Evropský portál české dechovky / Europäisches Portal böhmischer Blasmusik / European portal of Bohemian brass EVROPSKÝ PORTÁL ČESKÉ DECHOVKY
EUROPÄISCHES PORTAL BÖHMISCHER BLASMUSIK
EUROPEAN PORTAL of BOHEMIAN BRASS MUSIC
Vlajky
Živá tradice v domovině, Evropě a ve světě --- Living tradition at home, Europe and in the world --- Lebende Tradition in der Heimat, Europa und der Welt
Hudba spojuje národy  Hudba spojuje / Musik verbindet   Music unites nations   Hudba spojuje / Musik verbindet   Musik verbindet Völker

_ Festivities Header _

Ples muzikantů 2011, Program
Letošního Plesu muzikantů v Hodoníně 8. a 9. dubna 2011 se zúčastnilo 14 dechových skupin, Šestka Josefa Konečného, Cimbálová muzika Olina z Hodonína a folklorní skupina Dubina z Hodonína. V předsálí bylo možno u stánků zakoupit noty z široké nabídky hudebního nakladatelství Michala Steranky a také vlastní noty skladatele Petra Studeniče, který hraje s Legrúty. Bylo možno také získat CD Mistříňanky, Drietomanky a CD z produkce studia Jaromíra Rajchmana a Antonína Koníčka. Nabízela se rovněž řada vybraných jakostních vín z vinné oblasti kolem Hodonína.

Úroveň vystoupení kapel byla celkově vzato velmi dobrá. Protože se jednalo o ples, byl hudební program každé kapely vhodně přizpůsoben dané příležitosti.  Sólové sklady se vyskytovaly ojediněle. Proto bylo možno věnovat se tanci po celou dobu plesu. Mému pozorování ale neuniklo, že se plesu tento rok v porovnání s rokem předchozím zjevně zúčastnilo méně hostů. O důvodech lze spekulovat. Na jednu stranu se proslýchaly zprávy, že je ples vyprodán, naproti tomu bylo na plese ale ve skutečnosti dostatek volných míst. Značnou část hostů tvořili návštěvníci ze sousedních zemí, především Německa, Rakouska a Švýcarska, ojediněle - a v menší míře než v letech minulých - ze zemí Beneluxu. Čti dále ...

Musikantenball Hodonín 2011 - Eindrücke

Am diesjährigen Musikantenball in Hodonín am 8. und 9. April 2011 haben insgesamt 14 Blaskapellen, die Josefkapele von Josef Konečný, die Zimbalmusik Olina aus Hodonín sowie die Folkloretanzgruppe Dubina aus Hodonín teilgenommen. Im Vorsaal konnte man an den aufgestellten Ständen Noten aus dem breiten Sortiment des Musikverlages Michal Steranka sowie eigene Noten vom Komponisten Peter Studenič (Legrúti)  käuflich erwerben. Ferner konnte man CD´s von den Blaskapellen Mistříňanka, Dietomanka sowie CD aus der Produktion des Tonstudio Jaromír Rajchman und Antonín Koníček bekommen. Im Angebot befand sich auch eine Reihe erlesener Qualitätsweine aus dem Weinanbaugebiet um Hodonín herum.

Das Niveau der Präsentationen  der Blaskapellen war in der Gesamtbetrachtung sehr gut. Da es sich um einen Ball handelte, war das musikalische Programm jeder Blaskapelle danach ausgerichtet. Solostücke gab es nur vereinzelt. Deshalb war es möglich, sich dem Tanz während der ganzen Balldauer ausgiebig zu widmen. Meiner Beobachtung konnte allerdings nicht entgehen, dass die Beteiligung seitens der Ballgäste im Vergleich zum Vorjahr sichtlich abgenommen hat.  Über die Gründe lässt sich spekulieren. Einerseits konnte vernommen werden, dass der Ball ausverkauft ist, andererseits gab es am Ball in der Tat genügend freie Plätze. Einen beachtlichen Anteil von Gästen bildeten Besucher aus den Nachbarländern, vor allem aus Deutschland, Österreich und der Schweiz, vereinzelt - und in vermindertem Ausmaß als in den vorangegangenen Jahren - Besucher aus den Benelux Ländern. Weiterlesen ... 
[ Čtěte dále ] Ples muzikantů 2011 - Dojmy
závěr v pozdní hodinu patřil velmi soustředěné dechové hudbě Ištvánci
Největší podíl celkového úspěchu plesu je třeba jednoznačně připsat kapelám, které tradičně hrají bez nároku na honorář. Nebýt nadšení z jejich strany, ples tohoto druhu a rozsahu by se nikdy nemohl rentovat a tudíž ani konat.

Je třeba dále poznamenat, že se hodonínský kulturní dům po administrativní stránce nachází v jakémsi přechodném stavu. Dosavadní ředitel byl po posledních komunálních volbách nahrazen novou, značně mladou ředitelkou. Také dosavadní organizační pracovnice, která kolem dechové hudby vše připravovala, odchází do důchodu.

Vyvstává tudíž otázka, co přinese budoucnost. Po úmrtí ředitele kulturního domu Stanislava Pěnčíka před několika lety, který se o dechovkové dění  vždy a všude příkladně staral, vznikl v domě na Valech pro dechovku jakýsi  stav "bez otce", pociťované vákum, které dle mého pozorování i nadále přetrvává. Projevuje se to i na způsobu realizace plesu. Uvedení plesu chybí důstojný rámec, který by jedinečnosti této kulturní akce v republice odpovídal. Na účast zahraničních hostů se také nebere odpovídající zřetel. Způsob moderace je zcela nevhodný a místy i nedůstojný. Celá kulturní akce má tudíž navenek značně neprofesionální vzhled. Kulturní oddělení radnice města Hodonína si patrně vůbec neuvědomuje, co "doma má" a jakou pozici Hodonín v oblasti dechové hudby vůbec zastává. Lze tedy oprávněně pochybovat o tom, že se dechová hudba - a to v srdci hudebního Slovácka - ze strany vedení města nachází v "nejlepších rukou".

Ozvučení plesu se nacházelo v rukou zvukařů jednotlivých kapel, případně v osvědčených rukou samého Jaromíra Rajchmana, který při této příležitosti předvedl a užil nově pořízený mixážní pult.

Nicméně chci i nadále vycházet z naděje, že se situace - byť i graduálně - zlepší a ples muzikantů si zachová svou tradici. Lze jen doufat, že se budou kapely i v budoucnu za stávajících podmínek aktivně podílet na tvorbě plesu a tak svou účastí v krásné a doposud jedinečné tradici pokračovat. V tradici, kterou zavedl před více než 40ti lety veterán dechové hudby Josef Novák z Ratíškovic.

Za současnou i budoucí účast na plesu je třeba všem kapelám vyjádřit velké uznání a vyslovit skutečně vřelý dík.

Viz. také foto a video album.
[ Weiterlesen ] Musikantenball 2011 - Eindrücke

der Abschluss gehörte der zur späten Stunde sehr konzentrierten Blaskapelle Ištvánci
Den größten Anteil am gesamten Ballerfolg muss eindeutig auf das Konto der teilnehmenden Blaskapellen gutgeschrieben werden, die traditionsgemäß auf das Honorar verzichten. Wenn es seitens der Blaskapellen diese Großzügigkeit nicht gäbe, könnte sich ein Ball dieser Art, dieses Umfanges sowie dieser Qualität nie rentieren und daher auch nie stattfinden.

Ferner sei angebracht, zu erwähnen, das sich das Kulturhaus in Hodonín in administrativer Hinsicht in einer Übergangsphase befindet. Der bisherige Direktor des Hauses wurde nach den letzten Kommunalwahlen durch eine neue, ziemlich junge Direktorin ersetzt. Auch die bisherige Mitarbeiterin, die sich mit den organisatorischen Agenden von Blasmusikveranstaltungen im Hause befasste, tritt ihren Ruhestand an.

Es drängt sich daher die Frage auf, was die Zukunft für die Blasmusik mit sich bringt. Nach dem Ableben des Direktors des Kulturhauses Stanislav Pěnčík vor einigen Jahren, der sich für die Blasmusik immer beispielhaft einsetzte, entstand für die Blasmusik im Haus in der Hodoníner Gegend Horní Valy ein Zustand der "Vaterlosigkeit". Ein nicht lediglich von mir so empfundenes Vakuum, das meiner Beobachtung nach nach wie vor besteht. Es äußert sich auch in der Art und Weise, wie die Musikantenbälle der letzten Jahre abgehalten wurden. Der Balleröffnung fällt ein würdiger Rahmen, der der Einmaligkeit dieses kulturellen Anlasses in der Republik auch entsprechen würde. Die Teilnahme der ausländischen Gäste wird nicht gebührend berücksichtigt. Die Art und Weise der Moderation ist ungeeignet, stellenweise sogar unpassend. Die ganze Veranstaltung trägt daher nach außen hin ein Zeichen eines unprofessionellen Zuganges. Die Kulturabteilung des Hodoníner Rathauses bekommt vermutlich gar nicht mit, was sie in der Stadt haben bzw. welche Stellung Hodonín im Segment der böhmischen Blasmusik überhaupt einnimmt. Es lässt sich daher vom berechtigten Zweifeln ausgehen, dass sich die Blasmusik hier im Herzen der volksmusikalischen Mährisch-Slowakei seitens der Stadtleitung in den "besten Händen" befindet.

Die ton-technische Betreuung der Blaskapellen befand sich in den Händen ihrer jeweiligen Tonmeister, gelegentlich in den bewährten Händen von Jaromír Rajchman himself, der bei der Gelegenheit die neu angeschaffte, moderne Misch- und Steuer-Anlage vorführte und einsetzte.

Nichtsdestotrotz will ich weiterhin von der Hoffnung ausgehen, dass sich die Situation - sei es auch nur marginal - verbessert und der Musikantenball seine Tradition bewahrt. Man kann nur hoffen, dass sich die Blaskapellen unter den obwaltenden Umständen auch in der Zukunft an der Ballgestaltung beteiligen werden, womit sie mit ihrer Teilnahme diese schöne, bisher einzigartige Tradition weiterhin am Leben erhalten. Eine Tradition, die vor über 40 Jahren vom Veteran der Blasmusik Josef Novák aus Ratíškovice ins Leben gerufen wurde.

Sowohl für die gegenwärtige als auch für die künftige Ballteilnahme sei allen Blaskapellen eine große Anerkennung und ein herzliches Dankeschön ausgesprochen.

S.a. Fotos und Videos im Album.