beitritt unserer Republik in die NATO-Strukturen sowie im Laufen befindliche volle Professionalisierung der Armee führte zu anderen, auftretenden Prioritäten. Die Aufwärtsentwicklung der Luftstreitkräfte, ausländische Missionen sowie ihre Logistik-Unterstützung, das alles bedeutet die Realisierung neuer Doktrinen in der Ideenausrichtung der gegenwärtigen Armee. In einem Brief des damaligen Verteidigungsministers der Tschechischen Republik Miroslav Kostelka vom 2. Oktober 2003, in dem die Auflösung der Militärmusik Brünn beleuchtet wird, wird diese Vision bestätigt: "Die Reform ist der erste Schritt zum Ausbau eines effektiven Verteidigungs- und Sicherheitssystems unseres Landes. Ihre Hauptziele, Aufgaben und die finanzielle Deckung sind direkt abhängig von ökonomischen Möglichkeiten des Staates. Es ist offenkundig, dass dieser Prozess des Aufbaues einer neuen Armee ohne Auflösung von unterstützenden, nicht Kampf-orientierten, logistischen Elementen nicht auskommt, die sich an der Schaffung der Kampfdurchschlagskraft nicht direkt beteiligen. [...] Die Musik bringt in der Tat wesensfremde Werte mit sich, als dies bei den üblichen militärischen Tätigkeiten und Handlungen der Fall ist. Wir planen eine professionelle Armee, die sich mit ihren Bedürfnissen von der des klassischen Konskriptionstyps unterscheidet. [...] Für moderne Allianz-Armee würde die gegenwärtige Anzahl von Militärmusik-Einheiten ein Luxus bedeuten,  den sich unsere Armee nicht leisten kann" ...

Aus der privaten Korrespondenz möchte ich noch gerne einige Reflexionen von Jiří Volf anführen. Im Augenblick des Antretens seiner Pension am 1. November 2002 konnte er sich überhaupt nicht vorstellen, dass innerhalb von kommenden lediglich zwei Jahren, also im April 2004, so ein einmaliger, renommierter Musikkörper, wie die Garnisonmusik Brünn zweifelsohne war, im Laufe der kurzsichtigen Restrukturierung der tschechischen Armee schlichtweg liquidiert wird. Diesen Augenblick erachte ich persönlich für außerordentlich schwerwiegenden Meilenstein in der Existenz der böhmischen Blasmusik. Genauso von besonderer Tragweite wie der Meilenstein, der die Entscheidung von Maria Theresia im Jahre 1741 markiert, wo jedes ihrer Militäreinheiten von einer Musikeinheit zu begleiten war. Wie wir wissen, war dies der Beginn der Blütezeit der Blasmusik in Mitteleuropa, somit auch der böhmischen Blasmusik.

Einige gemischte Gefühle von Jiří Volf selbst, die ich aus unserer Korrespondenz zitiere:

"Es ist schon mehr als 10 Jahre, als ich Garnisonmusik Brünn verließ, die zwei Jahre später aufgelöst wurde, was mich gemeinsam mit vielen anderen zutiefst getroffen hat, denn ich war noch bei meinem Abgang in den Ruhestand fest davon überzeugt, dass so ein gutes Orchester in so einer Aglomeration, wie die Garnisonmusik Brünn war, erhalten bleibt. Doch die Bedürfnisse der Armee sind andere und zwar ohne Rücksicht auf Tradition oder Qualität. Unsere tschechische Musik wurde "draussen" immer geschätzt. Jedes Mal konnten wir uns bei unseren Gastbesuchen im Ausland nach 1990 davon überzeugen. Und es waren wirklich nicht wenige. Dafür zu Hause wurden wir als Aschenbrödel angesehen. Beim Dankeschön nach unseren Konzerten und Auftritten auf Stadions, Hauptplätzen, in Festsälen, in Kirchen in Österreich, Deutschland, Frankreich, Itailen, Ungarn und der Schweiz bedauerte ich jedes Mal, dass dabei niemand von den Armeemitgliedern war, die schon damals der Auffassung waren, dass Musik lediglich ein unnötiger Balast der Armee ist."

... und an einer anderen Stelle ...

"Im September des vergangenen Jahres nahm ich an einem Treffen der Absolventen des Militärkonservatorium aus dem Jahre 1962 nach 50 Jahren in Roudnice nad Labem teil. Die Besichtigung des Schlosses Lobkowitz rief in uns nicht nur Erinnerungen an die hier gelebten Jahre, aber auch die Wehmut im Zusammenhang mit einem Phänomen, das definitiv aus unserem Leben verschwunden ist. Der militärische Musikdienst gehört in der Tschechei der Vergangenheit an, obwohl in Prag und in Olmütz noch Militärmusik ist.

Fans der Garnisonmusik Brünn betrieben einige Jahre hindurch eine Internet-Präsentation, die sehr viele interessante Informationen und audiovisuelles Material geboten hat. Leider Gottes befindet sich gegenwärtig die Präsentation in einem schlicht desolaten Zustand, vermutlich dank der Änderung der Serverstrukturen des Providers. Ein sehr wertvolles Bild- und Audiomaterial wurde auf einem gesonderten Server untergebracht, der zur Gänze irgendwo in Universum - mit dem gesamten Inhalt - verschwunden ist. Ich versuchte einige Male die ehemaligen Provider ausfindig zu machen, allerdings ohne Erfolg. Es ist natürlich eine große Schade. Ich hatte die Absicht, diese ganze Präsentation mit wertvollem Audio- und Fotomaterial als eine Subdomäne unter dechovka.eu im "eingefrorenen Zustand" weiter zu führen. Jetzt ist so gut wie nichts übriggeblieben.

 Abschließend führe ich noch einige  ermunternde Worte von Jiří Volf, die die Zukunft betreffen:

Ungern möchte ich bescheiden klingen, aber sowohl der Armee, als auch der tschechischen Musik, machten wir Ehre, davon bin ich überzeugt.

Es ist ein Glück, wenn der Mensch sich damit beschäftigen kann, was ihm Freude bereitet und ihn erfreut. Ich bin dafür sehr dankbar, dass ich das Glück hatte, einer Beschäftigung nachzugehen, die mich immer erfreute und bereicherte trotz der Problematik, die mit der Leitung eines Kollektiv, der fachlichen Verantwortung sowie der Verantwortung  als Kommandant verbunden ist. Die Blasmusik wird sich weiter entwickeln, sie wird weiterhin Freude und Vergnügen seinen Anhängern bringen. Wie auch andere musikalische Gattungen wird sie mit unterschiedlichem Ballast zu kämpfen haben, mit der Watte, Ablagerungen und Anschwemmungen, die ihr keine Ehre machen, die aber seit Urgedenken zu jeder Entwicklung gehören.


Čertovská písničkaMusik Jiří Volf, Text Jaroslav Hájek
  es spielt dechová hudba Vysočanka
unter der Leitung von Jiří Vorlíšek
Gesang
Sylvia Gráfová, Marcela Pryclová-Láníková
Jiří Chládek, Josef Smolík

  Auch diese Komposition ist ein  kostenloser Download möglich, s.
Noty ke ztažení zdarma

 
Jiří Volf v civilu
Jiří Volf im "Zivilen"

Jiří Volf, aufrichtige Gratulation zum heutigen Geburtstag in meinem Namen sowie
dem Namen der weitverzweigten mitteleuropäischen Gemeinschaft der Anhänger der böhmischen Blasmusik.