Evropský portál české dechovky / Europäisches Portal böhmischer Blasmusik / European portal of Bohemian brass EVROPSKÝ PORTÁL ČESKÉ DECHOVKY
EUROPÄISCHES PORTAL BÖHMISCHER BLASMUSIK
EUROPEAN PORTAL of BOHEMIAN BRASS MUSIC
Vlajky
Živá tradice v domovině, Evropě a ve světě --- Living tradition at home, Europe and in the world --- Lebende Tradition in der Heimat, Europa und der Welt
Hudba spojuje národy  Hudba spojuje / Musik verbindet   Music unites nations   Hudba spojuje / Musik verbindet   Musik verbindet Völker

_ Festivities Header _

Deutsch
GERMAN
"Česká beseda" v Lelekovicích u Brna
Hodové slavnosti jsou součástí kulturního života na Moravě, zejména v její jižní polovině. Jsou oblasti, jako např. na Podluží, kde hody tvoří v jednotlivých obcích jakýsi vrchol kulturních událostí v roce. Nebýt na hodech znamená být těžce nemocen. Hody jsou bez doprovodu dechové hudby doslova nemyslitelné. Dechový doprovod ovšem nemůže hrát každá kapela, protože se vyžaduje znalost zvyklostí, obřadu, zejména pak písní, které jsou pro každou oblast specifické. V některých oblastech mají hody dlouhou tradici, kde i přes veškeré projevy globalizace (často "amerikanizace") se o tento projev kulturní identity svědomitě pečuje.

Nalezneme ovšem i oblasti, kde se tato tradice oživuje a je obdivuhodné, že je zjevně podporována omladinou, bez které by si hody nebylo možno představit, pozbývaly by vitality a jiskry. Zde uvedený videozáznam byl pořízen mým bratrem Josefem z hodových slavností v Lelekovicích, malé obce, sousedící bezprostředně se severním katastrem města Brna.

Pro "fajnšmekry" je ze snímku zřejmá  - přehnaně řečeno - celá řada "jemných nedostatků", které ale - jak se lze přesvědčit - nikterak nekalí bujnost a radost mladých ze společného, jistě krásného zážitku. Za zmínku stojí, že i doprovodná dechová hudba se složila tak nějak narychlo, nemá oficiální označení a hraje, hraje-li vůbec, pouze příležitostně. Nabídnout navíc dechový hudební doprovod pro "Českou besedu" není zdaleka snadnou záležitostí. Jak patrné, poradili si i děvčata a chlapci s tancem velmi dobře na naprosto nevhodném, "šutrovým parketu pod májů".

Lze jen doufat, že si mladí důležitost tradice a kulturní identity uvědomují. Jsem přesvědčen, že se všichni na hody v příštím roce opět budou těšit, možná i na vhodnější taneční ploše.
{
"Česká beseda" in Lelekovice bei Brünn
 Die Kirchweih ist ein fixer Bestandteil des kulturellen Lebens in Mähren, insbesondere im südlichen Teil. Es gibt Regionen wie zum Beispiel "Podluží", wo die Kirchweih in den einzelnen Gemeinden eine Art Höhepunkt des kulturellen Lebens im Jahr darstellen. Der Kirchweih fernzubleiben kann bedeuten, schwer krank zu sein. Die Kirchweih ist ohne blasmusikalische Begleitung buchstäblich undenkbar. Die blasmusikalische Umrahmung kann aber nicht jede beliebige Blaskapelle besorgen, denn dies setzt die Kenntnis der örtlichen Gepflogenheiten, des Rituals und nicht zuletzt die Kenntnis von Liedern, die für jedes Gebiet spezifisch sind. In einigen Landstrichen hat die Kirchweih eine lange Tradition, in denen trotz der um sich greifenden, massiven Globalisierung (oft der "Amerikanisierung") der Ausdruck der eigenen kulturellen Identität gewissenhaft gepflegt wird.

Wir können allerdings auch Gebiete finden, wo diese Tradition einen Prozess der Belebung durchmacht. Es ist bewundernswert, gerade hier eine starke Unterstützung seitens der jungen Leute zu beobachten. Die Kirchweih in der traditionellen Form ohne Jugend, die der Festivität Vitalität, Ausgelassenheit und Schmiss verleihen, wäre kaum vorstellbar.  Die Videoaufzeichnung von Kirchweih-Festivitäten in Lelekovice auf dieser Seite wurde mir von meinem Bruder Josef zur Verfügung gestellt.  Lelekovice ist eine kleine Gemeinde, die sich an der nördlichen Katastergrenze der Stadt Brünn befindet.

Für "Feinschmecker" ist aus der Videoaufzeichnung, wenn man übertreibt, eine Reihe von "feinen Unvollkommenheiten" ersichtlich. Diese alle zusammengenommen trüben in keiner Weise die Freude, die die Jugendlichen am gemeinsamen gesellschaftlichen, schönen Erlebnis haben, wie man sich leicht überzeugen kann. Es soll erwähnt werden, dass auch die begleitende Blaskapelle wurde ad hoc zusammen gestellt, diese ist unter keiner offiziellen Bezeichnung bekannt und spielt, wenn überhaupt, nur gelegentlich auf. Darüber hinaus eine blasmusikalische Begleitung zu "Ceská beseda" anzubieten,  ist bei weitem keine triviale Angelegenheit. Wie aus dem Videoclip ersichtlich ist, wussten sich auch die Mädchen und Burschen einen Rat zu geben, was das Tanzen auf dem völlig ungeeigneten, mit "Schotter bedecktem Tanzparket" unterm Maibaum anlangt.

Es bleibt nur zu hoffen, dass der Jugend die Bedeutung der Tradition und der kulturellen Identität bewusst werden. Ich bin überzeugt, dass sich alle auf die Kirchweih im nächsten Jahr wieder freuen werden, dann vielleicht auf einer geeigneteren Tanzfläche.