Evropský portál české dechovky / Europäisches Portal böhmischer Blasmusik / European portal of Bohemian brass EVROPSKÝ PORTÁL ČESKÉ DECHOVKY
EUROPÄISCHES PORTAL BÖHMISCHER BLASMUSIK
EUROPEAN PORTAL of BOHEMIAN BRASS MUSIC
Vlajky
Živá tradice v domovině, Evropě a ve světě --- Living tradition at home, Europe and in the world --- Lebende Tradition in der Heimat, Europa und der Welt
Hudba spojuje národy  Hudba spojuje / Musik verbindet   Music unites nations   Hudba spojuje / Musik verbindet   Musik verbindet Völker

_ Composer Header _

"Je to lid, který hudbu vytváří. My hudebníci ji pouze aranžujeme."    "Es ist das Volk, das die Musik schafft. Wir Musiker arrangieren sie nur." -- Michail Iwanowitsch Glinka, (1804 - 1857)

CZECH
GERMAN
Roman Kohoutek

Roman Kohoutek
pedagog, muzikant, kapelník

Roman se věnuje s mimořádnou obětavostí mládežnické dechové hudbě "Mladá muzika Šardice". Mladá muzika byla založena v roce 1980. Po dobu její existence se o tuto omladinu staraly významné osobnosti, předevěím svého času velmi intenzivně Josef Ištvánek. Mladá muzika si vypracovala mimořádné postavení a patří svou veskrze neobvykle vysokou úrovní  k předním seskupením tohoto druhu.

Roman tuto formaci převzal jako kapelník na podzim roku 2006. Pod jeho uměleckým vedením kapela mladých doposud svou vysokou úroveň nejen udržela, což samo o sobě by bylo již velkou zásluhou Romana. Dosáhla v posledních letech, dle mého pozorování,  navíc dalšího zlepšení.  Nejsem jistě sám, který si toho povšimnul. Je třeba dodat, že Romanovi v tomto značně pomáhá zcela vyjímečná situace, s kterou se v Šardicích setkává. V této obci existuje fenomenální zájem o hudbu, zpěv a pokračování v zažitých tradicích a to obzvláště u mladých lidí.

V Šardicích se lidová hudba příkladně kultivuje. Vzpomínám si na výrok bývalého starosty obce: "Nevím, čím to je, ale tady chce každý zpívat". Odráží se to i v Mladé muzice. Má k dispozici úžasně zpěvnou omladinu, někteří hovoří o "líhni zpěváků". Tomu všemožně napomáhá i obecní zastupitelství, i když samosebou na vše nelze sehnat dostatek finančních prostředků.

Roman Kohoutek se narodil v Hodoníně 30. ledna 1983. Základní vzdělání prodělal v letech 1989 až 1998 na škole T.G. Masaryka v Hovoranech, kde také bydlí. Protože Romanovi bylo jasno, jakým směrem se v životě chce ubírat dál, navštěvoval již od roku 1997 hodiny u pana učitele M.R. Procházky. Po základní škole následovala v letech 1998 - 2004 konzervatoř P. J. Vejvanovského v Kroměříži, obor trumpeta u pana prof. MgA. Lázara Cruze. Po ukončení studia převzal Roman místo učitele žesťových nástrojů v Šardicích. V roce 2006 došlo k organizační změně. Hudební kurz byl ze struktury obce vyčleněn a přešel pod Základní uměleckou školu (ZUŠ)  v Kyjově. Roman se tím pádem stal pedagogem na ZUŠ Kyjov a zároveň kapelníkem a zodpovědným uměleckým vedoucím Mladé muziky Šardice.

Je třeba doplňit, že Roman začal hrát na trumpetu v roce 1992 u pana učitele Josefa Ištvánka. V roce 1994 po předchozí průpravě byl přijat jako křídlovák do  Mladé muziky. Již v té době se Mladá muzika zůčastnila řady vystoupení doma a v zahraničí, mimo jiné i v Japonsku.

Mladá muzika upozornila několikráte na sebe pod vedením Romana na domácí scéně a získala několik prestižních ocenění, někdy i Roman sám za perfektní přípravu orchestru a dramaturgii.

Mladá muzika má během roku plný kalendář. Ve větším, či menším obsazení se s tímto orchestrem angažovaných hráčů a zpěváků setkáváme na přehlídkách, soutěžích, festivalech, folklorních slavnostech.

Mladá muzika pořádá každým rokem v Šardicích, zpravidla v měsíci červnu, přehlídku mládežnických dechových hudeb, které se zůčastní i jiné pozvané mládežnické dechové hudby.

Tuto přehlídku mohu všem zájemcům o původní, nekomercializovanou slováckou dechovku velmi vřele doporučit.

---

Zpíval zrána slavíček


hudba M.R. Procházka
text V. Janečková
dechová hudba mladých
Mladá muzika Šardice
(Pro "gurmány": Ne častý příklad kouzelné symbiózy hudby, zpěvu, textového obsahu, provedení.)
Roman Kohoutek

Roman Kohoutek
Pädagoge, Musikant, Kapellmeister

Roman widmet sich mit besonderer Hingabe der Jugendblasmusik " Mladá muzika Šardice". Diese Formation wurde im Jahre 1980 gegründet. Während ihrer Existenz kümmerten sich um diese Ansammlung begeisterter Jugendlicher angesehene Persönlichkeiten, allen voran seiner Zeit sehr intensiv Josef Ištvánek.  Mladá muzika Šardice hatte sich auf der Blasmusikszene mittlerweile  eine angesehene Position erarbeitet und gehört mit ihrem ungewöhnlich hohem Niveau zu den vorrangigsten Formationen ihrer Art.

Roman übernahm die Leitung dieser Blaskapelle in Herbst 2006. Unter seiner künstlerischen Leitung konnte die Blaskapelle ihr hohes Niveau nicht nur aufrechterhalten, was an sich zu Roman seinem beachtlichen Verdienst gereichen würde. Die Blaskapelle erzielte in den letzten Jahren meiner Beobachtung nach eine weitere qualitative Verbesserung.  Ich bin sicherlich nicht alleine, dem dies auch aufgefallen ist. Eine Ergänzung ist an dieser Stelle angebracht. Roman hilft bei seiner Arbeit mit der Jugend ohne Zweifel die außergewöhnliche Situation, die  er in  Šardice vorfindet. In dieser Gemeinde gibt es ein phänomenales  Interesse für die Musik und den Gesang,  für die Fortsetzung der Traditionspflege und das in einem auffallenden Umfang vor allem bei jungen Leuten.

In Šardice wird die Volksmusik beispielhaft kultiviert. Ich erinnere mich auf den scherzhaften Ausdruck des ehemaligen Bürgermeisters, der einmal sagte: "Ich weiß es nicht, woran´s liegt, aber hier will jeder singen." Entsprechenden Niederschlag findet es auch in der Jugendblaskapelle. Diese hat eine breite Basis von sehr talentierten Sängern, manche sprechen auch von der "Sänger-Brutstätte" in Šardice. Diese Entwicklung wird tatkräftig von der örtlichen Gemeindevertretung unterstützt, wenn auch für alles und jedes selbstverständlich nicht immer ausreichend finanzielle Mittel organisiert werden können.

Roman Kohoutek wurde am 30. Januar 1983 in Hodonín geboren. Seine Grundausbildung machte er in den Jahren 1989 bis 1998 in der Schule des T.G. Masaryk in Hovorany durch, wo er auch gegenwärtig zu Hause ist. Roman war vielleicht bereits in seinem Knabenalter klar, welchen Weg er im Leben gehen möchte. Deshalb besuchte er schon ab dem Jahr 1997 Unterrichtsstunden bei Herrn Lehrer M.R. Procházka. Nach Beendigung der Pflichtschule folgte in den Jahren 1998 bis 2004 das Studium am Konservatorium P.J. Vejvanovský in Kromeríž, das Fach Trompete bei Prof.  MgA.  Lázar Cruz.

Nach Abschluss des Studiums übernahm Roman Kohoutek die Lehrerstelle für Blechblasinstrumente in Šardice. Im Jahre 2006 kam es zu organisatorischen Änderungen. Die musikalische Ausbildung der Gemeinde wurde ausgegliedert und der Musikschule (ZUŠ)  in Kyjov zugeordnet.  Roman wurde in das  Lehrerpersonal der Musikschule Kyjov aufgenommen. Er übernahm zugleich den Taktstock und wurde zum verantwortlichen künstlerischen Leiter von Mladá muzika Šardice.

Es sei erwähnt, dass Roman mit dem Trompeten-Unterricht im Jahre 1992 bei Herrn Lehrer Josef Ištvánek begann.  Im Jahre 1994 wurde er nach vorangehender Vorbereitung als Flügelhornist in Mladá muzika Šardice aufgenommen. Schon zu jener Zeit nahm diese Formation an unzähligen Auftritten im In- und Ausland teil, unter anderem auch in Japan.

Mladá muzika Šardice machte unter der Leitung von Roman auf dem Heimatboden einige Male auf sich aufmerksam. Sie gewann Prestige-Preise, gelegentlich auch Roman selbst für ausgezeichnete Vorbereitung der Blaskapelle sowie durchdachte Auftritts-Dramaturgie.

Mladá muzika Šardice hat im Laufe des Jahres stets vollen Terminkalender. In kleinerer oder größerer Besetzung begegnen die Blasmusikfans diesem Orchester engagierter Spieler und Sängerinnen bei Festivals, Blasmusik-Shows, Wettbewerben, bei Folklore-Events.

In Šardice wird jedes Jahr unter der Federführung von Mladá muzika Šardice  ein Jugendblasmusikfestival, in der Regel im Monat Juni veranstaltet, an dem eingeladene Jugendblaskapellen teilnehmen. Dieses Festival kann ich allen Blasmusikfans empfehlen, die sich vor allem um die ursrüngliche, nicht verzerrte und nicht kommerziell angehauchte Blasmusik der Mährisch-Slowakei interessieren.

---

Nachtigall sang am frühen Morgen / Zpíval zrána slavíček


Musik M.R. Procházka
Text V. Janečková
Jugendblaskapelle
Mladá muzika Šardice
(Für "Feinschmecker": Ein Beispiel einer nicht allzu oft vorkommenden, zauberhaften Symbiose von Musik, Gesang, Textinhalt, Durchführung.)