Evropský portál české dechovky / Europäisches Portal böhmischer Blasmusik / European portal of Bohemian brass EVROPSKÝ PORTÁL ČESKÉ DECHOVKY
EUROPÄISCHES PORTAL BÖHMISCHER BLASMUSIK
EUROPEAN PORTAL of BOHEMIAN BRASS MUSIC
Vlajky
Živá tradice v domovině, Evropě a ve světě --- Living tradition at home, Europe and in the world --- Lebende Tradition in der Heimat, Europa und der Welt
Hudba spojuje národy  Hudba spojuje / Musik verbindet   Music unites nations   Hudba spojuje / Musik verbindet   Musik verbindet Völker

_ Festivities Header _

CZECH
GERMAN

Je-li tvé srdce čisté, je pak vše světa tvého čisté.
Ryokan, Zen-Buddhistický mnich japonské Soto-shu, 1758 - 1831,  z Izumozaki, Japonsko

 

U jihomoravských dechováků velmi oblíbená moderátorka Růženka Dobešová z Milotic slaví 4. května 2016 své jubilejní kulaté 70-tiny. Ač žena, dnes se nic neutají:-)))

Rúženka je znalec poměrů v dechové hudbě. Na Moravě je málo lidí, kteří ji neznají a je málo lidí, které nezná ona, zejména v moravské dechovce. Zná velmi dobře tradice téměř do detailu, protože v takovém kulturním prostředí vyrůstala. Je nejen zvaným hostem na mnohá setkání dechových hudeb, ale také působí jako moderátor u nejprestižnější moravské dechovky Mistříňanky.  Její tatínek pan Bohumil Zbořil, byl hrdý nositel dechových tradic a jak víme, příslovečné jablko nikdy nepadá příliš daleko od stromu.

Zde je na místě poznamenat, že pan Bohumil Zbořil dovedl nadchnout pro péči o dechovou tradici mnoho lidí, kteří pak, jako on sám, zasvětil dechovce život. Mezi ty nejprominentnější patří bezesporu jak Antonín Pavluš, tak současný kapelník Mistříňanky František Pavluš st. Lze dokonce spekulovat, zda-li bychom dnes vůbec měli tak vynikající hudební těleso z Mistřína, kdyby nebylo pana Zbořila.

Rúženka je pro moderaci akcí s dechovou tématikou přímo zrozena. Není to jen nezbytná znalost mnoha nevyřčeného kolem dechovky, ale zejména její naprosto nekonfliktní způsob podání a přiblížení nejrůznějších, vesměs zajímavých okolností, které s dechovou tradicí souvisí. Navíc - a to ze zásady - dodržuje společenskou etiketu, prostě jasný respekt vůči různorodému publiku. Ne každý to umí. Nebudu se zde zdržovat úvahami, kteří to zjevně neumí. Rúženka miluje lidi, spoluobčany a to bez výhrad. Vnímavému návštěvníku to nemůže nikdy ujít. Zjevně se řídí všeobecným pravidlem "žij a nech žít". Moc krásná zásada.

Růženka Dobešová se narodila v Miloticích 4. května 1946 do muzikantské rodiny Marie a Bohumila Zbořilových.  Po základní škole nastoupila na zemědělskou školu do Holešova. Zůčastňovala se vystoupení  na různých kulturních akcích ve zpěvu a recitaci. Poté, co se provdala za Františka Dobeše v roce 1966, začala s přáteli vystupovat v estrádním pořadu "Babiččina krabička". .Zde také započala spolupráce s jejím dlouholetým kolegou, panem Karlem Kopřivou. Postupně začali konferovat a bavit lidi na různých akcích s lidově kulturní tématikou. Rúženka spolupracovala jako konferanciér s mnoha dechovými hudbami jako např. s DH Bojané, Dambořanka, Vracovjáci, Skoroňáci a dalšími. Uváděla dechovkové festivaly, zpívání mužských sborů, koncerty a řadu dalších kulturních setkání s tradiční lidovou tématikou. Od roku 2004 doprovází znalecky slovem dechovou hudbu Mistříňanka.

Jak již bylo řečeno, zasloužil se pan Bohumil Zbořil významnou měrou o hudební vývoj jak Antonína, tak mladšího bratra Františka Pavluše. Tato okolnost vedla k zrození myšlenky založit v Miloticích festival dechových hudeb "Zbořilovy Milotice". Je mou ctí na první konání tohoto festivalu upozornit opravdové příznivce tradiční moravské dechovky. První ročník tohoto festivalu se bude konat 19.6.2016 k výročí nedožitých 110 let patrona festivalu. Při této příležitosti budou rovněž slaveny zcela oficiálně Růženčiny 70. narozeniny. František Pavluš mně v rozhovoru sdělil: "My to cítíme jako opravdové poděkování za to, co tento muzikant (pan Zbořil) pro nás udělal."
Na 1. festivalu "Zbořilovy Milotice" vystoupí renomované formace: DH Miločanka, Jižani, Drietomanka a hostitel Mistříňanka. Lze se na co těšil.

Tak tedy:
1. ročník "Zbořilovy Milotice" 19.6.2016 - vystoupí DH Miločanka, Jižani, Drietomanka a hostitel Mistříňanka
Zváni jsou všichni fandové tradiční kultivované moravské dechovky.

 


dechová hudba Mistříňanka - moravský klenot
"... volajú nás, vtať sa Mistříňanko, si naše potěšení."
vystoupení Mistříňanky v Rakovníku 22. března 2016, kapelník František si zde odskočil, je ale slušně zastoupen
 
Růženko, gratulace k narozeninám ode mne a všech příznivců stránek www.dechovka.eu s přáním pevného zdraví do dalších let.

Wenn dein Herz rein ist, dann sind alle Dinge deiner Welt rein.
Ryokan, Zen-Buddhistischer Mönch der japanischen Soto-shu, 1758 - 1831,  Izumozaki, Japan

 

Die bei den südmährischen Blasmusikfreunden sehr beliebte Moderatorin Růženka Dobešová aus Milotice feiert am 4. Mai 2016 ihr rundes 70. Geburtstagsjubiläum. Obwohl eine Frau, es bleibt nichts geheim gehalten::-)))

Rúženka ist ein Kenner der Verhältnisse in der Blasmusik. In Mähren gibt es nur wenige Leute, die sie nicht kennen und gleichfalls gibt es wenige Leute, die sie, insbesondere in der mährischen Blasmusik, nicht kennt. Sie kennt sehr gut die Traditionsbräuche bis ins Detail, denn in einem derartigen kulturellen Environment wuchs sie auf. Sie ist nicht nur gerne gesehener, eingeladener Gast zu vielen Blasmusik-Treffen, sie wirkt auch als Moderator bei der angesehensten mährischen Blaskapelle  Mistříňanka. Ihr Vater, Herr Bohumil Zbořil, war ein stolzer Träger der Blasmusiktradition in Milotice und wie wir wissen, der sprichwörtliche Apfel fällt in der Regel nicht allzu weit vom Baum.

Hier ist angebracht zu bemerken, dass Herr Bohumil Zbořil brachte es zustande, viele junge Leute für die Pflege der Blasmusik-Tradition zu begeistern, die dann, genauso wie er selbst, ihr beinahe ganzes Leben der Blasmusik einweihten. Zu den prominentesten Personen gehören zweifelsohne sowohl der Gründer Antonín Pavluš als auch der derzeitige Kapellmeister von Mistříňanka  František Sen. Man kann sogar spekulieren, ob wir heute überhaupt einen so herausragenden musikalischen Körper aus Mistřín  hätten, wenn es des Herrn Zbořil nicht gäbe.

Růženka ist für die Moderation von Veranstaltungen mit Blasmusikthematik wie geboren. Es ist nicht nur die unabdingbare Kenntnis vieler unausgesprochener Feinheiten rund um die Blasmusik, sondern auch ihre durchaus konfliktlose Art der Darbietung sowie das Näherbringen unterschiedlicher, durchwegs interessanter Begebenheiten, die mit der Blasmusik-Tradition zusammenhängen. Darüber hinaus - infolge ihrer zugrundeliegenden Prinzipien - hält sie in allen Situationen die Gesellschaftetikette ein.  Kurz um, sie zeigt immer ein klares Respekt vor einem heterogenen Publikum. Nicht jeder kann das so gut. Hier habe ich nicht die Absicht, mich mit Überlegungen aufzuhalten, wer es offensichtlich nicht kann.  Růženka liebt die Leute, ihre Mitbürger, "ohne Wenn und Aber." Einem aufmerksamen Besucher kann das nie entgehen. Offensichtlich lässt sie sich von einem allgemeinen Kredo leiten lassen: "Lebe und lass leben". Ein sehr schöner Grundsatz.

Růženka Dobešová wurde in Milotice am 4. Mai 1946 in eine Musikantenfamilie von Marie und Bohumil  Zbořil geboren. Nach der Grundschule setzte sie ihre Ausbildung in der Landwirtschaftschule in Holešov fort. Sie nahm stets an unterschiedlichen Kulturaktivitäten  als Sängerin und Rezitatorin teil. Nach der Eheschließung mit František Dobeš im Jahre 1966 begann sie mit Freunden in der Unterhaltungssendung "Omas Schachterl" aufzutreten. Hier begann auch die Zusammenarbeit mit ihrem langjährigen kongenialen Kollegen Herrn Karel Kopřiva. In weiterer Folge begannen die beiden gemeinsam Volkskultur-Veranstaltungen zu moderieren und die Leute mit Folklore-Witz zu unterhalten. Rúženka  arbeitete darüber hinaus mit vielen Blasmusikformationen zusammen, unter anderem mit Bojané, Dambořanka, Vracovjáci, Skoroňáci, um nur einige zu nennen. Sie moderierte Blasmusikfestivals, Männergesangsauftritte, Konzerte sowie eine Reihe weiterer Kulturbegegnungen mit der traditionellen Folklorethematik. Ab dem Jahr 2004 begleitet  sie kenntnisreich die Auftritte der Blaskapelle Mistříňanka.

Wie bereits angedeutet, erwarb Herr Bohumil Zbořil im besonderen Maß Verdienste um die musikalische Entwicklung sowohl von Antonín, als auch vom jüngeren Bruder František Pavluš. Diese Tatsache führte zur Geburt der Idee, in Milotice zu Ehren und zum Gedenken an Herrn Zbořil ein Blasmusikfestival "Zbořilovy Milotice". zu gründen. Es ist für mich eine Ehre, wirkliche Anhänger kultivierter mährischer Blasmusik zu diesem ersten Treffen einzuladen. Der erste Jahrgang dieses Festivals findet am 19. Juni 2016 zur 110-nten Geburtstagswiederkehr des Festivalpatrons statt. Bei dieser Gelegenheit wird auch der 70. Geburtstag von Růženka Dobešová gefeiert.  František Pavluš teilte mir im Gespräch mit:  "Wie empfinden diese Aktion als ein aufrichtiges Dankeschön für alles, was dieser Musikant (Herr Zbořil) für uns gemacht hat."  Am 1. Festival "Zbořilovy Milotice"  treten renommierte Formationen auf: Blaskapelle Miločanka, Jižani, Drietomanka sowie der Gastgeber Mistříňanka. Wir haben einen Grund, uns schon jetzt zu freuen.

Alsdann:
1. Jahrgang "Zbořilovy Milotice" 19.6.2016 - mit den Blaskapellen  Miločanka, Jižani, Drietomanka sowie Mistříňanka
eingeladen sind alle Fans der traditionell kultivierten mährischen Blasmusik


  Blaskapelle Mistříňanka - mährischer Juwel
"... sie rufen uns zu, kehr zurück Mistříňanka, du bist unser Vergnügen."
hier der Auftritt von Mistříňanka in Rakovník am 22. März  2016,
der Kapellmeister František ist auf einen Sprung weg, hier aber in tüchtiger Vertretung
 
Růženka, Gratulation zu Deinem Geburtstag von mir sowie von allen Anhängern  dieses Portals mit dem Wunsch fester Gesundheit  in den kommenden Jahren.


.