Evropský portál české dechovky / Europäisches Portal böhmischer Blasmusik / European portal of Bohemian brass EVROPSKÝ PORTÁL ČESKÉ DECHOVKY
EUROPÄISCHES PORTAL BÖHMISCHER BLASMUSIK
EUROPEAN PORTAL of BOHEMIAN BRASS MUSIC
Vlajky
Živá tradice v domovině, Evropě a ve světě --- Living tradition at home, Europe and in the world --- Lebende Tradition in der Heimat, Europa und der Welt
Hudba spojuje národy  Hudba spojuje / Musik verbindet   Music unites nations   Hudba spojuje / Musik verbindet   Musik verbindet Völker

"Když pomyslím na to, co jsem osobně z hudby pro můj život získal, tak je to asi více, než obráceně."    "Wenn ich daran denke, was ich persönlich aus der Musik für mein Leben gelernt habe, dann ist das wahrscheinlich mehr als umgekehrt." -- Daniel Barenboim

Blaskapelle
CZECH
GERMAN

"Každý Švýcar má ve skříni bouchačku,
každý Rakušák hudební nástroj." 
- Antonín

Úvodem je třeba předeslat malou, ale nutnou poznámku.  www.dechovka.eu je tzvn. "OMS-Business" (One-Man-Show"). Jinými slovy, zvládnout lze hodně, ale jen postupně. Zajímavých a důležitých témat je tolik, že by je ani "kůň neunesl". Proto jsem také sotva pomýšlel na velmi rozsáhlou oblast, zmapování či sledování aktivit hudebních spolků. Vyžadovalo by to patrně samostatné "ministerstvo". Pokoušet se o něco takového - v jedné osobě - by byl téměř holý nesmysl.

Nicméně tematiku společenské důležitosti hudebních spolků nosím v srdci už dlouhá léta a myslím, že je na čase se jí konečně - v rámci mých možností - věnovat. Instituce hudebních spolků pokrývá harmonicky a aktivně  několik důležitých oblastí společenského života. Podnětem k zamyšlení je pro mne hned několik evidentních faktů, některé z nich v následujícím uvedu:

 + Hudební spolky jsou "líhně" nejen hudebního dorostu, ale i líhně těch, co se chopí "štafety" další péče o dorost a tím přispívají rozhodným způsobem k tomu, aby "oheň lidové hudby" a vše s tím spojené nevyhasl.

+ Mnoho muzikantů, kteří prošli základní průpravou v hudebních spolcích, zakládají pak dechové formace, velmi často se stěžejní nabídkou české dechovky, tzvn. "böhmische Blaskapellen". A to mne vždy velmi těší.

+ Nemálo muzikantů, kteří získali hudební základy a motivaci k hudbě v hudebních spolcích se zdokonalují v hudebním vzdělávání a ne zřídka se umístí na místech  nejprestižnějších orchestrů všeho druhu.

+ Mnoho hudebních spolků sice nepraktikují českou dechovku stěžejně, nicméně ale nelze tvrdit, že by několik kompozic ze soudku ryze české dechovky neměli, většinou jich mají několik.

+ Hudební spolky, které se těší velké oblibě v německy hovořících zemích a to zejména v Rakousku, lze - týkaje se výchovy hudebního dorostu pro civilní oblast - velmi hrubě přirovnat k důležitosti bývalých vojenských hudeb a vojenských výchovných zařízení za "Železnou oponou", podotýkám velmi hrubě, aniž bych měl v úmyslu zajít do detailů.

+ Hudební spolky umožňují mladým poznat mezigenerační prostor společnosti a společenský kodex chování v praxi.

+ Mimořádný význam hudebních spolků  z mého hlediska spočívá  ale v tom, že jsou aktivní pečovatelé a nositelé tradic, lidově hudebních tradic, zvyků a "LOKÁLNÍHO SOCIÁLNÍHO TMELE". Tato okolnost se mně jeví jako mimořádně hodnotná zejména  v současnosti, kdy je společnost vystavena nejrůznějším, veskrze chaotickým a destruktivním GLOBALISTICKÝM tendencím, za kterými se skrývá všudypřítomné "NORMOVÁNI", normování člověka (WHO), klimatu, přírody, finančního sektoru a nastolení kybernetického ovládání všeho, co se člověka, rodiny, společnosti týče (Agenda 2030, One World Government). Pro mnohé jistě není žádnou novinkou, že dějiny, s ohledem na tokové snahy,  zaznamenaly již povícero pokusů.
!!Viz také Zakázaná pravda nahlas! Řízená výměna obyvatelstva v Evropě (CZ DABING)

V Rakousku je snad - přehnaně řečeno - více hudebních spolků než samotných obcí. Rakousko, ač co do rozlohy malá země, má gigantický hudební potenciál. Každá obec je na svůj hudební spolek nejen hrdá, ale jej také všestranně podporuje. Hudební spolky v obci sehrávají důležitou roli při všech projevech lokálního, zejména kulturního dění. Sám jsem to několikráte prožil na vlastní "husí" kůži. Každá důležitá událost v obci bez ohledu na charakter je bez LOKÁLNÍHO hudebního spolku takřka nemyslitelná. A lze prohlásit, že každá taková událost zanechá  "obláček stmelujícího charakteru".

Tento fenomén se asi nejvýrazněji projevuje v západní části Rakouska. Proto jsem velmi potěšen, že mohu mou zdejší barevnou "verbální mozaiku" dokreslit videozáznamem, z kterého je Identita, lokalní soudružnost, hrdost, harmonie a láska k domovině obyvatel pro mnoho příznivců těchto stránek  zcela zřejmá.

Video bylo pořízeno skupinou "TirolVideo", které zde na stránkách www.dechovka.eu uvádím s jejich laskavým svolením.

 
"Brass music from Austria - marching bands from North, East and South Tyrol"
by courtesy of "TirolVideo" - www.tirolvideo.com
Edelweiss k


"Jeder Schweizer hat im Schrank 'a Krochn',
jeder Österreicher ein Musikinstrument." 
- Antonín

Zu Beginn muss eine kleine, aber notwendige Anmerkung gemacht werden. www.dechovka.eu ist ein sogenannter „OMS-Business“ (One-Man-Show). Mit anderen Worten, man kann vieles bewältigen, aber nur nach und nach. Es gibt so viele interessante und wichtige Themen, dass nicht einmal ein „Pferd sie alle tragen" könnte. Deshalb habe ich auch bisher nie darüber nachgedacht, Aktivitäten von Musikvereinen zu kartieren oder zu verfolgen. Derartiges  als "OMS" in Angriff zu nehmen wäre ja ein völliger Wahnsinn:-)

Nichtsdestotrotz trage ich die Thematik der gesellschaftlichen Bedeutung von Musikvereinen schon seit vielen Jahren in meinem Herzen. Ich denke, es sei nun an der Zeit, mich endlich – im Rahmen der bescheidenen Möglichkeiten – diesem Thema zuzuwenden.

Die Institution der Musikvereine deckt aktiv und in harmonischer Art mehrere wichtige Bereiche des gesellschaftlichen Lebens ab. Ich sehe mehrere Fakten, die für mich offensichtlich sind und die mich zum Nachdenken anregen. Einige möchte ich im Folgenden kurz streifen:

+ Musikvereine sind „Inkubatoren“ nicht nur junger Musiker, sondern auch derjenigen, die die weitere Betreuung junger Menschen später übernehmen und so entscheidend dazu beitragen, dass das „Feuer der Volksmusik“ und alles, was damit zusammenhängt, nicht erlischt.

+ Viele Musiker, die eine Grundausbildung in Musikvereinen absolviert haben, gründen später selbst Blaskapellen, Blasorchester und dabei nicht selten mit dem Kernangebot des böhmischen Repertoires, die sogenannten „böhmischen Blaskapellen“ (was mich sehr freut :-)..

+ Es gibt nicht wenige Musiker, die nach dem Erwerb  musikalischer Grundlagen und Motivation für die Musik danach trachten,  ihre musikalischen Kenntnisse und Fertigkeiten durch höhere Ausbildung zu vervollkommen und finden gelegentlich den Zugang zu der renommiertesten Orchestern aller Art.

+ Obwohl viele Musikvereine nicht überwiegend das böhmische Repertoire praktizieren, lässt sich andererseits keinesfalls behaupten, dass ihre Mapen überhaupt keine böhmischen Kompositionen enthalten. Das Gegenteil ist der Fall, sogar mit mehreren Kompositionen kann man überrascht werden.

+ Musikvereine, die sich im deutschsprachigen Raum, insbesondere in Österreich, großer Beliebtheit erfreuen, können hinsichtlich des Beitrages, was die Ausbildung junger Musiker anlangt, sehr grob mit der Bedeutung ehemaliger Militärgarnisonen und militärischer Bildungseinrichtungen hinterm seinerzeitigen „Eisernen Vorhang“ verglichen werden. Ich sehe hier Parallelen, ohne näher diesen Teilbereich unter die Lupe zu nehmen.

+ Musikvereine ermöglichen es jungen Menschen, den generationenübergreifenden Raum in der Gesellschaft und den gesellschaftlichen Verhaltenskodex in der Praxis kennenzulernen und zu erleben.

+ Aus meiner Sicht liegt die außerordentliche Bedeutung von Musikvereinen aber darin, dass sie aktive Bewahrer und Träger von Traditionen, volksmusikalischen Traditionen, lokalen Bräuchen sind. Dabei erfüllen sie - in einem erheblichen Umfand - auch die unsichtbare, nicht "messbare, aber überaus wichtige SOZIALE "Bindemittel-Funktion" ("sozialer 'Kitt").

Dem zuletzt Erwähten  kommt gerade in der heutigen Zeit für den gesellschaftlichen Zusammenhalt besondere Bedeutung zu. In einem Zeitabschnitt, in dem die Gesellschaft verschiedenen gezielten, durch und durch chaotischen und destruktiven GLOBALISTISCHEN Tendenzen ausgesetzt ist. In einer Zeit
der allgegenwärtigen Veruche, alles und jedes (industriell) zu „NORMIEREN, global STANDARDISIEREN und VEREINHEITLICHEN“ ("Einheitsmensch", WHO), Klima, Natur, sociales Umfeld, Kultur, Bargeld u.v.a.m., um den Menschen, die Familie, die Gesellschaft als entstandenes "Einheitsbrei" GLOBAL steuern zu können (Agenda 2030).
!!Siehe auch Eva Vlaardingerbroek: "The Great Replacement" If We Don't Wake Up Our Civilization Will Be Replaced by Mass Migration

In Österreich gibt es vielleicht – übertrieben ausgedrückt – mehr Musikvereine als Gemeinden selbst. Obwohl Österreich flächenmäßig ein kleines Land ist, verfügt es über ein gigantisches musikalisches Potenzial. Jede Gemeinde ist nicht nur stolz auf ihren Musikverein, sondern unterstützt ihn auch in jeder Hinsicht.

Musikvereine im Dorf spielen eine wichtige Rolle bei allen Ereignisanlässen lokaler, insbesondere kultureller Natur. Ich selbst habe es mehrfach mit eigener „Gänsehaut“ erlebt. Jedes bedeutende Dorfreignis, unabhängig von der Anlassart, ist ohne einen LOKALEN Musikverein fast undenkbar. Und man kann davon ausgehen, dass jede musikalische Begegnung eine "sublimierte Wolke der Zusammengehörigkeit" hinterläßt.

Dieses Phänomen ist im westlichen Teil Österreichs vermutlich  besonders deutlich ausgeprägt. Deshalb freue ich mich ganz besonders,  mein buntes „Verbalmosaik“ mit einer Videoaufzeichnung ein wenig aufzulockern, aus dem die Identität, das lokale Zusammengehörigkeitsgefühl, der Stolz, die Harmonie und die Liebe zur Heimat der Einwohner für viele, wie ich glaube,  völlig offensichtlich werden.

Das Video wurde von der Gruppe „TirolVideo“ aufgenommen, das ich mit freundlicher Genehmigung hier auf Seiten www.dechovka.eu präsentieren darf.

 
"Brass music from Austria - marching bands from North, East and South Tyrol"
 by courtesy of "TirolVideo" - www.tirolvideo.com
Edelweiss k