Evropský portál české dechovky / Europäisches Portal böhmischer Blasmusik / European portal of Bohemian brass EVROPSKÝ PORTÁL ČESKÉ DECHOVKY
EUROPÄISCHES PORTAL BÖHMISCHER BLASMUSIK
EUROPEAN PORTAL of BOHEMIAN BRASS MUSIC
Vlajky
Živá tradice v domovině, Evropě a ve světě --- Living tradition at home, Europe and in the world --- Lebende Tradition in der Heimat, Europa und der Welt
Hudba spojuje národy  Hudba spojuje / Musik verbindet   Music unites nations   Hudba spojuje / Musik verbindet   Musik verbindet Völker
Philharmonics Header
CZECH
GERMAN


Leoš Janáček - Sinfonietta, zde pouze 1. věta (vznik 1926) *)
hraje Symfonický orchestr Bavorského rozhlasu
Dirigent Maestro Rafael Kubelík

V nadcházejícím roce 2014 oslavíme 160 let od narození hudebního skladatele Leoše Janáčka.
Na rok 2014 připadne také výročí 100 let od narození Maestro Rafaela Kubelíka.

Leoš Janáček - www.dechovka.eu"Mistře, napište také něco pro nás.
Vím, do kostela nechodíte, ale začínal jste tady na kůru.
Jste přece věřící, ne?
´V to co věřím já, vy asi nevěříte." -- Leoš Janáček

Leoš Janáček
3.7.1854 - 12.8.1928

Leoš Janáček byl svérázným a osobitým hudebním skladatelem klasiky moderního střihu. S Antonínem Dvořákem udržoval osobní přátelství. Měl velmi úzký vztah k lidové písni Slovácka. Z této perspektivy jej zde hlavně uvádím. Lidové písně, které vášnivě sbíral a kolem nich zaznamenával i detaily jejich podání, hrály důležitou roli v jeho celkové tvorbě, z které je známa především tvorba operní. V době své aktivní činnosti, která byla osudově silně poznamenána tragédií umrtí svých milovaných dvou dětí, ovlivňoval nejdříve v Brně, pak celonárodně hudební scénu. Měl mnoho příznivců, ale také konzervativně založených odpůrců. Působil z Brna, jež se stalo jeho novým domovem, také pedagogicky. Tam založil v roce 1919 Brněnskou hudební konzervatoř, Brněnské Janáčkovo divadlo nese dnes po něm s pýchou svůj název. Lze tvrdit, že měl velký vliv - ať již bezprostředně nebo jeho nepřímým vlivem na tradici lidové hudby zejména na Moravě - na mnoho skladatelů moravské dechové hudby, z nichž si to možná někteří ani neuvědomují.


"Hudba je má domovina" -- Rafael Kubelík

Rafael Kubelík
29.6.1914 - 11.8.1996

Rafael Kubelík, svého času přední dirigent České filharmonie, byl v důsledku svých názorů, týkající se neslučitelnosti politiky a umění vystaven komunistické perzekuci. Byl nucen opustit vlast. Odešel do Německa, kde v Mnichově nalezl u tamních bavorských hudebních těles, především u Bavorského rozhlasu, vřelé přijetí. Nikdy nedoufal, že se jednou bude moci vrátit do vlasti. Stalo se tak ale příletem do Prahy na Ruzyňské letiště dne 8.4.1990. Do sklonku svého života stačil s Českou filharmonií uvést koncerty, které nejen po umělecké stránce, ale také svou symbolikou pro český národ budou vždy patřit k dějinám české hudby.

Triumfální návrat Rafaela Kubelíka do vlasti 8.4.1990 z dlouhého exilu v Mnichově
Letiště PrahaLeoš Janáček - Sinfonietta, hier nur der 1. Satz (entstanden 1926) *)
es spielt das Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks
Dirigent Maestro Rafael Kubelík

Im kommenden Jahr 2014 feiern wir 160tes Geburtsjahr des Komponisten Leoš Janáček.
Auf das Jahr 2014 fällt auch das 100. Geburtstagsjubiläum des Dirigenten Maestro Rafael Kudelík zu.

Leoš Janáček - www.dechovka.euMaestro, schreiben sie auch für uns etwas.
Ich weiss, in die Kirche gehen sie zwar nicht, aber begonnen haben Sie hier am Kirchenchor.
Sie sind doch ein Gläubiger, oder?
"Woran ich glaube, werden Sie vermutlich nicht glauben." -- Leoš Janáček

Leoš Janáček
3.7.1854 - 12.8.1928

Leoš Janáček war ein origineller, urwüchsiger Komponist der modernen Klassik eigener Prägung. Mit Antonín Dvořák unterhielt er einen engen persönlichen Kontakt. Er hatte eine sehr enge Beziehung zum Volkslied sowie dem geographischen Gebiet der Mährisch-Slowakei. Vor allem aus dieser Perspektive erwähne ich ihn hier. Volkslieder, die er leidenschaftlich sammelte und um diese herum verschiedene Details wie die der Darbietung in seinen Tagebüchern aufzeichnete, spielten eine wichtige Rolle in seinem gesamten musikalischen Schaffen. Aus diesem Spektrum ist vor allem sein Opernschaffen bekannt. Im Zeitabschnitt seines produktiven Alters, das sehr stark durch das tragische Schicksal des Todes seiner beiden Kinder gekennzeichnet war, übte er Einfluss auf seine Umgebung zuerst in Brünn, dann auf der Musikszene landesweit. Er hatte viele Anhänger, aber auch konservativ eingestellte Gegner. Brünn wurde zu seinem Tätigkeitsmittelpunkt, wo er auch pädagogisch wirkte. Dort gründete er im Jahre 1919 das Brünner Musikkonservatorium, das Brünner Theater trägt mit Stolz seinen Namen. Man kann behaupten, dass Janáček einen großen Einfluss - sei es unmittelbar oder mittelbar durch den Einfluss auf die Volksmusiktradition, insbesondere in Mähren - auf viele mährische Komponisten der Volks- und Blasmusik ausübte. Vielen wird das unter Umständen nicht einmal so bewusst.


"Musik ist meine Heimat" -- Rafael Kubelík

Rafael Kubelík
29.6.1914 - 11.8.1996

Rafael Kubelík, seinerzeit vorrangiger Dirigent der Tschechischen Philharmonie, wurde infolge seiner Ansichten, die die Unvereinbarkeit der Kunst und Politik betraf, verschiedensten Formen des Nahetretens seitens der kommunistischen Nomenklatura ausgesetzt. Er wurde gezwungen, die Heimat zu verlassen. Er ging nach Deutschland, wo er in München bei dortigen Bayerischen Klangkörpern, vor allem aber beim Bayerischen Rundfunk, herzliche Aufnahme fand.
Er hatte die Hoffnung aufgegeben, dass er jemals in die Heimat rückkehren wird können. Es ist aber doch mit der Ankunft der ČSA-Maschine am Prager Flughafen Ruzyně am 8.4.1990 geschehen. Bis zu seinem Ableben schaffte er es noch, mit der Tschechischen Philharmonie Konzerte aufzuführen, die nicht nur in künstlerischer Hinsicht, sondern auch mit ihrer Symbolik für das tschechische Volk zum fixen Bestand der Geschichte der tschechischen Musik gehören werden.*) Janáček´s Sinfonietta consists of five movements

Movements:
00:00 - I. Allegretto — Allegro maestoso (Fanfare)

02:25 - II. Andante — Allegretto
(The Castle, Brno)

08:35 - III. Moderato
(The Queen's Monastery, Brno)

13:58 - IV. Allegretto
(The Street Leading to the Castle)

17:02 - V. Andante con moto
(The Town Hall, Brno)
The Sinfonietta is a very expressive and festive, late work for large orchestra (of which 25 are brass players). It is dedicated "To the Czechoslovak Armed Forces" and Janáček said it was intended to express "contemporary free man, his spiritual beauty and joy, his strength, courage and determination to fight for victory." It started by Janáček listening to a brass band, becoming inspired to write some fanfares of his own. When the organisers of the Sokol Gymnastic Festival approached him for a commission, he developed the material into the Sinfonietta. He later dropped the word military.

The work is typical of Janáček's tight construction, the material of each movement deriving from the opening motif. It features several variants based on Janáček's original fanfare. The first movement is scored only for brass and percussion. The second movement begins with a rapid ostinato from the wind, but later has a more lyrical episode. The third begins quietly in the strings, but is interrupted by a stern figure in the trombones, leading to another fast dance-like passage. In the fourth movement, Janáček celebrates the newly liberated Czechoslovakia with a joyous trumpet fanfare. The finale begins in the key of E-flat minor with a calm retrograde version of the opening melody. However, this quickly moves into a triumphant finale, the return of the opening fanfare decorated with swirling figures in the strings and wind.

The first performance was in Prague on 26 June 1926 under Václav Talich.