Evropský portál české dechovky / Europäisches Portal böhmischer Blasmusik / European portal of Bohemian brass EVROPSKÝ PORTÁL ČESKÉ DECHOVKY
EUROPÄISCHES PORTAL BÖHMISCHER BLASMUSIK
EUROPEAN PORTAL of BOHEMIAN BRASS MUSIC
Vlajky
Živá tradice v domovině, Evropě a ve světě --- Living tradition at home, Europe and in the world --- Lebende Tradition in der Heimat, Europa und der Welt
Hudba spojuje národy  Hudba spojuje / Musik verbindet   Music unites nations   Hudba spojuje / Musik verbindet   Musik verbindet Völker

_ Festivities Header _

"Kéž by ona touha člověka žít v pravdě a lásce
vás provázela nejenom o vánocích"

DE Weihnachtskonzert mit BK Stříbrňanka - Übersetzung s. zweite Beitragshälfte.

Vánoční zvon
ve vzpomínce na zesnulého
skladatele Jiřího Vrány

"... mráz kreslí květy ledové
a slunce nemá na nás čas ..."

"Nejkrásnější vánoce s dechovkou"
nejnovější DVD Stříbrňanky
natočené ve farním kostele
sv. Petra a Pavla v Polešovicích

Weihnachtsglocke
im Gedenken an den verstorbenen
Komponisten Jiří Vrána

"... der Frost malt Blumen ins Eis
und die Sonne hat keine Zeit für uns ..."

"Die schönsten Weihnachten mit Blasmusik"
die neueste DVD der Blaskapelle Stříbrňanka
aufgenommen in der Pfarrkirche
St. Petrus und Paulus in Polešovice

Ndechové hudby Stříbrňanky v tomto roce.

Městys Polešovice leží jen několik málo kilometrů západně od Uherského Hradiště v oblasti bohaté na dobré víno. V této oblasti, v nedaleké Stříbrnici, Moravském Písku, Kunovicích se nachází doma dechová hudba Stříbrňanka. Tato dechová hudba, která měla během měsíce prosinece koncertů s vánoční tematikou plný kalendář, si poslední termín v tomto roce symbolicky rezervovala právě pro Polešovický kostel. Zde natočila na sklonku roku v důstojné atmosféře  své nové DVD s názvem "Nejkrásnější vánoce s dechovkou". ...

Chrám boží byl v neděli 27. prosince takřka do posledního místa vyplněn. Na koncert přišlo více než 600 milovníků dechové a sváteční hudby. Koncert sestával ze dvou tématických bloků. Krátká přestávka mezi oběma bloky byla určena především "k rozhýbání". Uvnitř kostela se rozhošťovalo vlezlé chladno. První část koncertu byla věnována tématu mezilidských vztahů, lásce. Morava je klenotnice takových písniček jak jistě mnozí ví. Druhá část byla pak naplněna  písněmi  klasickými, méně slýchávanými se sváteční vánoční náladou.

Jak známo, je Stříbrňanka na takové tradiční koncerty vždy velmi dobře připravena.  Zpěv Stříbrňaky byl v tomto prostředí - ale to jistě nikoho nepřekvapí - lahůdkou pro gurmeje dechové hudby. Na "výpomoc" přichází, pomalu ale jistě stále častěji ti nejmladší z bližních. Tentokráte to byli Matyáš Ondrůšek a Radovan Siman, kteří věkově nejsou ještě školou povinní.

Polešovice
Drsné klimatické podmínky nedali členové dechové hudby v žádném okamžiku na sobě znát ač měli  značně "promrzlé" ruce, jak jsem se po představení sám mohl přesvědčit. Koncertem provázela slovem velmi nenuceně a sympaticky Martina Ondrůšková, které se dle mého cítění podařilo mnohými vhodnými zmínkami výstižně poukázat na skutečné hodnoty v životě jakými jsou mezilidské vztahy, láska k bližnímu. Martině se také podařilo vrhnout kritický pohled na mnohdá přehnanou konzumní orientaci naší doby a tak přimět přítomné k zamyšlení nad podstatou vánoc.

Dechová hudba Stříbrňanka se podílí velmi aktivně na udržování starých tradic, které zejména na Moravě tvoří součást denodenního života. Za to náleží dechové hudbě Stříbrňance vřelý dík.

 Foto vlevo (poskytl Miroslav Vlčnovský): Stříbrňanka v Polešovicích 27. prosince 2009

 


DE 2009-12-27: Weihnachtskonzert mit BK Stříbrňanka

" Möge jene Sehnsuch des Menschen in Wahrheit und Liebe zu leben
euch nicht nur zur Weihnachtszeit begleiten"

Die Weihnachtszeit kehrt wieder zurück. Festlich gestimmte Anhänger der Weihnachtskonzerte aus Nah und Fern kamen in der barocken Pfarrkirche zu St. Petrus und Paulus in Polešovice zusammen, um dem letzten Auftritt der Blaskapelle Stříbrňanka in diesem Jahr beizuwohnen.

Farní kostel sv. Petra a Pavla, Polešovice
Pfarrkirche St. Petrus und Paulus
Polešovice

Das kleine Städtchen Polešovice liegt einige wenige Kilometer westlich von Uherské Hradiště entfernt, in einem Gebiet, das durch seine guten Weine bekannt ist. In diesem Gebiet, in den unweit gelegenen Orten Stříbrnice, Moravský Písek, Kunovice sind die Mitglieder der  Blaskapelle Stříbrňanka zu Hause. Diese Blaskapelle hatte mit Weihnachtsthematik  ihren Terminkalender  im Monat Dezember voll. Der letzte Termin dieses Jahres wurde symbolisch für den Auftritt in der Pfarrkirche Polešovice reserviert.  Hier wurde gegen Ende dieses Jahres im würdigen Ambiente die neueste DVD mit dem Titel „Die schönsten Weihnachten mit der Blasmusik“ aufgenommen.

Das heilige Haus war am Sonntag, den 27. Dezember beinahe bis auf den letzten Platz gefüllt. Zum Konzert kamen, konservativer Schätzung nach, mehr als 600 Liebhaber der Blas- und Festmusik. Das Konzert bestand aus zwei thematischen Blöcken.  Eine kurze Pause dazwischen war vor allem für eine körperliche Entspannung gedacht. Im Gotteshaus breitete sich nämlich eine majestätische, unter die Haut gehende Kälte aus.  Der  erste Teil wurde dem Thema der zwischenmenschlichen Beziehungen, der Liebe gewidmet. Mähren ist in dieser Hinsicht eine Schatzkammer derartiger Lieder wie sicherlich viele auch wissen. Der zweite Konzertteil wurde mit klassischen, weniger oft gehörten, stimmigen Festliedern mit Weihnachtsthematik gefüllt.

Polešovice

Wie allgemein bekannt, ist die Blaskapelle Stříbrňanka für solche traditionellen Weihnachtskonzerte immer sehr gut vorbereitet. Der Gesang des bekannten Stříbrňanka Gesangsquartett  in diesem feierlichen Ambiente war – wen überrascht das schon – eine Delikatesse für Feinschmecker der Blasmusik.  Zur „Gesangs-Aushilfe“ werden immer öfter die Jüngsten aus dem Kreis der Verwandten herangezogen. Diesmal waren es Matyáš Ondrůšek und Radovan Siman. Beide sind in ihrem Alter noch nicht schulpflichtig.

Sehr herbe klimatische Bedingungen in der Kirche ließen sich die Mitglieder der Blaskapelle in keinem Augenblick anmerken, obwohl sie „halbgefrorene“ Hände hatten, wie ich mich nach der Veranstaltung überzeugen konnte. Durch das Weihnachtskonzert führte mit Wort sehr ungezwungen und sympathisch die Sängerin Martina Ondrůšková. Meinem Gefühl nach gelang es ihr durch viele geeignete Anmerkungen sehr treffend auf wirkliche Werte im Leben aufmerksam zu machen, zu denen gute menschliche Beziehungen und Nächstenliebe gehören. Martina gelang es auch, einen kritischen Blick auf die manchmal überzogene Konsumorientierung in unserer Zeit zu werfen und damit die Anwesenden zum Nachdenken über den tieferen Sinn der Weihnachten zu veranlassen.

Die Blaskapelle Stříbrňanka beteiligt sich sehr aktiv an der Pflege der alten verwurzelten Tradition, die in Mähren zum Bestandteil des täglichen Lebens gehört. Dafür gebührt der Blaskapelle ein aufrichtiger Dank.