Evropský portál české dechovky / Europäisches Portal böhmischer Blasmusik / European portal of Bohemian brass EVROPSKÝ PORTÁL ČESKÉ DECHOVKY
EUROPÄISCHES PORTAL BÖHMISCHER BLASMUSIK
EUROPEAN PORTAL of BOHEMIAN BRASS MUSIC
Vlajky
Živá tradice v domovině, Evropě a ve světě --- Living tradition at home, Europe and in the world --- Lebende Tradition in der Heimat, Europa und der Welt
Hudba spojuje národy  Hudba spojuje / Musik verbindet   Music unites nations   Hudba spojuje / Musik verbindet   Musik verbindet Völker

_ Festivities Header _

CZECH
GERMAN

Jiří Volf, předposlední dirigent Posádkové hudby Brno slaví dnes své kulaté jubileum 70tin. Posádková hudba Brno, důsledný pokračovatel vojenské hudby po 2. Světové válce, byl důležitým hudebním tělesem nejen v oblasti českého vojenství, ale také ve veřejné oblasti svého zeměpisného působení, tedy ve městě Brně  jeho okolí.  Pro komunitu české dechovky je to nejen důvod Jiřímu Volfovi k tomuto výročí nejen pogratulovat, ale také přinejmenším se krátce zmínit o Posádkové hudbě Brno, které věnoval spoustu své životní energie.

Jak známo, byla Posádková hudba Brno  nejen nositelem hudební tradice ve vojenské oblasti, ale také a to zejména, obohacovala kulturní život města při nejrůznějších příležitostech. Není třeba navíc zvláště vyzdvihovat, že byla zároveň líhní vynikajících muzikantů, kteří nacházeli své plné uplatnění také v oblasti civilní. Je také třeba poznamenat, že dlouholetá tradice hudby v českém vojenství, která měla úžasný dlouholetý dopad na hudbu v lidové oblasti ("Čechy, konzervatoř Evropy"), byla likvidována v rámci finančně úsporných nařízení ministerstva obrany v rámci rozšiřovaného paktu NATO o východní státy. Je ovšem také všeobecně známo, že rozšiřování NATO do východní Evropy bylo eklatantním porušením dohod "gentleman agreement" na nejvyšší úrovni, sjednaných mezi představiteli východního a západního vojenského bloku. Vojenská eskalace ve světě s touto skutečnost rovněž bezprostředně také souvisí.

"... Pro moderní ALIANČNÍ armádu by byl současný počet vojenských hudeb PŘEPYCHEM, který si naše armáda nemůže dovolit. ..."
-- ministr obrany gen. Miroslav Kostelka.
A toto se děje v tradičně kulturní Evropě. Co dodat? Hotová ostuda.


Příslušníci Posádkové hudby Brno, hudební "profíci" a nadšenci, se ale nedali odradit, aby i po definitivní likvidaci hudebního tělesa na sebe neupozornili. Na popud posledního dirigenta, Radka Cilečka, mimo jiné povýšeného 1.4.2009 do funkce  zástupce velitele Ústřední hudby Armády České Republiky., uspořádali po deseti letech v Brně vzpomínkový koncertní večer. Nadšenci proto, že se  všichni dřívější muzikanti podíleli na koncertu bez nároku na jakýkoliv honorář. Během koncertu se střídali dirigenti Jaroslav Sojka, Jiří Volf a Radomil Cileček, "otec myšlenky".  Zpěvem doprovázeli Renata Fraisová, Anna Zlomková, Karel Hegner a Vojtěch Račický. Večerním programem provázel moderátor a organizátor Jan Šretr,  jehož zásluhou se také myšlenka slavnostního večera vůbec mohla realizovat. Z celovečerního záznamu vybírám vystoupení orchestru pod taktovkou dirigenta a skladatele skladby Cirkus Humberto, Jiřího Volfa. Ze záznamu je patrné, že  Jiří Volf ze svého elánu a vitality pro hudbu i ve svých 70. letech - jak je zjevné - moc neztratil. Jiří Volf také aranžoval závěrečný vějíř, sestavený z populárních českých písniček, kterým byl povedený slavnostní večer ukončen. Záznam pak doplnil epilogem:

"... a čas opět oponou trhnul!
'Už nás není, jak nás bylo.'  vzpomínám s textem Stanislava Pěnčíka, známého propagátora dechové hudby, mého milovaného přítele, a tímto velice lituji, že už ho nemohu požádat o napsání programové noticky ke koncertu Posádkové hudby Brno po 10ti letech od jejího zrušení. Jistě by to svedl lépe než já, ale stejně jako já by zůstal v pokorném údivu nad vztahem bývalých členů brněnské vojenské hudby ke svému mateřskému orchestru. Bez rozpaků přijali nabídku k aktivní účasti na uspořádání koncertu, přičemž honorářem jim budou pouze vzpomínky na spolupůsobení   "naší" posádkové hudbě Brno - vojenském dechovém orchestru s mnoholetou tradicí.
Vypovídá o něčem, co se jen těžko definuje, co se spíše jen pociťuje ..."
Jiří Volf
 

For "historical record" uvádím závěrem jmenovitě členy, kteří se na koncertu aktivně podíleli:
Flétny: Tomáš Hruška, Radek Hůrka
Klarinet Es: Josef Macháček
Hoboj: Pavel Pokorný
Fagot: Kamil Husar
Klarinety: Martin Uma, Milan Kalhous, Marek Bureš, Pavel Piják, Miroslav Knob, Karel Matiáš, Eduard Vaculík, Pavel Pazderka, Pavel Rosendorf, Milan Pecen, Jiří Elisek, Václav Culka, Aleš Zeman
Tenor, baryton: Ribert Buš, Slavomír Štraus, Jan Pravda, Miloš Kotlán, Václav Knápek
Křídlovky: Jan Chovanec, Jaroslav Jiráček, Jindřich Zmrlý, Robert Kukla
Trubky B: Petr Jašek, Roman Tkadlčík, Tomáš Kvasnica
Trubky Es: Marian Málek, Ivo Zoubek
Bastrubka: František Pelán
Lesní rohy: Vladimír Lekner, Aleš Fabiánek, Vít Dušek, Bohuslav Konečný
Pozouny: Petr Hnětkovský Leopold Ehrenberger, Jiří Polák, Jaroslav Venzara
Tuby: Miroslav Lukeš, Luděk Kučera, Josef Kůřil
Bicí: Zdeněk Paseka, Jaromír Šula, Ivan Nemšák, Tomáš Cvejn

Milý Jiří, udržte si svou vitalitu, abyste mohl působit radou i vtipem i při dalších slavnostních výročních koncertech, které - dle mého přesvědčení - jistě budou následovat.

Viz také / Siehe auch Jiří Volf - Hudebník v uniformě / Jiří Volf - Musiker in Uniform
- kvítek dechovka.eu -


Jiří Volf, der vorletzte Dirigent der Garnisonmusik Brünn, feiert heute sein rundes 70. Geburtstagsjubiläum. Die Garnisonmusik Brünn, ein konsequenter Fortsetzer der Militärmusik nach dem 2. Weltkrieg, war ein wichtiger Klangkörper nicht nur im Bereich des böhmischen Militärs, sondern auch im öffentlichen Bereich seines geographischen Wirkens, nämlich in der Stadt Brünn und seiner breiten Umgebung. Für die Gemeinschaft der böhmischen Blasmusik ist es nicht nur ein passender Anlass, Jiří Volf zu seinem Geburtstagsjubiläum herzlich zu gratulieren, sondern anlassgemäß zumindest kurz auf die Garnisonmusik Brünn einzugehen, der er überaus viel von seinem musikalischen Lebenselan gewidmet hat.

Wie allgemein bekannt, war Garnisonmusik Brünn nicht nur Traditionsträger im Bereich der Militärmusik, sondern auch, und das insbesondere, bereicherte das Kulturleben der Stadt bei vielfältigen Anlässen. Darüber hinaus war dieser Klangkörper eine wichtige Brutstätte von hervorragenden Musikanten, die auch im zivilen Bereich willkommen waren und  ihre volle Akzeptanz fanden. Ferner sei es noch angemerkt,  dass eine langjährige Tradition in der böhmischen Militärmusik, die eine überragende Rolle auf die Volksmusik ausübte ("Böhmen, das Konservatorium von Europa") , wurde kurzerhand im Rahmen ökonomisch begründeter Anweisung seitens des Verteidigungsministeriums liquidiert. Der Anweisung lag die Aufnahme der Landesverteidigung in das  NATO-Bündnis zugrunde, das weiter in den östlichen Bereich expandierte. Wie allgemein bekannt ist, entsprach die Ausweitung des NATO in das Ostgebiet von Europa einem eklatanten Bruch von "gentleman agreement" auf höchster Ebene, die zwischen den Repräsentanten des militärischen West- und Ostblocks vereinbart wurden. Die militärische Eskalation, die wir gegenwärtig in Teilen der Welt sehen können, hängt damit unmittelbar zusammen.

Und hier die offizielle Begründung für die Auflösung der Garnisonmusik Brünn:

"... Für eine moderne ALIANZ-Armee wäre die gegenwärtige Anzahl von Garnisonmusik-Einheiten purer LUXUS, den sich unsere Armee nicht leisten kann ..."
-- Verteidigungsminister Gen. Miroslav Kostelka

Und dies geschieht im kulturgeprägten  Europa mit langen Traditionen. Was soll ich da noch anfügen? Es ist eine Schande.

Ehemalige Mitglieder der Garnisonmusik Brünn, musikalische "Profis" und Blasmusikfans, ließen sich nach der Auflösung des Klangkörpers aber nicht entmutigen, um nicht auf sich aufmerksam zu machen. Auf eine Initiative des zuletzt amtierenden Dirigenten, Radek Cileček, der am 1. April 2009 in die Funktion des Kommandant-Stellvertreters der Zentralmusik der Armee der Tschechischen Republik befördert wurde, veranstalteten sie 10. Jahre nach der Auflösung um Gedenken einen Konzertabend in Brünn.  Blasmusikfans deshalb, da alle ehemaligen Orchestermitglieder nahmen an der Konzertrealisierung teil ohne irgendwelche Honoraransprüche zu erheben.

Während des Konzertabends wechselten einander die ehemaligen Dirigenten Jaroslav Sojka, Jiří Volf a Radomil Cileček, der "geistige Vater" der Aktion.  An der Abendgestaltung beteiligten sich  die beliebten Sängerinnen und Sänger Renata Fraisová, Anna Zlomková, Karel Hegner a Vojtěch Račický. Durch das Abendprogramm führte fachkundig der Moderator und Mitorganisator Jan Šretr,  durch dessen besonderes Engagement der Gedanke eines feierlichen Abends überhaupt in die Realität umgesetzt werden konnte. Von der Videoaufzeichnung, die  von den Orchestermitgliedern veranlasst wurde, habe ich - aus gegebenem Anlass - vor allem den Ausschnitt ausgewählt, in dem Jií Volf seine eigene Komposition "Cirkus Humberto" dirigiert. Sein Auftritt verrät, dar er, mit 70. Rosen "um den Hals" von seiner Lebensvitalität und seinem musikalischen Elan kaum etwas verloren hat. Jiří Volf  arrangierte auch den abschließenden Strauß populärer böhmischer Lieder, mit dem der feierliche Konzertabend zu Ende ging. Die Abendaufzeichnung wurde schließlich mit seinem Nachwort abgerundet:

"... und die Zeit zuckte wieder mit dem Vorhang!
'Nimmer so vollzählig sind wir, wie wir waren.'  Erinnerungen lass ich aufkommen, mit einem Text von Stanislav Pěnčík, einem bekannten Propagator der Blasmusik, meinem geliebten Freund. Ich bedauere sehr, dass ich ihn nicht mehr ersuchen kann, paar Programm-Gedanken aus Anlass der Auflösung der Garnisonmusik Brünn  "10. Jahre danach ..." zu schreiben, Bestimmt hätte er es besser bewältigt als ich, nichtdestotrotz, genau wie ich, bliebe er in einer tiefen Ehrerbietung und Demut über die Beziehung der ehemaligen Mitglieder der Garnisonmusik Brünn zu ihrem Alma Mater Orchester. Ohne "Und und Aber" nahmen das Angebot zur aktiven Mitgestaltung des Abendkonzertes an, wobei ihnen nur Erinnerungen an "Wieder einmal gemeinsam" als einziges Honorar übrig bleiben, einer Mitwirkung im Blasorchester  mit vieljähriger Tradition.
Dies spricht etwas aus, was sich nur schwer definieren lässt, was man bestenfalls nur empfindet ..."
Jiří Volf

For "historical record" führe ich abschließend namentlich alle Orchestermitglieder, die sich am Abenkonzert aktiv beteiligt haben:

Flétny / Flöten: Tomáš Hruška, Radek Hůrka
Klarinet Es /  Es-Klarinette: Josef Macháček
Hoboj / Oboe: Pavel Pokorný
Fagot Fagott: Kamil Husar
Klarinety / B-Klarinetten: Martin Uma, Milan Kalhous, Marek Bureš, Pavel Piják, Miroslav Knob, Karel Matiáš, Eduard Vaculík, Pavel Pazderka, Pavel Rosendorf, Milan Pecen, Jiří Elisek, Václav Culka, Aleš Zeman
Tenor, baryton / Tenorhorn, Bariton: Ribert Buš, Slavomír Štraus, Jan Pravda, Miloš Kotlán, Václav Knápek
Křídlovky / Flügelhörner: Jan Chovanec, Jaroslav Jiráček, Jindřich Zmrlý, Robert Kukla
Trubky B / B-Trompeten: Petr Jašek, Roman Tkadlčík, Tomáš Kvasnica
Trubky Es / Es-Trompeten: Marian Málek, Ivo Zoubek
Bastrubka / Bassflügelhorn: František Pelán
Lesní rohy / Hörner: Vladimír Lekner, Aleš Fabiánek, Vít Dušek, Bohuslav Konečný
Pozouny / Posaunen: Petr Hnětkovský Leopold Ehrenberger, Jiří Polák, Jaroslav Venzara
Tuby / Tuben: Miroslav Lukeš, Luděk Kučera, Josef Kůřil
Bicí / Schlagwerk: Zdeněk Paseka, Jaromír Šula, Ivan Nemšák, Tomáš Cvejn

Lieber Jiří, behalten Sie sich ihre Vitalität, damit Sie mit Ihrem Rat und Witz bei künftigen feierlichen Konzerten mitwirken können, die - meiner Überzeugung nach - in der Zukunft mit Sicherheit folgen werden.

Viz také / Siehe auch Jiří Volf - Hudebník v uniformě / Jiří Volf - Musiker in Uniform
- kvítek dechovka.eu -