Evropský portál české dechovky / Europäisches Portal böhmischer Blasmusik / European portal of Bohemian brass EVROPSKÝ PORTÁL ČESKÉ DECHOVKY
EUROPÄISCHES PORTAL BÖHMISCHER BLASMUSIK
EUROPEAN PORTAL of BOHEMIAN BRASS MUSIC
Vlajky
Živá tradice v domovině, Evropě a ve světě --- Living tradition at home, Europe and in the world --- Lebende Tradition in der Heimat, Europa und der Welt
Hudba spojuje národy  Hudba spojuje / Musik verbindet   Music unites nations   Hudba spojuje / Musik verbindet   Musik verbindet Völker

_ Composer Header _

"Konec světa bude, až lidi přestanou zpívat"    "Ende der Welt kommt dann, wenn Leute aufhören, zu singen." -- Albert Einstein

KarelKomzakMl
CZECH
GERMAN
Karel Komzák mladší
8. listopadu 1850, Praha – 23. dubna 1905, Baden bei Wien
Mnozí si mohou klást otázku: No dobře, Komzák a proč zrovna teď?

V krátkosti uvedu motivaci.
Jednak byl letošní Novoroční koncert Vídeňských filharmonků uveden pochodem "Erzherzog Albrecht-Marsch" Karla Komzáka mladšího, věnovaný arcivévodovi Albrechtovi a pak, mimořádné smutná událost, která v měsíci dubnu tohoto velikána hudebního světa postihla. Třetím důvodem je následující okolnost: Vynikající muzikant z Prahy si svého času získal srdce snad všeho, hudbymilujícího obyvatelstva Vídně a ne jen Vídně. Ve snad nejproduktivnějším věku byla jeho vystupování s vojenskou kapelou stejně obdivována a žádána jako vystupování kapel Johanna Strausse ml. či Karla Michaela Ziehrera.
Veškeré hudební dění Vídně bylo bez těchto kapel těžko myslitelné.

V souvislosti s Karlem Komzákem ml. a jeho mimorádnou oblíbenosti si dovolím uvést další neobvyklost, ba snad i "neslýchanost", spadající do doby jeho aktivního působení.

Jen považte: V roce 1886 byl říšským válečným ministerstvem pověřen úpravou a novou instrumentací rakouské státní hymny. Haydnova skladba Zachovej nám, Hospodine prošla v průběhu let mnoha změnami a Komzák dostal za úkol znovu zavést původní podobu. To byla svým způsobem převratná událost, aby český skladatel byl pověřen úpravou rakouské státní hymny. 20. dubna 1890 byla nově upravená hymna předvedena v premiéře Komzákovým orchestrem, byla schválena, vydána tiskem a oficiálně zavedena.

Na oddych se Karel Komzák uchýlil do nedalekého Badenu u Vídně (městečko s lázeňských charakterem; I ode mne je to půlhodinka autem). Samozřejmě, že i tam lokálně hudebně působil. Navíc musel být jistě  velkým patriotem, protože si nechal přivézt z Prahy několik beden půdy, aby tak mohl chodit - jak říkal - po své zemi. To se mé citové sféry opravdu hluboce dotklo. V češtině má pojem "země" - jak víme - několik významů a není náhodnou, že je obsažen i v české hymně.

Nemám v úmyslu v tomto krátkém příspěvku jít do detailů. To by nesplnilo můj záměr. O dynastii
Karlů Komzáků - Karel Komzák I (1823-1893), Karel Komzák ml. II (1850-1905), Karel Komzák III (1878-1924) - bylo napsáno již hodně. Pro zájemce není těžké vyhledat si patřičné prameny, umožňující podrobnější studium.

Závěrem se chci zmínit o osudné události, která Karla Komzáka ml. ve svých skvělých 54 letech tragicky postihla.

O velikonocích 23. dubna 1905 (byla zrovna neděle) bylo dohodnuto setkání  s partou zpěváků z Badenu a Vídně v nedaleké vesničce necelých 20km jižně od Badenu (ode mne přibližně stejně daleko). Komzák naskakoval již do rozjíždějícího vlaku, byl však stržen rozevřeným deštníkem a spadl pod vlak. Následná lékařská pitva byla uzavřena zjištěním, že Komzák zemřel na srdeční záchvat než spadl pod vlak.

S Karlem Komzákem se na hřbitov v  Bádenu přišlo rozloučit obyvatelstva ze širokého okolí velké Vídně. Komzákovy ostatky byly ovšem po následných úvahách nakonec ještě téhož roku převezeny na místo jeho velikosti a společenskému významu odpovídající, důstojnější, na Ústřední hřbitov ve Vídni, kde mu bylo vyhrazeno čestné místo.  Jeho hrobka zdobí jeho samého v celé své velikosti, vyhotovená z bronze. Zde se nachází i jiní hudební velikáni, kteří ve Vídni svým působením zanechali hlubokou hudební stopu.

Seznam jeho obšírné a různorodé autorské tvorby zde nebudu uvádět. Je dobře zmapovaná a zájemci budou vědět, kde  hledat.
Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker 2024 - Maestro Christian Thielemann 
Musikverein Wien - 1. ledna 2024

Symbioza Vídeňských filharmoniků s Christiánem Thielemannem
je absolutně pozoruhodná.
Člověku se v této souvislosti snadno vybaví metafora "Yin-Yang".
Karel Komzák der Jüngere
8. November 1850, Praha – 23. April 1905, Baden bei Wien
Viele  werden sich vielleicht fragen: Na gut, Komzák, und warum jetzt?
Ich werde kurz die Motivation darlegen.
Einerseits wurde das diesjährige Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker mit dem Marsch „Erzherzog Albrecht-Marsch“ von Karel Komzák dem Jüngeren eröffnet, der dem Erzherzog Albrecht gewidmet war, und dann das außerordentlich traurige Ereignis, das diesem Giganten der musikalischen Welt im Monat April widerfuhr.  Der dritte Grund hat folgenden Backgroud: Ein hervorragender Musiker aus Prag eroberte zu seiner Zeit die Herzen fast aller der musikbegeisterten Bevölkerung Wiens und nicht nur Wiens. In seinem vielleicht produktivsten Alter wurden seine Auftritte mit der Militärkapelle ebenso bewundert und nachgefragt wie die Auftritte der Musikkapellen von Johann Strauss Jr. oder Karl Michael Ziehrer.
Diese Bands waren von allen musikalischen Veranstaltungen in Wien kaum wegzudenken.

In Verbindung mit Karel Komzák Jr. und seiner außerordentlichen Popularität möchte ich noch eine weitere ungewöhnliche, vielleicht sogar „unerhörte“ Sache erwähnen, die in die Zeit seiner aktiven Tätigkeit fällt.

Denken Sie nur daran: 1886 erhielt er vom Reichskriegsministerium den Auftrag, die österreichische Nationalhymne zu bearbeiten und neu zu instrumentieren. Haydns Komposition „Rette uns, Herr“ hat im Laufe der Jahre viele Veränderungen erfahren, und Komzák wurde mit der Aufgabe betraut, die ursprüngliche Form wieder einzuführen. In gewisser Weise war es ein revolutionäres Ereignis, dass ein tschechischer Komponist mit der Bearbeitung der österreichischen Nationalhymne beauftragt wurde. Am 20. April 1890 wurde die neu adaptierte Hymne von Komzáks Orchester uraufgeführt, genehmigt, gedruckt und offiziell eingeführt.

Zur Entspannung "flüchtete" Karel Komzák ins nahegelegene Baden bei Wien (ein Ort mit Kurcharakter, der auch eine halbe Autostunde von mir entfernt ist). Natürlich war er dort auch vor Ort aktiv. Darüber hinaus muss er mit Sicherheit ein großer Patriot gewesen sein, denn er ließ mehrere Kisten Erde aus Prag nach Baden bringen, um – wie er sagte – auf seinem Land (Anm.: Im Böhmischen hat der Begriff 'země' mehrfache  Bedeutungen: Erde, Boden, Land aber auch Heimat, wie es in böhmischer Hymne vorkommt - "země česká, domov můj" ist gleich Heimat) gehen zu können. Das hat meine inneren Gefühle überaus  zu tiefst berührt.

Über die Dynastie der Komzáks - Karel Komzák I. (1823-1893), Karel Komzák Jr. II (1850-1905), Karel Komzák III (1878-1924) – wurde bereits viel geschrieben. Ich habe daher nicht die Absicht, in diesem kurzen Beitrag auf Details eingehen. Das würde meiner Intention nicht entsprechen.  Für den Interessierten wird es nicht schwierig sein, die entsprechenden Quellen zu finden, die ein detaillierteres Studium ermöglichen.

Abschließend möchte ich auf das schicksalhafte, überaus traurige Ereignis kurz eingehen, das Karel Komzák Jr. In seinem wundervollen 54. Lebensjahr das jehe Lebensende unbarmherzig setzte..

Zu Ostern, den 23. April 1905 (es war gerande ein Sonntag), wurde ein Treffen mit einer Gruppe von Sängern aus Baden und Wien beim Wirten in einem nahegelegenen Dorf weniger als 20 km südlich von Baden (ungefähr genauso weit von mir entfernt) vereinbart. Komzák wollte mit der lokalen Bahn hinfahren. Offensichtlich in Eile, sprang er in den bereits abfahrenden Zug, wurde jedoch von einem aufgespannten Regenschirm heruntergezogen und fiel unter den Zug. Eine anschließende medizinische Autopsie ergab, dass Komzák an einem Herzinfarkt starb, bevor er unter den Zug fiel.

Zu seinem Befräbnis kamen Menschen aus der weiteren Umgebung Wiens, um sich von ihm am Badener Friedhof zu verabschieden.

Nach weiteren Überlegungen wurden Komzáks sterbliche Überreste jedoch noch im selben Jahr schließlich an einen würdigeren Ort überführt, der seiner Größe und gesellschaftlichen Bedeutung angemessen war, nämlich auf den Zentralfriedhof in Wien, wo ihm ein Ehrenplatz zuteil wurde. Sein Grab schmückt seine Person in voller Größe gegossen in Bronz. An jenem Ort, wo auch andere musikalischen Giganten, die mit ihrem Wirken in Wien tiefe musikalische Spuren in dieser Stadt hinterlassen haben, ihre letzte Ruhestätte fanden.

Karl Komsak hat uns umfangreiches und vielfältiges Autorenwerk hinterlassen. Ich werde es hier nicht auflisten. Es ist gut dokumentiert und Interessierte wissen, wo sie suchen können.

Musikverein Wien - 1. Jänner 2024

Die Symbiose der Wiener Philharmoniker mit Maestro Christian Thielemann
ist absolut bemerkenswert.
Man wird in diesem Zusammenhang leicht an die Metapher "Yin-Yang" erinnert.
Lyre100x100